PHO Economie en Leefomgeving 21 november 2018

14.30 – 16.30 uur
Bestuurscentrum Teylingen, Voorhout

Algemeen

01. Opening en vaststellen agenda

02. Vaststelling besluitenlijst PHO Economie & Leefomgeving 5 september 2018
Voorstel:

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

 • Mededelingen
  • Dit PHO Economie en Leefomgeving vindt plaats van 14:30-16:30 uur. Aansluitend vindt het Bestuurlijk Overleg A4 plaats. Rijkswaterstaat verzendt hiervoor de agenda en stukken en zal dit overleg voorzitten. Portefeuillehouders die niet expliciet zijn uitgenodigd voor dit bestuurlijk overleg zijn welkom om dit bestuurlijk overleg bij te wonen.
 • Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
 • Terugmelding externe overleggen

Economie

04. Mededelingen, ingekomen stukken en terugmelding externe overleggen

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Terugmelding externe overleggen

05. Regionale bedrijventerreinen en kantorenstrategie

De provincie heeft verzocht om een actualisatie van de regionale kantorenstrategie. Planning is deze vast te stellen in het Algemeen Bestuur van 13 maart 2019. Voorliggend is een discussienotitie met uitgangspunten en beslispunten die nodig zijn om de regionale strategie op te kunnen stellen. Bureau STEC begeleidt dit proces en zal de discussienotitie mondeling toelichten.
Regio Holland Rijnland heeft de ambitie om ook de bedrijventerreinenstrategie te actualiseren op basis van de sub-regionale verkenningen die momenteel plaats vinden. Om een volgende stap te kunnen zetten is een keuzememo  opgesteld met scenario’s voor de drie bedrijventypen: MKB, bedrijven in de hogere milieucategorieën (HMC) en grootschalige logistiek. Ook dit keuzememo zal door STEC worden toegelicht.
Voorstel:

06. Roadmap Next Economy: kansen voor Holland Rijnland (presentatie)

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ), brengt partijen samen om economische groei en werkgelegenheid in Zuid-Holland aan te jagen. Sinds begin 2018 geeft de EBZ sturing aan de Roadmap Next Economy (RNE). Hierin staan twee  ontwikkelingen centraal: de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schone energie. Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter (IQ, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland) licht toe welke kansen en voordelen er liggen wanneer Holland Rijnland financieel partner wordt in de RNE.

Ruimte en Wonen

07. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

08. Planlijst woningbouw

Voor het borgen van de kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwafspraken actualiseren gemeenten in regio Holland Rijnland jaarlijks de regionale Planlijst Woningbouw. De gemeenten zijn individueel verantwoordelijk voor het vullen van de planlijst. Op basis van de gemeentelijke input worden de woningbouwplannen (sub-) regionaal afgestemd en wordt getoetst of de plannen aansluiten bij de behoefte. Conform het provinciale Programma Ruimte heeft de   provincie de regio gevraagd het woningbouwprogramma voor 1 december 2018 te actualiseren en in te dienen. Door de regionale vaststelling voldoen de plannen aan de 1e trede van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.
Voorstel:

09. Regionale huisvestingsverordening

Het actualiseren van de regionale huisvestingsverordening is een overgedragen taak aan Holland Rijnland. Per 1 juli 2019 dient de nieuwe regionale huisvestingsverordening te zijn vastgesteld. De concept-verordening is voor advies  voorgelegd aan de beleidscommissie woonruimteverdeling d.d. 26 oktober en het portefeuillehouderoverleg Wonen en Maatschappij d.d. 31 oktober j.l. Op basis van deze advisering is de concept-verordening aangepast.
Voorstel:

Natuur, Landschap en Recreatie

10. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

Verkeer en Vervoer

11. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

 • Mededelingen
  • Er zal een mededeling worden gedaan over de “klantbijdragen Regiotaxi 2019 en indien bekend NEA-index 2019” aangezien de klantbijdragen en NEA-index nog niet bekend zijn op het moment dat de stukken voor dit PHO verzonden worden.
 • Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
  •  Geen
 • Terugkoppeling externe bestuurlijke overleggen
  • Stuurgroep Duinpolderweg d.d. 4 oktober 2018
  • Stuurgroep Leiden-Utrecht d.d. 18 oktober 2018
  • Stuurgroep POG d.d. 9 november 2018
  • Vooruitblik overleggen: 13 december stuurgroep OV concessie

12. Informatienota Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leiden-Katwijk-Noordwijk

Holland Rijnland betaalt voor € 28 miljoen mee aan HOV Leiden – Katwijk – Noordwijk. Hiervoor wordt een jaarlijkse bijdrage betaald aan de PZH in de periode 2013 – 2023. Nu is gebleken dat uitvoering van de maatregelen niet voor 2023 afgerond kan zijn. In de zomer van 2017 hebben Floor Vermeulen en Arno van Kempen mondeling afspraken gemaakt over het langer beschikbaar houden van de middelen voor deze buscorridor. De mondelinge afspraak tussen  provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland houdt in dat de middelen beschikbaar blijven tot halverwege de volgende concessieperiode, namelijk eind 2026. Omdat het lange tijd onduidelijk was hoe het precies zat met de uitvoering van maatregelen, is pas in de zomer van 2018 een brief vanuit de PZH aan HR gestuurd met de bevestiging van deze afspraken. HR heeft nu per brief deze afspraken bevestigd. Het DB is bevoegd te besluiten wanneer er al een project/bestuursovereenkomst is en uitvoering in vertraging komt, zoals hier het geval is. (cf artikel 13 lid 2 b van de verordening RIF).
Voorstel:

 • Kennisnemen van de afspraak tussen de provincie Zuid Holland en Holland Rijnland en besluitvorming van het DB hierover om de middelen voor realisatie van HOV Leiden-Katwijk-Noordwijk de middelen beschikbaar te houden totdat maatregelen zijn gerealiseerd.
 • Informatienota HOV Leiden-Katwijk-Noordwijk
  (114 kb)

13. Regionaal snelfietsroute-netwerk

In het PHO wordt een eerste kaart en memo t.b.v. een regionaal snelfietsroute netwerk voorgelegd. In een korte presentatie worden kaart en memo toegelicht.
Voorstel:

14. Rondvraag en sluiting

NB: aansluitend aan het PHO Economie en Leefomgeving wordt het Bestuurlijk overleg A4 gehouden. Rijkswaterstaat zal dit bestuurlijk overleg voorzitten en de stukken hiervoor verzenden.

Bestuurlijk Overleg A4
(16:30-17:00)

De volgende vergadering van het portefeuillehouderoverleg Economie & Leefomgeving vindt plaats op de regiodag Holland Rijnland van 30 januari 2019.

Back To Top
Ga naar de inhoud