26 september 2014 (Verkeer en Vervoer)

01 Opening en vaststelling agenda

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 15 mei 2014

Voorstel:

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

 • Regionale Verkeer en MilieuKaart
  Tijdens de vorige vergadering bent u geïnformeerd over de planning voor de besluitvorming van de Regionale Verkeer en Milieukaart. Sindsdien is hier een beperkte wijziging in gekomen. U wordt ter vergadering mondeling geïnformeerd over het bijgestelde besluitvormingsproces.
 • Alliantiegesprekken Stedenbaan
  Voor deze regio worden momenteel zgn. alliantiegesprekken gestart voor de ontwikkeling van het stationsgebied rond station Alphen aan den Rijn. Het doel is een multimodale aanpak van knooppunten. Immers, ontwikkeling van multimodale knooppunten kan alleen worden versterkt en versneld via een gezamenlijke aanpak van partijen. Juist op OV punten komt het StedenbaanPlus concept tot leven. Daar raken de ruimtelijke ontwikkelingen het OV netwerk. Het doel van de alliantie-gesprekken is dat de verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een stationsomgeving samen tot een gedeelde ontwikkelingsstrategie komen. Wethouder Tseard Hoekstra zal in de vergadering een korte toelichting geven op de voortgang in Alphen aan den Rijn.
 • Brief provincie Zuid-Holland inzake voortgang R-net programma Zuid-Holland (ter informatie)
  (354 kb)
 • Brief provincie Zuid-Holland inzake tracé besluit R-net buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk (ter informatie)
  (422 kb)
 • Halfjaarrapportage Regiotaxi Holland Rijnland (ter informatie)
  (555 kb)

04 Concessie Zuid-Holland Noord

Op 11 juli heeft bespreking van de voorgenomen wijzigingen op de dienstregeling concessie Zuid-Holland Noord 2015 in de stuurgroep plaatsgevonden. Aan de hand van het meegezonden vervoerplan geeft dhr. Wout Terra van Arriva een toelichting op dit onderwerp. Arriva zal in een presentatie een toelichting geven op de onderwerpen die tevens in de meegezonden documenten zijn opgenomen. Het gaat hierbij om het ontwikkelplan, de netwerkanalyse, het marketingplan, het sociale veiligheidsplan en kaarten met overzichten van ritten per gemeenten en haltekaarten. Een exemplaar van deze documenten is bij de stukken gevoegd.
Voorstel:

05 Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Medio februari is gestart met de monitoring van het uitvoeringsprogramma OV-visie Holland Rijnland. Aan de hand van een presentatie zal de monitor zoals die is opgesteld worden toegelicht. Een voldoende afgerond exemplaar van de concept monitor is nog niet voor handen.  Onder meer de cijfers over 2011 moeten nog verwerkt worden. Tijdens de volgende pho-vergadering zal de concept monitor ter advisering aan u voorgelegd worden. Tijdens deze presentatie zal één corridor meer uitgebreid worden toegelicht waarbij tevens het UP OV-visie wordt betrokken inclusief de voortgang van de ontwikkelingen op deze corridor.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de presentatie en aan de hand van het getoonde van gedachten te wisselen.

06 Verkeersveiligheid

In het Portefeuillehoudersoverleg, specifiek gericht op Verkeersveiligheid, op 1 november 2013 is het Meldpunt Veilig Verkeer aan de orde geweest. Dit Meldpunt is de plek voor het melden van onveilige verkeerssituaties. Naast het kenbaar maken van de onveilige situatie biedt het Meldpunt de mogelijkheid voor de burger om zelf actie te ondernemen om de verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren. Hierbij speelt dat een bewonersgroep beloond kan worden met een zogenaamd Buurtlabel Veilig Verkeer. Het Meldpunt wordt nog een keer kort toegelicht door dhr. Jenno Kooistra van VVN. Hij zal hierbij tevens kort ingaan op het enige tot nu toe in de regio uitgereikte buurtlabel. Vervolgens zal hij mede aan de hand van stellingen, een gedachtewisseling over dit onderwerp plaatsvindt.

Bij dit agendapunt wordt tevens verslag gedaan van de voortgang van de projecten en actualiteiten op het gebied van verkeersveiligheid. Hierbij wordt ook ingegaan op de invulling van de ambassadeur verkeersveiligheid. Wanneer een van u belangstelling heeft om als ambassadeur op te treden richting scholen, bij campagnes etc. wordt u verzocht dit voorafgaand of in de vergadering kenbaar te maken bij de voorzitter, dhr. Ivo ten Hagen, of via Edwin van Staveren, evstaveren@hollandrijnland.net.
Voorstel:

 • Van gedachten te wisselen over het buurtlabel;
 • kennis te nemen van de stand van zaken van de Verkeersveiligheidsprojecten;
 • nadere afspraken te maken over de ambassadeur verkeersveiligheid.

Na afloop van dit agendapunt wordt nog kort stil gestaan bij de aanpak van dit punt. Wordt een dergelijke thematische aanpak op prijs gesteld en zijn er suggesties voor andere onderwerpen die voor volgende overleggen kunnen worden voorbereid.

07 Stand van zaken projecten

Bijgaand treft u het geactualiseerde overzicht met lopende projecten aan.
Bij de bespreking van het overzicht wordt desgewenst ingegaan op de stand van zaken van enkele projecten.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van het overzicht met de stand van zaken van de lopende projecten.
  Bij dit agendapunt wordt nader ingegaan op de laatste ontwikkelingen t.a.v. enkele grote projecten op het gebied van HOV en auto-infrastructuur.
 • Overzicht stand van zaken projecten
  (141 kb)

08 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud