PHO Jeugd 30 oktober 2019

Jeugd

09:00

1. Agenda PHO Jeugd 30 oktober 2019

Bespreekstukken

Vertrouwelijk
09:00 – 09:15 uur

2. Halfjaarrapportage TWO jeugdhulp

Vertrouwelijk
09:15 – 09:40 uur

3. Begrotingen jeugdhulp Holland Rijnland

Vertrouwelijk
09:40 – 09:45 uur

4. Vaststelling vertrouwelijk deel van de besluitenlijst PHO Jeugd 25 september 2019

5. Uitvoeringsvoorstel regionale kostendeling VSV-projecten
09:45 – 09:55 uur

In het PHO-Maatschappij van 25 september 2019 hebben de portefeuillehouders Maatschappij aangegeven dat zij het belang inzien van het regionaal oppakken van dit thema. Zij hebben de opdracht gegeven aan de ambtenaren onderwijs, gefaciliteerd door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), om een uitvoeringsvoorstel te maken. Dit advies geeft uitvoering aan die opdracht.
Voorstel:

 • Een maximumbedrag vast te stellen van €200.000 per jaar voor de duur van drie jaar;
 • In te stemmen met het voorgestelde verantwoordings- en besluitvormingsproces;
 • De beschreven selectiecriteria te gebruiken;
 • De wijze van verantwoording vast te stellen;
 • De kosten te verrekenen op basis van werkelijke deelname in het (recente) verleden (optie 3);
 • Het beheer te beleggen bij het Regionaal Bureau Leerplicht.
 • PHO Adviesnota uitvoeringsvoorstel regionale kostendeling VSV-projecten
  338 kb

6. Opdracht TWO Jeugdhulp
09:55 – 10:00 uur

Voorliggend voorstel is opgesteld door de projectgroep doorontwikkeling jeugd Leidse regio en de ambtelijke adviseurs van de HLT, Katwijk, Noordwijk, Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Het voorstel betreft een principebesluit om een nieuwe DVO uit te werken (c.q. hernieuwde opdracht aan de TWO Jeugdhulp) met een minimale looptijd van 5 jaar. Door in te stemmen met dit voorstel geven de gemeenten aan dat zij in 2020 en verder een rol zien voor de TWO bij de inkoop van de jeugdhulp. Dit bevordert het inkoopproces.
Voorstel:

7. Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke overleggen
10:00 – 10:05 uur

8. Vaststelling besluitenlijsten PHO Jeugd 25 september 2019
10:05 – 10:10 uur

9. Rondvraag

Het volgende PHO Maatschappij/Jeugd is op 20 november 2019 in Leiderdorp.

Vooruitblik PHO Maatschappij/jeugd 20 november (concept)

 • Themabijeenkomst onderwijs/jeugdhulp (jeugd)
 • Cliëntervaringsonderzoek (jeugd)
 • Inkoop regionale crisisdienst GGZ (jeugd)
 • Klanttevredenheidsonderzoek regiotaxi (maatschappij)

Pauze

10:10 – 10:15 uur

THEMADEEL: Samen Werken aan Veiligheid
10:15 – 12:00 uur

Onderdeel van het Transformatieplan jeugd Holland Rijnland 2018 – 2020

Actielijn 5: jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt

Een uitdaging die betekent dat we samen moeten werken om patronen van onveiligheid te (h)erkennen en te doorbereken. Berthe Peerenboom (regionaal beleidsteam jeugd) is gevraagd om de gezamenlijke opgave te formuleren met betrekking tot veilig opgroeien en samen te onderzoeken wat dit betekent voor de inrichting van het zorglandschap in de regio Holland Rijnland.

Op 30 oktober markeren we samen met u de start van dit ontwikkeltraject. Tijdens deze bijeenkomst staat samen werken centraal. Na een korte presentatie over het ontwikkeltraject en het doel hiervan, gaan we actief aan de slag met casuïstiek. De bedoeling hiervan is dat we direct inzicht krijgen in de kansen en uitdagingen waar wij voor staan als het gaat om onze gezamenlijke uitdaging: kinderen groeien blijvend veilig op. Vragen die centraal staan zijn: Hoe geven we nu vorm aan deze uitdaging? Wat is hiervan het resultaat? Wat helpt ons? Wat zijn onze uitdagingen? En wat vraagt dit van ons? De inzichten uit deze bijeenkomst nemen we mee in de uitwerking van de ontwikkelopdracht.

Voor deze bijeenkomst zijn ook de bestuurders van Jeugdbescherming West, de William Schrikkergroep, Veilig Thuis/CIT, Veiligheidshuis, JGZ en RvdK uitgenodigd

Mogelijkheid tot napraten tijdens een gezamenlijke lunch
12:00 – 12:30 uur

Back To Top
Ga naar de inhoud