leegstand wordt onderkomen arbeidsmigranten

Wonen

Holland Rijnland is een aantrekkelijke regio om te wonen. Om dat ook in de toekomst te blijven, is een voldoende aanbod nodig van verschillende woningen en woonmilieus, zowel voor huidige als toekomstige woningzoekenden. De regiogemeenten stemmen de nieuwbouw en herstructurering van woningen met elkaar af. Daarnaast creëren ze een zo open mogelijk, vraaggerichte woningmarkt. Ontwikkelaars, corporaties en individuele gemeenten geven hieraan invulling.

 

Holland Rijnland vervult verschillende rollen binnen dit onderwerp:

 

Regionale woonagenda

Holland Rijnland stelt samen met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland de regionale Woonagenda vast. De regionale woonagenda | 2,28 mb | is in 2017 geactualiseerd. In de regionale Woonagenda maken de gemeenten afspraken met elkaar en met de provincie over:

  • Een regionaal afgestemd kwalitatief en kwantitatief woningbouwprogramma met toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking | 100 kb | en gebaseerd op de actuele Woningbehoefteramingen. Verder worden er  afspraken gemaakt over de accommodatie van enkele specifieke bovenregionale opgaven.
  • Voldoende sociale woningbouw in relatie tot de doelgroep.
  • Aandacht voor kansrijke woonmilieus.
  • Aandacht voor locaties binnen bestaand stads- en dorpsgebied of daar aan grenzend; in dat geval is er bijzondere aandacht nodig voor een multimodale ontsluiting en landschappelijke kwaliteiten.

Lees verder

 

Verbetering woningaanbod

In Holland Rijnland werken we hard aan de verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van het woningaanbod in de regio. Het samenwerkingsorgaan bouwt echter geen huizen. Wel hebben de regiogemeenten met elkaar, met de andere regio’s van de zuidelijke Randstad en met het Rijk afspraken gemaakt. Holland Rijnland faciliteert de woningbouw door regionale afstemming en monitoring van de gemeentelijke nieuwbouw- en herstructureringsplannen.

 

Huisvesting bijzondere doelgroepen

De regio heeft aandacht voor diegenen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een woning of het wonen zelf. We zorgen met onze maatschappelijke partners dat deze inwoners worden opgevangen in passende woonruimte. Vanuit het domein Maatschappij (speerpunt 2) werkt Holland Rijnland eveneens aan de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

 

Woonruimteverdeling

Holland Rijnland heeft de regionale huisvestings­verordening vastgesteld, waarin afspraken over de verdeling van de schaarse woonruimte in de sociale sector zijn vastgelegd. Lees verder bij Woonruimteverdeling.

 

Urgentieverklaring

Als er sprake is van dringende omstandigheden, kan een woningzoekende een urgentieverklaring aanvragen om voorrang te krijgen op andere woningzoekenden. De urgentiecommissie beoordeelt wie daarvoor in aanmerking komt. Holland Rijnland voert het secretariaat van de urgentiecommissie uit. Lees verder bij Urgentie.

Nieuws