Skip to content

05 februari 2014 (Ruimte)

01 Economische stimuleringskansen
In het vorige PHO is er een presentatie geweest over de ontwikkelingen in de Alphense regio en de Duin- en Bollenstreek. Vandaag zal de heer drs. W. te Beest, vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden een beschouwing geven over de ontwikkelingskansen voor de Leidse regio.
Voorstel:

  • Kennis te nemen van de presentatie visies en hierover een richtinggevende discussie te voeren.

02 Concept provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit
De regio heeft een regionale zienswijze opgesteld op de nieuwe provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit, die momenteel voor inspraak ter inzage ligt. Zienswijzen kunnen nog tot uiterlijk 19 februari ingediend worden. Besluitvorming in het DB staat gepland op 13 februari.
Voorstel:

03 Agenda

04 Vaststellen besluitenlijst 6 november

05 Mededelingen en ingekomen stukken

  • Mededelingen
    • Regionale woonruimteverdeling
      Op 1 april start het nieuwe regionale woonruimteverdeelsysteem. De portefeuillehouder schetst de stand van zaken.
    • Stand van zaken huisvesting arbeidsmigranten
  • Ingekomen stukken

06 Concept regionale woonagenda
Eind 2013 heeft Stec de concept regionale woonagenda opgesteld. De concept regionale woonagenda is de leidraad voor verdere afstemming van het woningbouwprogramma.
Voorstel:

07 Rondvraag

Back To Top
Ga naar de inhoud