skip to Main Content

PHO Maatschappij 15 februari 2017

15 februari 2017
12.30 – 14.45 uur
(vanaf 13.00 uur reguliere vergadering)
Gemeentehuis Noordwijk

BESLOTEN DEEL

01. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst extra PHO 21 december 2016
12.30 – 12.40 uur

Dit onderwerp wordt in beslotenheid behandeld.

02. Stand van zaken Tijdelijk Fonds Jeugdhulp
12.40 – 13.00 uur
Dit onderwerp wordt in beslotenheid behandeld.

REGULIERE VERGADERING
13.00 – 14.45

03. Opening en vaststelling agenda
13.00 – 13.05 uur

04. Vaststelling besluitenlijst PHO Maatschappij 18 januari 2017
13.05 – 13.15 uur

05. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
13.15 – 13.40 uur

Zorg/WMO

06. Overzicht ambtelijke en bestuurlijke tafels Zorg/WMO
13.40 – 13.50 uur

Met de decentralisatie van de WMO en de Agenda2020 is er in de afgelopen jaren een verandering gekomen in verschillende gremia voor overleg over de zorg, publieke gezondheid en de WMO.
Ida van Breda presenteert een overzicht van de huidige ambtelijke en bestuurlijke over-legtafels voor WMO, WPG en zorg.
Voorstel:

 • Kennisnemen van de presentatie.

07. Terugdringen dak- en thuisloosheid, versnelde uitstroom uit de maatschappelijke opvang en regionale bekostiging van gebouw C.

DIT AGENDAPUNT IS VERPLAATST NAAR DE MEDEDELINGEN

Algemeen Holland Rijnland

08. Werkagenda 2017
13.50 – 14.10 uur

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en onderwijs zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk voor jeugdhulp. Deze transitie van taken naar de gemeenten was bedoeld om een transformatie in de jeugdhulp te realiseren. Het doel van dit nieuwe stelsel is om het jeugdbeleid en de voorzieningen efficiënter en effectiever te maken. Dit vraagt om een hele andere manier van werken en samenwerken. Daarmee hebben we op basis van ons jeugdmodel en de inkoop een goede start gemaakt. Met deze werkagenda zetten we in op de vervolgopgaven. Met waardering voor wat er allemaal al bereikt is en besef dat een echte transformatie een cultuuromslag vraagt die meerdere jaren beslaat. Doel is versnelling van de transformatie om de kwaliteit te verbeteren, anders te gaan werken en zo ook de bezuiniging te kunnen realiseren.

De werkagenda is een dynamisch document, met ruimte voor ontwikkelopgaven en nieuwe ontwikkelingen.
Voorstel:

 • De gemeenten te adviseren om:
  • de Werkagenda Jeugd 2017 Holland Rijnland vast te stellen.
  • In te stemmen met de conceptbegroting voor de uitvoering van de werk-agenda, te weten € 147.000,-.
  • Een bedrag van € 97.000,- beschikbaar te stellen aan Holland Rijnland voor de uitvoering van de werkagenda conform de verdeling onder het kopje financiën.
 • Adviesnota
  (406 kb)
 • Werkagenda Jeugd 2017
  (720 kb)
 • Memo cliëntervaringsonderzoek 2017
  (135 kb)

09. Concept Begroting Holland Rijnland 2018
14.10 – 14.30 uur

De Kadernota 2018 is in het voorgaande PHO al ter bespreking voorgelegd, daarbij is getoetst of de gepresenteerde lijn werd herkend. Formeel zal de kadernota worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 maart. Voor u ligt een uitwerking van deze concept-Kadernota 2018 in een concept-Begroting 2018.

Deze is opgesteld in lijn met de eerdere begrotingen ‘nieuwe stijl’ met een paar aanpassingen vanwege het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Voorstel:

 • Kennis te nemen van het domein Maatschappij in de concept-begroting en het Dagelijks Bestuur te adviseren op de voordracht aan het Algemeen Bestuur van 21 juni.
 • Conceptbegroting 2018
  (1,68 mb)

10. Rondvraag en sluiting
14.30 – 14.45 uur

Back To Top