rechtvaardige en doelmatige verdeling van de woonruimte

 

Regionale Woonagenda 2017

Het aantal inwoners en huishoudens in Holland Rijnland neemt nog steeds toe. Daarnaast verandert de leeftijd en samenstelling van de bevolking door vergrijzing en steeds kleinere gezinnen.

Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen, stelden de gemeenten in Holland Rijnland de Regionale Woonagenda 2017 op. Dit document vervangt de vorige woonagenda uit 2014. Met de woonagenda willen de gemeenten het woningaanbod de komende jaren beter laten aansluiten op de behoefte in de regio Holland Rijnland en in de subregio’s Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijn- en Veenstreek.

Op de eerste plaats gaat het om de ontwikkeling van kansrijke bouwlocaties (woonmilieus). Andere  belangrijke opgaven zijn het voorzien in voldoende sociale huurwoningen en passende woonruimten voor bijzondere doelgroepen, waarvoor aanvullende zorg noodzakelijk is. Met de vernieuwde Regionale Woonagenda zijn gemeenten in staat hun woningbouwplannen onderling beter af te stemmen, qua bouwjaar en woonmilieu.

De Regionale Woonagenda ligt voor iedereen van 30 oktober 2017 tot en met 22 december 2017 ter inzage. U wordt in de gelegenheid gesteld om daar op te reageren. Dit kan door gebruik te maken van dit reactieformulier of per e-mail: RWA2017@hollandrijnland.nl. Wilt u uw reactie per post  versturen, dan kan dat naar:

Holland Rijnland
t.a.v.: RWA 2017
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

 

Hieronder is de Regionale woonagenda te raadplegen of te downloaden.

Regionale Woonagenda 2017, versie 25-10-2017
(2,81 mb)

 

Verdere proces

 

Nadat de termijn van inzage is afgelopen,  wordt er een Nota van Beantwoording opgesteld.
Deze nota van beantwoording is vanaf 9 januari 2018 voor iedereen beschikbaar op deze website en te downloaden. Tevens zal de nota van beantwoording naar alle insprekers worden verzonden.
De Regionale Woonagenda wordt op 14 maart 2018 vastgesteld in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

Nieuws