Skip to content

PHO Maatschappij 10 mei 2017

09.15 – 15.00 uur
(Van 11.25 tot 12.00 uur besloten vergadering)
Gemeentehuis Oegstgeest

01. Opening en vaststelling agenda
09.15 – 09.20 uur

02. Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 12 april
09.20 – 09.25 uur

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
09.25 – 09.40 uur

Participatie

04. Regionale financiering Dress for Succes
09.40 – 09.50 uur

Dress for Success is een organisatie die sollicitanten van representatieve kleding en advies voorziet. Het grootste deel is bijstandsgerechtigd en komt uit de Holland Rijnland gemeenten en Zoetermeer. In het Bestuurlijk Overleg werk is de afspraak gemaakt de gemeenten een voorstel voor te leggen voor regionale financiering.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van het voorstel regionale financiering Dress for Success;
 • Onder voorbehoud van een positief advies van het PHO Maatschappij d.d. 10 mei 2017 de gemeenten van Holland Rijnland en Zoetermeer te adviseren Dress for Success voor het jaar 2018 te financieren op basis van een evenredige bijdrage per gemeente;
 • Voor de uitwerking van de regionale financiering een voorkeur uit te spreken voor variant A dan wel B.
 • Adviesnota
  (128 kb)
 • Tabel financiering Dress for Succes 2018
  (15 kb)
 • Jaarverslag 2016 Dress for Succes
  (836 kb)

05. Arbeidsparticipatie personen met GGZ aandoening
09.50 – 10.00 uur

Holland Rijnland heeft deelgenomen aan onderzoek arbeidsparticipatie GGZ doelgroep.
Op basis uitkomsten is nu vervolg in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland mogelijk en kan hiervoor door centrumgemeente Leiden subsidie aangevraagd worden.
Voorstel:

Jeugd

06. Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018
10.00 – 10:25 uur

In de afgesloten resultaatovereenkomsten is de voorgenomen bekostigingswijziging opgenomen. Om te kunnen voorzien in de behoefte van gemeenten aan sturing op de jeugdhulp, is inzicht in inzet jeugdhulp, uitputting budgetten en cliëntstromen noodzakelijk. Aan gemeenten wordt gevraagd in te stemmen met de nieuwe bekostigingssystematiek voor ambulante jeugdhulp individueel. Op basis van de visie van de regio Holland Rijnland op jeugdhulp en de manier waarop de toegang tot jeugdhulp is georganiseerd, lijkt een inspanningsgerichte bekostiging op dit moment het meest passend. De werkgroep Sturing en Bekostiging heeft de bekostigingssystematiek verder uitgewerkt, samen met de TWO Jeugdhulp en in samenwerking met aanbieders jeugdhulp.
Voorstel:

07 Eerste concept kwartaalrapportage Q4 2016 Jeugdhulp Holland Rijnland
10.25 – 10.55 uur

De kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland Q4 geeft inzicht in de cijfermatige ontwikkeling van de Jeugdhulp in het vierde kwartaal en geeft daarmee een overzicht van de ontwikkeling over 2016. De cijfers zijn in het document nader toegelicht.
Voorstel:

08 Expertteam Zorg in Natura
10.55 – 11.10 uur

Het expertteam Zorg in Natura is een initiatief van de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland Rijnland (TWO) en functioneert sinds februari 2015. Tot op heden is de werkwijze en zijn de bevoegdheden niet officieel bekrachtigd door besluitvorming. Een van de opgaven uit de Werkagenda Jeugd 2017 is om meer duidelijkheid te geven over de rol en verantwoordelijkheden van het expertteam Zorg in Natura.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van het jaarverslag 2016.
 • De ontwikkelbehoefte zoals beschreven onder paragraaf 10 verder vorm te geven.
 • Het expertteam ZIN van TWO Jeugdhulp Holland Rijnland op de huidige manier voort te zetten om de continuïteit en kwaliteit van zorg voor ieder kind te waarborgen.
 • Adviesnota
  (120 kb)
 • Jaarverslag Expertteam 2016
  (919 kb)

09 Rondvraag en sluiting
11.10 – 11.25 uur

BESLOTEN DEEL JEUGD 11.25 – 12.00 uur

De volgende agendapunten worden in beslotenheid en vertrouwelijk behandeld.

10 Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst PHO Maatschappij 12 april
11.25 – 11.30 uur

Dit onderwerp wordt in beslotenheid behandeld.

11 Beoordeling plannen in het kader van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland hersteltermijn
11.30 – 12:00 uur

Dit onderwerp wordt in beslotenheid behandeld.

Pauze en Lunch 12.00 – 12.30 uur

Gezamenlijk deel PHO Maatschappij/Leefomgeving 12.30 – 13.15 uur

12 Themasessie provinciaal project doelgroepenvervoer

Mw. Laura Werger gaat in opdracht van provincie Zuid-Holland het bestuurlijke draagvlak voor migratie en/of integratie van het doelgroepenvervoer in het openbaar vervoer onderzoeken. In deze gezamenlijke sessie van PHO Maatschappij en Leefomgeving wil zij een beeld krijgen wat haalbaar zou zijn en welke voorwaarden de verschillende partijen stellen om al dan niet met elkaar te komen tot kansrijke ontwikkelingen.

Pauze en Zalenwissel 13.15 – 13.30 uur

Gezamenlijk deel PHO Maatschappij/Leefomgeving/Economie 13.30 – 15.00 uur

13 Themasessie regionale woonagenda 2017

Onder leiding van bureau Compaenen zal in subregionale deelsessies een stap gezet worden in het proces van de actualisatie regionale woonagenda 2017.

Back To Top
Ga naar de inhoud