Ga naar hoofdinhoud

12 november 2014 (Ruimte)

PHO Ruimte en EZ

00 Ladder voor duurzame verstedelijking

In het Besluit Ruimtelijke Ordening is sinds 2012 de verplichting opgenomen om voor elke nieuwe stedelijke ontwikkeling de zogenoemde Ladder voor duurzame verstedelijking (‘de Ladder’) te doorlopen. De Ladder bestaat uit drie treden die verplicht doorlopen moeten worden om er voor zorgen dat de ruimte binnen bestaand stedelijk gebied (incl. dorpen) optimaal benut wordt. Ook de provincie heeft het verplichte gebruik van de Ladder opgenomen in de Verordening Ruimte en de Visie Ruimte en Mobiliteit.
Dit betekent dat de Ladder de komende jaren een grote rol gaat spelen in de ruimtelijke planning. Alle gemeenten zullen ermee te maken krijgen, maar bij de uitvoering lopen zij wel tegen een aantal problemen en vragen aan. Ook zijn er al veel gemeenten in Nederland onderuit gegaan bij de Raad van State op basis van de Ladder.
Stec Groep zal – na een korte inleiding over wat de Ladder voor duurzame verstedelijking inhoudt – aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden laten zien hoe de Ladder concreet en succesvol kan worden toegepast en stand kan houden bij de Raad van State. Op 2 en 15 september hebben ongeveer 40 medewerkers van de gemeenten in Holland Rijnland deelgenomen aan een door de regio georganiseerde workshop over dit onderwerp. Het onderwerp leeft dus. Zie de bijlage voor een informatienota over de Ladder voor Duurzame verstedelijking.
Voorstel:

PHO Ruimte

01 Opening en vaststelling agenda

02 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

03 Besluitenlijst PHO Ruimte 1 oktober 2014

Voorstel:

Onderdeel Ruimtelijke ordening

04 Terugblik Bestuurlijke Tafel

Op 17 oktober vond de Bestuurlijke Tafel Ruimte plaats. Centraal daarin stonden de Agenda Ruimte (de gemeenschappelijke ruimtelijke opgave voor provincie en regio in 2014 en 2015) en het procesconvenant Ruimtelijke Ordening (onderlinge afspraken en procedures tussen regio en provincie).

Het verslag, inclusief discussiepunten, wordt nagestuurd.
Voorstel:

05 Herstructurering Duin- en Bollenstreek

Directeur Greenportontwikkelingsmaatschappij (GOM), Onno Zwart, geeft een presentatie over de vorderingen van de afgelopen jaren. Procesmanager evaluatie en actualisatie Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG), Marcel Vissers schetst het proces van de evaluatie van de ISG.
Voorstel:

 • Kennis nemen van presentaties door Onno Zwart en Marcel Vissers

Onderdeel Wonen

06 Taakstelling huisvesting statushouders

Tijdens het PHO Ruimte van 1 oktober is gewezen op knelpunten bij de huisvesting van statushouders. Enerzijds neemt de vraag naar huisvesting toe. Anderzijds neemt het aanbod sociale huurwoningen af, onder andere door verkoop door corporaties en huurharmonisatie.
Voorstel:

 • Kennis nemen van een presentatie over ontwikkelingen, gemeentelijke knelpunten en mogelijke oplossingen voor de huisvesting van statushouders.
 • Kennis nemen van een presentatie over ervaringen van corporaties met deze opgave (onder voorbehoud).
 • Naar aanleiding van de presentatie(s) van gedachten wisselen over mogelijke oplossingen en (gezamenlijke) acties richting rijk, provincie of corporaties.

07 Stadsvernieuwingsurgenten

Sv-urgenten verloren met de nieuwe huisvestingsverordening een aantal voorrechten:

 • Zij verliezen hun opgebouwde inschrijftijd bij het aanvaarden van een nieuwe woning.
 • Zij hebben geen terugkeergarantie meer (voorrang bij terugkeer naar de nieuwbouw).
 • De spijtoptantenregeling is vervallen. Voormalige stadsvernieuwingsurgenten die willen terugkeren in de wijk, kunnen wel voorrang krijgen op psychosociale gronden.
 • Rangorde bij gelijke toekenningsdatum van urgentie is niet langer bepaald door woonduur, maar inschrijftijd. Maar bij deze urgenten is het vaak de corporatie die mensen gelijktijdig inschrijft.

Een aantal woningcorporaties hebben aangeven aan het secretariaat van de Regionale Urgentiecommissie dat zij dit jaar herstructureringsprojecten starten. Dit betekent dat zij stadsvernieuwingsurgenties gaan aanvragen en daaraan voorafgaand afspraken maken met de huidige bewoners uit de betreffende gebieden en deze bewoners informeren over hun mogelijkheden. Extra regelgeving op korte termijn is noodzakelijk zodat stadsvernieuwingsurgenten rechtvaardig worden behandeld en corporaties snel goede afspraken kunnen maken met hun bewoners. Het DB kan dit mogelijk maken na advies van het PHO en de beleidscommissie Woonruimteverdeling.
Voorstel:

 • Het beleidscommissie Woonruimteverdeling te adviseren:
  • stadsvernieuwingsurgenten hun inschrijftijd te laten behouden bij het aanvaarden van een nieuwe woning;
  • rangordebepaling voor stadsvernieuwingsurgenten te wijzigen zodat de voorrang tussen stadsvernieuwingsurgenten wordt bepaald op oudste toekenningsdatum, bij gelijke toekenningsdatum op woonduur en bij gelijke woonduur via loting;
  • het voorgestelde onder punt 1 en 2 door het DB te laten opnemen nemen in de Nadere Regels Woonruimteverdeling bij respectievelijk artikel 5 en 4;
  • van gedachten te wisselen over de wenselijkheid om terugkeermogelijkheden voor stadsvernieuwingsurgenten vast te stellen.
 • Adviesnota
  (85 kb)

08 Aansluiting Boskoop bij Woonruimteverdeelsysteem

In de gemeente Alphen aan den Rijn zijn nu nog twee woonruimteverdeelsystemen. Het is de bedoeling dat per 1 juli 2015 woningzoekenden uit Boskoop aansluiten bij Woningnet Holland Rijnland. Daarvoor is een omzettingsmaatregel bedacht om ervoor te zorgen dat zij een vergelijkbare kans maken op een woning als een andere woningzoekende in de voormalige Rijnstreek, en vice versa. De huurders in Boskoop en de woningcorporatie hebben positief geadviseerd over deze omzettingsmaatregel.
Voorstel:

09 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud