PHO Maatschappij 28 september 2016

01 Opening en vaststelling agenda
12.30 – 12.35 uur

02 Vaststelling verslag PHO Maatschappij 24 augustus 2016
12.35 – 12.45 uur

03 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
12.45 – 13.00 uur

JEUGD

04 Kwartaalrapportage Q2
13.00 -13.20 uur

Met kwartaalrapportages geeft de regio inzicht in het verloop van de uitvoering van de Jeugdwet in de regio van Holland Rijnland. Deze rapportages bevatten  gegevens over het aantal cliënten dat in zorg is en de kosten die hiervoor zijn gemaakt. De TWO geeft een mondelinge toelichting op de hoofdpunten uit Q2 en een korte demonstratie van de online informatie over de regionale jeugdhulp.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de hoofdpunten van de concept kwartaalrapportage Q2 2016 en de demonstratie van de online informatie.

05 (Concept-) DVO 2017 en verder
Naar aanleiding van de Inkoopstrategie 2017 is onlangs door dertien gemeenten besloten om voor een periode van twee jaar het gezamenlijkheid  opdrachtgeverschap uit te blijven voeren binnen een onveranderde besluitvormingsstructuur (governance) met een optie tot verlening na evaluatie.
Voorstel:

 • De Colleges te adviseren om in te stemmen met:
  • de dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018 tussen gemeenten en Holland Rijnland;
  • het aan bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst verbonden Besluit mandaat, volmacht en machtiging Holland Rijnland.
 • Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om:
  • in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018 tussen gemeenten en Holland Rijnland;
  • de aan bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst verbonden mandaat, volmacht en machtiging te aanvaarden.
 • Adviesnota
  (79 kb)
 • Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018
  (144 kb)
 • Conceptbesluit mandaat, volmacht en machtiging jeugdhulp Holland Rijnland
  (142 kb)

06 Stand van zaken resultaatovereenkomsten
13.50 – 14.00 uur

De TWO geeft een mondelinge toelichting op de stand van zaken van de resultaatovereenkomsten.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de stand van zaken van de resultaatovereenkomsten.

07 Aanbevelingen Integrale Aanpak
14.00 – 14.15 uur

De werkgroep integrale aanpak 16-27 jarigen heeft de opdracht om aanbevelingen op te stellen voor gemeentelijk beleid om op integrale wijze invulling te geven  aan de ondersteuningsnoodzaak van 16- tot 27-jarigen. Deze opdracht komt voort uit de Werkagenda Jeugd 2016. Doel van de aanbevelingen is om knelpunten in de continuïteit van ondersteuning door leeftijdsgrenzen, schotten en elkaar tegenwerkend beleid en regels aan te pakken. Hierdoor wil de werkgroep een bijdrage leveren aan de transformatiedoelstelling die gemeenten in Holland Rijnland zich naar aanleiding van de transitie jeugdhulp, Wmo en invoering Participatiewet hebben gesteld.
Voorstel:

WMO

08 Bestedingsvoorstel overschot 2015 Beschermd wonen
14.15 – 14.35 uur

In het PHO van 13 juli 2016 is een inhoudelijk voorstel gedaan voor het besteden van het overschot Beschermd wonen 2015, passend bij het concept Beleidskader Maatschappelijke zorg. Dit voorstel werkt dit verder uit met bedragen per onderdeel en voorwaarden voor besteding van de middelen.
Als het PHO met dit voorstel akkoord gaat, kan de centrumgemeente het budget, dat nu in een geoormerkte reserve staat, gaan inzetten in overleg met de  regiogemeenten en zorgaanbieders.
Voorstel:

 • De gemeente Leiden te adviseren om € 1.340.000,00 van de reserve Beschermd wonen in te zetten voor drie onderdelen:
  • Budget voor innovaties in intensieve ambulante zorg door zorgaanbieders;
  • Extra uitvoeringsbudget voor de regiogemeenten;
  • Extra beleidsinzet voor de uitwerking van het plan van aanpak bij het Beleidskader Maatschappelijke zorg
 • Per subregio op korte termijn te bepalen op welke wijze formatie in de uitvoering beschikbaar komt voor Beschermd wonen.
 • Adviesnota
  (73 kb)
 • Bestedingsvoorstel overschot 2015 Beschermd Wonen
  (25 kb)
Cultuur

09 Adhesieverklaring Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 2017-2020

In 2017 start een nieuwe periode voor de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs. Onder deze regeling stelt het rijk voor een periode van 4 jaar stimuleringssubsidies beschikbaar voor activiteiten op scholen in het primair onderwijs om daarmee kwalitatief goede cultuureducatie te kunnen aanbieden. Culturele instellingen (‘penvoerders’) kunnen een aanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor uitvoering van activiteiten en verwerving van subsidie. Deze aanvraag moet vergezeld gaan van een projectplan, en een adhesieverklaring van de gemeenten waar het projectplan wordt uitgevoerd. In deze verklaring stellen de gemeenten dat zij het projectplan inhoudelijk positief hebben beoordeeld.
Voorstel:

10 Rondvraag en sluiting
14.45 – 14.50 uur

U wordt van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij het PHO Economie voor het agendapunt ‘Afsluiting convenant Bouwen en opleiden’ om 15 uur in de Raadzaal.

PAUZE EN ZALENWISSEL
14.50 – 15.00

15:00 uur: PHO Economie, Raadzaal

Agendapunt 2: Afsluiting convenant Bouwen en opleiden
In september 2012 is convenant Bouwen en opleiden afgesloten. Doel is te stimuleren dat er voldoende opleidingsplaatsen in de bouw- en infrasector beschikbaar  zijn. Afgelopen jaren heeft de commissie Bouwen en opleiden ingezet op het ontwikkelen en inzetten van activiteiten en instrumenten. Het punt is nu bereikt dat commissie haar werkzaamheden kan beëindigen en gemeenten via zes lijnen realisatie van opleidingsplaatsen kunnen borgen.
Swanette Jukema, directeur van het opleidingsbedrijf Bouwmensen Leiden zal een korte presentatie verzorgen over de resultaten van het convenant,
Beslispunten:

 • Kennis te nemen van inventarisatie inspanningen realisatie opleidingsplaatsen;
 • Kennis te nemen voornemen beëindiging werkzaamheden commissie Bouwen en opleiden;
 • Colleges Holland Rijnland gemeenten op te roepen om opleidingsplaatsen in de bouw- en infrasector te realiseren via zes genoemde lijnen.
 • Adviesnota bouwen en opleiden
  (87 kb)
Back To Top
Ga naar de inhoud