PHO Maatschappij 14 februari 2018

Algemeen

01. Opening en vaststelling agenda
(09.30 – 09.35 uur)

02. Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 17 januari 2018
(09.35 – 09.40 uur)
Voorstel:

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09.40 – 09.45 uur)

Participatie

04. Fantastische lijnen schoolverlaters pro/vso (presentatie)
(09.45 – 10.10 uur)
Het realiseren van doorgaande lijnen van het Voortgezet Speciaal – en Praktijkonderwijs naar werk, vervolgonderwijs of zorg is een belangrijke opgave voor gemeenten. Op 25 september 2017 is het project Fantastische Lijnen gestart. Afgelopen periode hebben werkgroepen actief gewerkt aan het realiseren van deze lijnen. Eelco Koolhaas van het Ministerie van Verhalen verzorgt een presentatie.
Voorstel:

 • Uit te spreken dat de aanpak VSO/PrO een integrale benadering vanuit participatie, onderwijs en jeugd vraagt.
 • Uit te spreken dat aanpak VSO/PrO onderdeel is van bredere aanpak kwetsbare jongeren.
 • Uit te spreken dat een integrale benadering van kwetsbare jongeren de komende raadsperiode 2018-2022 prioriteit moet hebben.
 • Kennis te nemen van de voorstellen Fantastische Lijnen.
 • Adviesnota
  (240 kb)
 • Verslag bijeenkomst Fantastische Lijnen VSP/PrO
  (1,68 kb)

05. Marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2018
(10.10 – 10.30 uur)
Het marktbewerkingsplan formuleert de regionale inzet voor 2018. In samenwerking met de werkgeversservicepunten zijn concrete projecten geformuleerd. Deze projecten zijn aanvullend op de subregionale activiteiten. Het marktbewerkingsplan richt zich specifiek op doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt. Marleen Damen zal als voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Werk (BOW) een toelichting geven.
Voorstel:

Jeugd

06. Sturingsplan jeugdhulp 2018-2019
(10.30 – 11.00 uur)
Om te komen tot een kwalitatief goed en betaalbaar jeugdhulpstelsel is het noodzakelijk om de sturing op de jeugdhulp te intensiveren. Tijdens het PHO van 13 december 2017 is de bestuurlijke richting voor het sturingsplan opgehaald. Deze is verwerkt in het plan dat nu voorligt.
Voorstel:

07. Wijziging verordening jeugdhulp 2015 en nadere regels jeugdhulp 2018
(11.00 – 11.15 uur)
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een uitspraak gedaan waarin het college in nadere regels niet kan bepalen op welke wijze het PGB-tarief wordt vastgesteld en de hoogte van dit tarief. Dit moet in de verordening worden vastgelegd. Met de gewijzigde verordening wordt hieraan voldaan. Met het vaststellen van de nadere regels jeugdhulp krijgen de JGT’s meer houvast om tot een goede beoordeling voor passende jeugdhulp te komen.
Voorstel:

Pauze

Jeugd en Vervoer

08. Jeugdhulpvervoer
(11.25 – 11.40)
Binnen Holland Rijnland is sprake van verschillende vormen en soorten van jeugdhulpvervoer. De opdracht van het PHO-Maatschappij is, in het kader van doelgroepenvervoer, tot vereenvoudiging en ineenschuiven te komen. Voorgesteld wordt het jeugdhulpvervoer lokaal uit te voeren in combinatie met het leerlingenvervoer.
Voorstel:

 • Het jeugdhulpvervoer, voor zover niet geregeld is door aanbieders, lokaal uit te voeren in combinatie met het leerlingenvervoer en in samenwerking met de jeugd- en gezinsteams.
 • Het jeugdhulpvervoer via het leerlingenvervoer lokaal te bekostigen waarbij de kosten onderdeel blijven uitmaken van de begroting regionale jeugdhulp en dus ook van het ‘solidariteitsmodel’.
 • Adviesnota notitie jeugdhulpvervoer
  (88 kb)
 • Notitie jeugdhulpvervoer, versie 29-01-2018
  (156 kb)

09. Doelgroepenvervoer en OV; input voor de OV-visie (presentatie)
(11.40 – 12.10 uur)
In het kader van de door Holland Rijnland en Midden-Holland op te stellen OV-visie wordt onderzocht in hoeverre sprake kan zijn van integratie van het Openbaar Vervoer en het doelgroepenvervoer. Bezien wordt in hoeverre deze integratie kan bijdragen tot een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Op 22 februari 2018 zal een vergadering van de stuurgroep concessie / aanbesteding Zuid-Holland Noord plaatsvinden. Roos van Gelderen zal deze vergadering bijwonen. Fred van der Blij (Transtec) zal een presentatie geven over de huidige stand van zaken ten aanzien van het opstellen van de OV-visie/input aanbesteding concessie Zuid-Holland-Noord evenals het nog te volgen proces.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de presentatie van de heer Fred van der Blij en van gedachten te wisselen over integratie en de vorm waarin dit eventueel plaats zou vinden.

Algemeen

10. Conceptbegroting Holland Rijnland 2019
(12.10 – 12.25)
De kadernota 2019 is op de regiodag van 15 november 2017 ter bespreking voorgelegd, daarbij is getoetst of de gepresenteerde lijn werd herkend. Formeel zal de kadernota worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 14 maart 2018. Bijgevoegd is de uitwerking van de kadernota in de conceptbegroting Holland Rijnland 2019.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van het domein Maatschappij in de conceptbegroting en het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren op de voordracht aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 4 juli 2018.
 • Conceptbegroting Holland Rijnland 2019
  (488 kb)

11. Rondvraag en sluiting
(12.25 – 12.30 uur)

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij is op woensdag 14 maart 2018 te Leiderdorp

Back To Top
Ga naar de inhoud