Leefomgeving

De regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke en vitale omgeving. De goede ruimtelijke voorzieningen maken het prettig om hier te wonen, te werken, te leven en te recreëren. Ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, wonen en werken vinden plaats met respect voor het landschap, zowel natuur en water – de groenblauwe onderlaag – als cultuurhistorie. Ons doel is om de belevingswaarde van Holland Rijnland te vergroten voor alle inwoners. Daarnaast is een prettige leefomgeving belangrijk in het aantrekken van bedrijvigheid naar onze regio, in het bijzonder ondernemingen die op nationaal en internationaal niveau opereren. Niet voor niets wordt de ‘kwaliteit van leven’ aangemerkt als één van de belangrijkste vestigingsredenen in Holland Rijnland.

 

Onder het domein Leefomgeving vallen vier thema’s, te weten: Bereikbaarheid & Mobiliteit, Groen & Recreatie, Ruimtelijke Ordening, Wonen. Voor het domein Leefomgeving ontwikkelden we in de loop der jaren regionale visies en strategieën. Deze zijn terug te vinden onder de verschillende thema’s. Verder zijn er een aantal concrete speerpunten waar de samenwerkende gemeenten de komende jaren extra op willen inzetten. Hierbij gaat het om de toegankelijkheid van de groene landschappen en het beter benutten van het regionaal mobiliteitsnetwerk. Daarnaast wordt de verstedelijking in de regio, met als keerzijde de impact op het landelijk gebied, een belangrijk thema in de komende jaren.

Nieuws