01 oktober 2014 (Ruimte)

PHO Ruimte en Economische Zaken

 01 Economische stimuleringskansen

In het PHO EZ van 5 februari 2014 heeft de heer drs. W. te Beest, vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden een presentatie gehouden.  Op verzoek van de heer te Beest is afgesproken dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen nogmaals in het PHO EZ komt om ook met de nieuwe portefeuillehouders EZ het gesprek aan te gaan over wat de Universiteit Leiden en de gemeenten elkaar te bieden hebben.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de presentatie en hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Onderdeel Natuur en Landschap

02 Recreatie en Toerisme

Op verzoek van de portefeuillehouders EZ wordt dit keer vanuit de drie subregio’s een kort overzicht gegeven van de speerpunten op toerisme en recreatie.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de presentaties en met elkaar van gedachten te wisselen.

03 Tuin van Holland

Voor u ligt het deelprogramma van de provinciale Groenagenda voor Holland Rijnland 2014/2015: de Tuin van Holland. Dit is een gezamenlijk inspiratiekader van de provincie, de regio en de Holland Rijnland-gemeenten. Het programma beschrijft het gebied en de ambities vanuit het verhaal van de streek en de cultuurhistorie. Streekproducten, bloemrijke bermen, fietsen en wandelen, het komt allemaal terug in dit document. De nota is besproken in het Bestuurlijk Overleg Natuur en Landschap van de provincie, de regio, de regio-gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland op 5 juni 2014. In het overleg is afgesproken om het deelprogramma “de Tuin van Holland” te gebruiken als regionaal kader voor het provinciale uitvoeringsprogramma Groen.
Voorstel:

04 Gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit

De “gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit” zijn een uitwerking van de Kwaliteits-kaart uit de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland. Voor vijf gebieden in onze regio zijn gebiedsprofielen opgesteld: Duin- en Bollenstreek, Duin Horst Weide, Greenport regio Boskoop, Hollandse Plassen en Wijk en Wouden. Deze vijf  gebiedsprofielen heeft de provincie samen met de betrokken gemeenten opgesteld en zijn inmiddels vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In de bijlage vindt u een flyer met een korte omschrijving van het gebiedsprofiel als instrument voor ruimtelijke kwaliteit. Vanwege de omvang zijn de volledige rapportages niet bij dit voorstel gevoegd. De rapportages van de gebiedsprofielen zijn via deze link te vinden. Op deze website, het zogenoemde portaal Ruimtelijke Kwaliteit, zijn ook de bijbehorende kaarten digitaal ontsloten.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de vijf gebiedsprofielen in Holland Rijnland: Hollandse Plassen, Wijk en Wouden, Duin- en Bollenstreek, Greenport regio Boskoop en Duin Horst en Weide.
 • De gebiedsprofielen te gebruiken als handreiking bij ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Adviesnota
  (40 kb)
 • Flyer Provincie Zuid Holland: Gebiedsprofielen
  (959 kb)

 PHO Ruimte

05 Opening en vaststelling agenda

06 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

07 Besluitenlijst PHO Ruimte 14 mei 2014

Voorstel:

Onderdeel Wonen

08 Concept regionale woonagenda Holland Rijnland

De inspraakperiode voor het concept van de regionale woonagenda liep tot 26 augustus. Op basis van de ingekomen reacties is bijgaande Nota van beantwoording en wijzigingen opgesteld. De meeste reacties hebben betrekking op het aandeel sociale huur bij nieuwbouw en de subregionale afstemming. Door het vergaderschema konden niet alle raden voor 26/8 een reactie sturen. In die gevallen is het ingezonden collegevoorstel als pro forma zienswijze beschouwd. Afgesproken is dat 29 september de laatste eventuele reacties, en dus wijzigingen op de pro forma zienswijze, worden gemaild. Als deze geen aanleiding geven voor significante wijzigingen, dan kan het Algemeen Bestuur op 29 oktober de regionale woonagenda vaststellen.
Voorstel:

 09 Huisvestingswet 2014; consequenties voor Holland Rijnland

De nieuwe huisvestingswet is aangenomen en treedt per 1 januari 2015 in werking. Zes maanden na inwerkingtreding vervallen alle huisvestingsverordeningen die gebaseerd zijn op de huidige wetgeving, dus ook de onze. We hebben geïnventariseerd wat er gewijzigd moet worden in de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013. In bijgaande informatienota zijn de belangrijkste punten beschreven.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de Huisvestingswet 2014 en de consequenties voor Holland Rijnland. Kennis te nemen van het procesvoorstel om te komen tot een nieuwe Huisvestingsverordening Holland Rijnland. In de nieuwe verordening mee te nemen enkele verbeteringen ten opzichte van de verordening 2013.
 • Informatienota
  (42 kb)
 • Huisvestingswet 2014
  (103 kb)

10 Handreiking uitwerking convenant huisvesting arbeidsmigranten

Op 27 juni 2014 hebben partijen het Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten Holland Rijnland getekend. Gemeenten, uitzendbureaus, LTO Noord, corporaties en commerciële huisvesters moeten nu samen aan de slag om uitvoering te geven aan het convenant: zorgdragen voor voldoende goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten. In deze Handreiking werkt het ambassadeursteam de doelen van het convenant verder uit in concrete actiepunten en prioriteit.
Voorstel:

11 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud