PHO Maatschappij 13 april 2016

01 Opening en vaststelling agenda
(09:30-09:35 uur)

02 Vaststelling verslagen PHO Maatschappij 2 maart en 16 maart 2016
(09:35-09:45 uur)

03    Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09:45-10:00 uur)

In het PHO van 17 februari is de toezegging gedaan dat de gemeente Leiden op basis van haar eigen ervaringen een inschatting maakt van het aantal uren dat gemiddeld nodig is aan begeleiding na uitstroom uit de maatschappelijke opvang. De gemeenten in de Leidse regio hanteren in beschikkingen dezelfde begeleidingscategorieën. Per categorie wordt een bandbreedte aangegeven waarbinnen de begeleiding mag plaatsvinden. Hierdoor ontstaat ruimte om te variëren in de geboden begeleiden, afhankelijk van de behoefte van de cliënt. Gevolg hiervan is dat het niet mogelijk is om het exacte aantal begeleidingsuren aan te geven.

 • Presentatie Inkoopplan Jeugdhulp 2017 zoals gegeven tijdens PHO 16 maart jl.
  (349kb)
 • Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

Jeugd

04 Concept ontwikkelovereenkomst Jeugdhulp Holland Rijnland
(10:00-10:20 uur)

Eind 2016 heeft het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij de Inkoopstrategie vanaf 2017 behandeld en hierover positief geadviseerd aan de colleges. Op basis hiervan is het inkoopplan voor het organiseren van de inkoop van de jeugdhulp in 2017 opgesteld. De voorliggende concept-ontwikkelovereenkomst is een paraplu-overeenkomst. Deze overeenkomst kan binnen de bestuurlijke aanbesteding worden gebruikt als voorwaarde voor partijen om zogenaamde resultaatovereenkomsten te kunnen afsluiten.

Voorstel:

05 Mandaat DB Holland Rijnland inkoop jeugdhulp 2017 t/m 2019

In april 2016 start de inkoop van de jeugdhulp voor de jaren 2017 t/m 2019. Het inkoopproces kent een strakke en krappe planning. Het is niet haalbaar om voor mei een nieuwe dienstverleningsovereenkomst inclusief mandaat aan het DB, voor te leggen aan de colleges. Hetzelfde geldt voor het aanbieden van de definitieve overeenkomsten jeugdhulp aan de colleges voor november. Om de inkoop toch binnen de planning te kunnen starten en afronden wordt het volgende voorgesteld:

Voorstel:

 • De colleges te adviseren om:
  • het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland het bijgevoegde mandaat te verlenen;
  • de portefeuillehouder jeugdhulp het bijgevoegde mandaat te verlenen.
 • De burgemeesters te adviseren om:
  • de secretaris van Holland Rijnland volmacht te geven voor de ondertekening van de overeenkomsten jeugdhulp.
 • Adviesnota
  (114 kb)

06 Kwartaalrapportage Q4 inkoop jeugdhulp 2015, incl. Veilig Thuis
(10:35-10:55 uur)

Met kwartaalrapportages geeft de regio inzicht in het verloop van de uitvoering van de Jeugdwet in de regio Holland Rijnland. Deze rapportages bevatten gegevens over het aantal cliënten dat in zorg is en de kosten die hiervoor (naar schatting) zijn gemaakt. Voor de vierde kwartaalrapportage is een uitvraag gedaan, hiervan vindt op dit moment een analyse plaats. Paul Grob geeft een mondelinge toelichting op de hoofdpunten uit de rapportage. Indien beschikbaar wordt de kwartaalrapportage Q4 toegestuurd als nazending.

Voorstel:

 • Kennisnemen van de hoofdpunten van de Kwartaalrapportage Q4

07 Relatiebeheer portefeuillehouders jeugd
(10:55-11:10 uur)

In 2015 heeft een groot aantal portefeuillehouders accountgesprekken met aanbieders van jeugdhulp bijgewoond. Op basis van een lijst met aanbieders is destijds een verdeling gemaakt. In het PHO zijn nog geen nadere afspraken gemaakt over het doel en over de rol en bevoegdheden van de portefeuillehouder in een dergelijk gesprek. Hiervoor dient bijgaand voorstel.

Voorstel:

 • Bestuurlijk relatiebeheer vorm te geven met werkbezoeken op locatie.
 • Adviesnota
  (82kb)

08 Werkagenda Jeugd
(11:10-11:30 uur)

De uitgangspunten van het regionale jeugdmodel staan nog overeind, maar een versnelling van de transformatie is nodig om de kwaliteit te verbeteren, anders te gaan werken en zo ook de bezuiniging te kunnen realiseren. Door het aanbrengen van een aantal accenten willen we deze versnelling in gang zetten. De accenten hebben de gemeenten vastgelegd in de notitie ‘Uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland’. Deze inhoudelijke uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in de regionale werkagenda.

De werkagenda is een levend document. Thema’s die gerelateerd zijn aan de inkoop jeugdhulp zijn met voorrang uitgewerkt in de voorliggende versie. In de komende maanden is een aanvulling op de werkagenda voorzien op de thema’s vervoer, PGB en Juridische zaken. De bijgestelde versie wordt opnieuw geagendeerd.

Voorstel:

 • De colleges te adviseren om:
  • De Werkagenda Jeugd 2016 Holland Rijnland vast te stellen.
  • In te stemmen met de conceptbegroting voor de uitvoering van de werkagenda, te weten € 104.600,-.
  • Een bedrag van € 94.600,- beschikbaar te stellen aan Holland Rijnland voor de uitvoering van de werkagenda conform de verdeling onder het kopje financiën.
 • Adviesnota
  (87kb)
 • Werkagenda Jeugd 2016
  (246 kb)

WMO

09 Voortgang beleidskader ‘Maatschappelijke opvang en beschermd wonen’
(11:30-11:45 uur)

De VNG heeft de landelijke commissie Dannenberg gevraagd een advies op te stellen met betrekking tot de toekomst van beschermd wonen.

Op basis van een aantal landelijke trends en het advies van de commissie Dannenberg is een regionale ambtelijke werkgroep eind 2015 gestart met het opstellen van een nieuwe visie op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Het stuk dat is bijgevoegd is een eerste opzet van een regionale visie. Deze visie is gedeeld met het AOZW op 22 maart jl. (werd gedragen) en zal in de komende periode voorgelegd worden aan betrokken partijen (inclusief raadsledenbijeenkomsten). In juni wordt een aangepaste versie aangeboden aan het PHO Maatschappij en zal daarna naar de BenW’s gaan met het voorstel om hem vrij te geven voor inspraak. Als bijlage is ook de planning van het bestuurlijk proces meegezonden.

Voorstel:

10 Beheer gemeenschappelijk database voor het sociaal domein (SoCard)

Kennis te nemen van de stand van zaken en uit te gaan van de huidige standpunten van de gemeenten, dit betekent dat aan dit beheer en onderhoud de volgende gemeenten meedoen: Alphen aan den Rijn, Leiden, Zoeterwoude, Nieuwkoop. Leiderdorp heeft aangegeven niet meer mee te willen doen en Oegstgeest  heeft nog geen standpunt bepaald. Katwijk heeft aangegeven de mogelijkheid tot deelname alsnog te overwegen.

Voorstel:

 • Kennis te nemen van de stand van zaken van het beheer de gemeenschappelijke database voor het sociaal domein.
 • Katwijk en Oegstgeest worden gevraagd zich uit te spreken voor deelname of niet.
 • Adviesnota
  (96 kb)

11 Rondvraag en Sluiting
(11:55-12:00 uur)

Back To Top
Ga naar de inhoud