Skip to content

13 februari 2015 (Verkeer en Vervoer)

01 Opening en vaststelling agenda

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 14 november 2014

Voorstel: de besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg van 14 november 2014 vast te stellen.

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

 • Regiotaxi Holland Rijnland
  Memo rekenkameronderzoek Regiotaxi, ter kennisname

 • Managementrapportage
  De laatste informatie, over december 2014, die nodig is voor de afronding van de management-rapportage Regiotaxi Holland Rijnland over 2014 is zeer kort voor dit overleg ontvangen en kon daardoor nog niet tijdig verwerkt worden. De rapportage is op een later moment beschikbaar.
 • Regionale Verkeer- en MilieuKaart
  Naar verwachting wordt de volledige RVMK binnenkort door het DB vastgesteld. Dhr. Ivo ten Hagen zal kort ingaan op het vervolgproces.

04 #Kracht15, nieuwe rol Holland Rijnland op het gebied van Verkeer en Vervoer

In het kader van #Kracht 15 vindt er een heroriëntatie plaats van de regionale rol en organisatie op een aantal thema’s. Bij dit agendapunt zal met name procesmatig op dit onderwerp ingegaan worden. Hierbij wordt o.m. aandacht besteed aan de actualiteit binnen het dossier t.a.v. de transitie naar de nieuwe rol van Holland Rijnland.
Voorstel:

 • Het houden van een richtinggevende discussie naar aanleiding van de verstrekte informatie.

05 Voorbereiding stuurgroep concessie Zuid-Holland Noord

Op vrijdag 20 februari vindt de stuurgroep Concessie Zuid-Holland Noord plaats waar de wensten t.b.v. de dienstregeling 2016 besproken worden. De regio heeft hiervoor de reacties namens de gemeenten ingediend. Dhr. Ten Hagen geeft zo mogelijk een toelichting op de bespreking van de 20e. Indien tijdig voor verspreiding beschikbaar, worden de stukken voorafgaand aan het pho VV toegezonden.

06 Monitor HOV corridors Holland Rijnland

Recent is de monitor HOV corridors Holland Rijnland en de rapportage Concessie-overgang openbaar vervoer Holland Rijnland, analyse HOV-corridors 2011-2013, afgerond. Beide rapportages zijn ter informatie bij deze agenda gevoegd.
Tijdens het vorige portefeuillehoudersoverleg is verzocht om inzicht te geven in het vervolg op deze rapportages. Hierover wordt u ter vergadering mondeling geïnformeerd.

07 Laadapparatuur OV- Chipkaart

Op verzoek van het portefeuillehoudersoverleg is ambtelijk een notitie voorbereid over de beschikbare laadapparatuur voor OV chipkaart evenals de mogelijkheden om eventueel apparatuur bij te plaatsen. In een ambtelijk overleg waar ook de provincie en Arriva aangesloten zijn is een gedachtewisseling gehouden over dit onderwerp. De discussie is weergegeven in bijgaande notitie.
Voorstel:

08 Duinpolderweg

De heer Ivo ten Hagen geeft een toelichting op de meest actuele stand van zaken. Als achtergrondinformatie bij dit agendapunt zijn de volgende documenten meegezonden:

09 LAB71

Dhr. Strijk geeft bij dit agendapunt een toelichting op de voortgang rond LAB71. Zo mogelijk gaat hij dan onder meer in op de uitvoeringsagenda bereikbaarheid. Na de toelichting bestaat gelegenheid tot het stellen van vragen.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de toelichting van dhr. Strijk op LAB71.

10 Verkeersveiligheid

Bij dit agendapunt wordt verslag gedaan van de stand van zaken van verschillende lopende projecten. Als achtergrondinformatie is het meerjarenplan verkeersveiligheid 2013-2106 bijgevoegd. In dit vastgestelde en voor meerjaren subsidie aangemelde plan staan de voorgenomen plannen voor die jaren opgenomen. Dhr. Elkhuizen licht dit plan toe.
Voorstel:

11 Stand van zaken projecten

Bijgaand treft u het geactualiseerde overzicht met lopende projecten aan.
Bij de bespreking van het overzicht wordt desgewenst ingegaan op de stand van zaken van enkele projecten.
Voorstel:

12 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud