Wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 ten behoeve van wachtlijst woonwagenstandplaatsen

Het is dringen op de woningmarkt in Holland Rijnland. Veel woningzoekenden moeten lang wachten voordat zij een passende sociale huurwoning kunnen vinden. In de huisvestingsverordening hebben gemeenten in Holland Rijnland de spelregels voor de verdeling van sociale huurwoningen vastgelegd. Dit geldt ook voor sociale huur standplaatsen en woonwagens.

Vorig jaar heeft de regio een woonwensenonderzoek gehouden onder woonwagenbewoners. Hierin kwam naar voren dat er onder woonwagenbewoners veel onduidelijkheid bestaat over de huidige werkwijze van toewijzing en het registratie- en zoeksysteem voor woonwagens. Naar aanleiding daarvan hebben wij een puntensysteem en wachtlijst opgesteld. De wachtlijst vervangt de huidige rangordebepaling woonwagens in de Regionale Huisvestingsverordening. Hiervoor moet de huisvestingsverordening worden aangepast. Definitieve besluitvorming over deze wijziging in de huisvestingsverordening vindt plaats in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 22 december 2021.

Om tot dit wijzigingsvoorstel te komen, is in de zomer, met een klankbordgroep van woonwagenbewoners het nieuwe puntensysteem voor de wachtlijst ontwikkeld. Dit heeft geleid tot de wijziging van de verordening.

Daarnaast zit in het wijzigingsvoorstel een technische wijziging de gemeente kan bepalen of en wanneer een particuliere verhuurder bij een nieuwbouwproject wordt verplicht om deel te nemen aan het regionaal woonruimteverdeelsysteem.

Vervolg

De concept wijziging van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 heeft van 27 september 2021 tot en met 8 november 2021 ter inzage gelegen. De definitieve huisvestingsverordening wordt op 22 december 2021 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

 U kunt de concept wijziging van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 ten behoeve van de wachtlijst woonwagenstandplaatsen en particuliere verhuurders die ter vaststelling is aangeboden aan het AB hieronder downloaden.

Documenten

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud