PHO Maatschappij 25 september 2019

Bestuurlijk Beraad Jeugd
09:00 – 10:00 uur
In het bestuurlijk beraad spreken de portefeuillehouders informeel met elkaar over onderwerpen die verdere bestuurlijke verdieping behoeven.
Op voorstel van portefeuillehouder Starkenburg is Michel Stijlen (TOC Resultants) uitgenodigd voor het bestuurlijk beraad. Michel Stijlen deelt zijn ervaringen op het gebied van het verminderen van wachttijden in de (jeugd)zorg. Daarbij staat de logistiek en het versnellen van processen in de jeugdzorg(keten) centraal.
Na een introductie is er ruimte voor verdieping en discussie over een duurzame aanpak van wachttijden binnen Holland Rijnland.

Pauze (5 minuten)

Jeugd

01. Agenda PHO Jeugd 25 september 2019
10:05 – 10:10 uur

Bespreekstukken

02. Eindrapportage Innovatie Dekkend Netwerk
Toelichting:
Innovatie Dekkend Netwerk is een project binnen het Transformatieplan Jeugd 2018 – 2020 Holland Rijnland. Dit rapport is het resultaat van een onderzoek en pilot in opdracht van samenwerkingsverbanden primair onderwijs en gemeenten Holland Rijnland. Hanneke van Noort, projectleider IDN geeft een mondelinge toelichting op het vervolg.

03 Voortgang regionale werkagenda jeugd
10:30 – 10:40 uur
Toelichting:
Ragini Somair geeft een korte mondelinge toelichting over de voortgang van de regionale werkagenda jeugd.

04 Handelingsruimte regionaal beleidsteam jeugd
10:35 – 10:45 uur
Toelichting:
In het bestuurlijk beraad van 17 juli jl. hebben de portefeuillehouders aangegeven het besluitvormingsproces m.b.t. projecten binnen het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp en Transformatieplan te willen versnellen. Bijgevoegd nota bevat een voorstel hiertoe.
Voorstel:

 • Het maken van de volgende procesafspraak:
  • De voorzitter van het PHO stemt namens het PHO in met de toekenning of afwijzing van projecten in het kader van het TFJ en Transformatieplan. Dit past bij de rol die de voorzitter heeft als regionale portefeuillehouder jeugd.
  • De voorzitter wordt ambtelijk geadviseerd door het regionale beleidsteam jeugd over toekenning of afwijzing. De projectcoördinator van het regionaal beleidsteam jeugd legt het ambtelijk advies voor aan de portefeuillehouder.
  • In geval van toekenning van een project uit het Transformatieplan tot een bedrag € 221.000,- is agendering in het DB van Holland Rijnland niet nodig. Het DB heeft de secretaris-directeur van Holland Rijnland gemandateerd om per project maximaal een bedrag van € 221.000,- toe te kennen uit dit fonds (DB 27 september 2019). Dit gebeurt uitsluitend met inachtneming van bovenstaande (akkoord voorzitter PHO op advies van regionaal beleidsteam jeugd).
  • Het PHO (bestuurlijk) en het regionaal beleidsoverleg jeugd (ambtelijk) worden periodiek geïnformeerd over de toegekende projecten en de voortgang daarvan.
 • Memo handelingsruimte regionaal beleidsteam jeugd
  79 kb

05 Principebesluit regionale kostendeling preventieve projecten voortijdig schoolverlaten
10:55 – 11:05 uur
Toelichting:
Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voert de RMC-functie uit ten behoeve van het tegengaan van voortijdig schoolverlaten (VSV). Een onderdeel hiervan is het tot stand brengen van regionaal VSV-beleid en maatregelen. Vanuit deze rol faciliteert het RBL gemeenten bij de totstandkoming van samenwerking bij lokaal gefinancierde VSV-projecten met regionaal bereik. In dit voorstel wordt gevraagd om in principe in te stemmen met een gezamenlijke investering in VSV-projecten.
Voorstel:

Hamerstukken

11:10 – 11:15 uur
Bij hamerstukken verwachten we op basis van ambtelijk en/of bestuurlijk vooroverleg dat er geen relevante bespreek/discussiepunten meer zijn. Indien bespreken van deze stukken gewenst is, graag voorafgaand aan de vergadering (uiterlijk maandag 23 september, 16:00 uur) kenbaar maken aan de secretaris van het PHO Maatschappij/Jeugd (via L.van.den.elsen@hollandrijnland.nl)

06 Klachtenregeling jeugdbeschermingstafel
Toelichting:
Geadviseerd wordt om geen apart meldpunt in te richten voor klachten over de jeugdbeschermingstafel. De verkenning van de mogelijkheden voor een centraal meldpunt hebben opgeleverd dat het inrichten van een dergelijk meldpunt niet wenselijk is. Informatie over het proces rond de jeugdbeschermingstafel (JBT) en de mogelijkheden om een klacht in te dienen worden beschreven in een te ontwikkelen folder. Tot slot wordt aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen rond communicatie op dit onderwerp.
Voorstel:

07 Opdracht TWO Jeugdhulp
Toelichting:
Dit agendapunt komt te vervallen

08 Vertrouwelijk agendapunt

Jeugd/Maatschappij

11:05 – 11:15 uur

09 Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke overleggen

 • Mededelingen
  • Terugkoppeling landelijke bijeenkomst bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid
  • Subsidieaanvraag project ‘bevordering samenwerking GGZ, UWV en Werk en Inkomen’
  • Academische werkplaatsen
 • Externe bestuurlijke overleggen
  • Terugkoppeling Landelijke schrapdag jeugd 4 september 2019

10 Vaststelling besluitenlijst PHO Jeugd 17 juli 2019
11:15 – 11:20 uur

PHO Maatschappij

Ter kennisname
Onderstaande stukken zijn ter kennisname, besluitvorming is voor deze stukken (nog) niet van toepassing. Indien bespreken van deze stukken gewenst is, graag voorafgaand aan de vergadering (uiterlijk maandag 23 september, 16:00 uur) kenbaar maken aan de secretaris van het PHO Maatschappij/Jeugd (via L.van.den.elsen@hollandrijnland.nl).

11 Managementrapportage Regiotaxi 2018

Bespreekstukken

11:20 – 11:45 uur

12 Decentralisatie maatschappelijke zorg: datum, reikwijdte en randvoorwaarden
Toelichting:
In verband met landelijke vertraging in de decentralisatie van de maatschappelijke zorg wordt de portefeuillehouders gevraagd een uitspraak te doen over de mogelijke scenario’s voor de decentralisatie in Holland Rijnland.
Voorstel:

13 Kostenverdeling ambulante hulp bij ernstig huiselijk geweld
11:45 – 11:55 uur
Toelichting:
In het PPG van 3 juli jl. is het besluit genomen dat de financiering van specialistische ambulante hulp door Rosa Manus aan gezinnen met ernstig structureel huiselijk geweld in Holland Rijnland vanuit de DUVO gefinancierd wordt. Aan het PHO Maatschappij wordt gevraagd een besluit te nemen over de wijze waarop de kosten voor ambulante hulp door Rosa Manus in Holland Rijnland verdeeld worden.
Voorstel:

 • Te kiezen uit de volgende drie opties voor bekostiging van ambulante hulp door Rosa Manus
  • Verdeling kosten op basis van solidariteit; het negatief resultaat DUVO wordt na afsluiting van het boekjaar DUVO aan gemeenten doorbelast op basis van inwoneraantal;
  • Verdeling van kosten naar gebruik: het negatief resultaat DUVO wordt op basis van het aantal feitelijk afgenomen ambulante trajecten per gemeente afgerekend;
  • Tussenvariant als er geen overeenstemming is over variant 1 of 2: gemeenten die kiezen voor optie b. betalen per trajecten en gemeenten die kiezen voor optie a. betalen op basis van hun gezamenlijke trajecten op basis van inwoneraantal.
 • PHO Adviesnota kostenverdeling ambulante hulp bij ernstig huiselijk geweld
  138 kb
 • Overzicht Rosa Manus
  140 kb
 • Budget en begroting DUVO 2019 en 2021 Hollands Midden
  391 kb

14 Rondvraag en sluiting
11:55 – 12:00 uur

Het volgende PHO Maatschappij/jeugd is op 30 oktober 2019 in Alphen aan den Rijn

Back To Top
Ga naar de inhoud