PHO Maatschappij 17 juni 2015

01 Opening en vaststelling agenda
(09.30-09.35)

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 20 mei 2015
(09.35-09.45)

03 Mededelingen, Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisnemingI
(09.45-09.55)

04 Transformatie en innovatie van de SW-sector
(09.55-10.20)

De arbeidsmarktregio heeft de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor de inzet  van sectormiddelen voor de SW-sector. De middelen zijn bedoeld voor ondersteuning van de transitie van de sector. De inzet is dat de SW sector inkrimpt en gekomen wordt tot een inclusieve samenleving. De aanvraag wordt voorbereid door de SW-sector en ter toetsing voorgelegd aan de centrumgemeente Leiden. Deze legt het voor aan de brancheorganisatie Cedris. Deze legt het voor aan het Ministerie van SZW.

De regeling vereist een cofinanciering van 50%.
De heer Hooite Muller, directeur Maregroep, zal een presentatie verzorgen.

Voorstel:

 • Kennis te nemen van de presentatie van de heer Hooite Muller

05 Uitvoeringsafspraken contingentregeling bijzondere doelgroepen
(10.20-10.35)

De regio Holland Rijnland kent sinds 2005 de zogenaamde “contingentregeling voor bijzondere doelgroepen”.

Als gevolg van de decentralisaties van begeleidingstaken van de AWBZ naar de WMO geldt voor een aantal van de Toegelaten Instellingen, dat er in de uitvoering sprake is van een nieuwe partij (de gemeente) waar het gaat om indicatiestelling/bekostiging voor een begeleidingstraject. Om te borgen dat door deze nieuwe situatie geen risico’s ontstaan voor het slagen van het huisvestingstraject, dient er een “handelingsinstructie” voor de gemeentelijke indicatiestellers te worden vastgesteld. Dit voorstel geeft een aanzet hiertoe. Na instemming van het PHO worden deze afspraken nader afgestemd met de andere partijen.

Voorstel:

06 Voortgangsrapportage gemeenten en zorgkantoor
(10.35-10.50)
Jaarlijks wordt de samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd en wordt bezien hoe deze kan worden versterkt. Het portefeuillehoudersoverleg krijgt inzicht in de stand van zaken en wordt geadviseerd over de toekomst. De voortgangsrapportage samenwerkingsagenda (bijlage 1) is de basis voor de voorstellen voor de ontwikkeling van de samenwerking.

Voorstel:

07 Inkoopplan Jeugdhulp 2016
(10.50-11.20)

De 13 gemeenten binnen Holland Rijnland hebben in het kader van de transitie van de jeugdzorg afgesproken gezamenlijk de jeugdhulp te contracteren en de hiervoor bestemde budgetten in te zetten. De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp heeft op basis van de kaders, zoals beschreven in de door de 13 colleges vastgestelde inkoopstrategie,  een plan voor de inkoop van jeugdhulp in 2016 opgesteld.

Voorstel:

 • In te stemmen met het doen van de uitvraag aan de zorgaanbieders voor de verlenging van de contracten en hiervoor de formats in bijlage I en II van het Inkoopplan 2016 te gebruiken.
 • De colleges te adviseren:
  • in te stemmen met het Inkoopplan Jeugdhulp 2016, waaronder
   • de gewijzigde perceelbeschrijving JGT’s;
   • een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure voor de contractering van de JGT’s;
   • voorkeursvariant B van het bezuinigingsvoorstel, inclusief het voorstel voor het strategisch alternatieve model;
   • het voortzetten van het huidige vereveningsmodel –solidariteitsmodel- voor 2016;
   • bij overschotten in 2016 geen regionale egalisatiereserve te vormen ter dekking van de kosten waar het solidariteitsmodel op van toepassing is (dit in afwijking van de afspraken voor 2015).
  • Het bezuinigingsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
  • Adviesnota
   (98 kb)
  • Inkoopplan jeugdhulp 2016
   (444 kb)

08 Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015
(11.20-11.40)

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. De gemeenten in Holland Rijnland hebben de jeugdhulp gezamenlijk georganiseerd. Deze kwartaalrapportage geeft inzicht in het verloop van de uitvoering van de Jeugdwet in de regio van Holland Rijnland. Deze rapportage bevat gegevens over het aantal cliënten dat in zorg is en de kosten die hiervoor (naar schatting) zijn gemaakt.

Voorstel:

09 Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en Gecertificeerde Instellingen 2015 en 2016
(11.40-11.50)

Gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (GI’s) moeten voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet, artikel 3.5 lid 3. Dit houdt in dat de gemeenten en de GI’s hun wijze van overleggen en samenwerken in een protocol vastleggen. In voorliggend document wordt aan deze verplichting voldaan.

Voorstel:

10 Rondvraag en sluiting
(11.50-12.00)

Back To Top
Ga naar de inhoud