PHO Maatschappij 17 januari 2018

01. Opening en vaststelling agenda
(09.30 – 09.35 uur)

02. Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 13 december 2017
(09.35 – 09.40 uur)

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09.40 – 09.45 uur)

Jeugd

04. Onderzoek jeugdhulp in crisissituaties Holland Rijnland
(09.45 – 10.15 uur)

De Werkgroep Kind en Veiligheid heeft, als onderdeel van de werkagenda jeugd, een onderzoek uitgevoerd naar jeugdhulp in crisissituaties. Tijdens een presentatie worden de opzet van het onderzoek, de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen toegelicht.
Voorstel:

05. Evaluatie DVO Jeugdhulp: groepsgesprek verdiepende fase
(10.15 – 11.15 uur)

De 13 gemeenten in Holland Rijnland voeren gezamenlijk het opdrachtgeverschap voor jeugdhulp uit. Hiertoe is een DVO met Holland Rijnland afgesloten. De uitvoering van de overeenkomst wordt geëvalueerd (artikel 12 van de DVO). Daarna wordt besloten over de verlenging van de DVO met twee jaar.
De evaluatie van de DVO Jeugdhulp omvat drie fasen: oriëntatie, verdieping en rapportage. Met de notitie ‘bevindingen oriënterende fase’ (PHO 13 december 2017) is de oriënterende fase is afgerond. Dat betekent dat nu de verdiepende fase start, waarin daadwerkelijk geëvalueerd worden. In deze fase worden gesprekken gevoerd met onder andere de portefeuillehouders Maatschappij en het DB van Holland Rijnland. Zoals aangekondigd benutten de onderzoekers van Partner & Propper het PHO van 17 januari om input op te halen van de portefeuillehouders Maatschappij.
Voorstel:

Pauze
(11.15 – 11.30 uur)

Gecombineerd PHO Maatschappij & Bestuur en Middelen

06. Verantwoording jeugdhulp 2017
(11.30 – 12.25 uur)

Paul Grob (manager TWO Jeugdhulp Holland Rijnland) zal een toelichting geven op het verantwoordingsproces jeugdhulp 2017. De toelichting bestaat uit een terugblik en een vooruitblik. Ron Killeen (accountant Holland Rijnland) is aanwezig om informatie te verstrekken over het controleplan en de controlewerkzaamheden. Daarnaast komt de planning van de verantwoording 2017 aan de orde.

07. Rondvraag en sluiting
(12.25 – 12.30 uur)

Back To Top
Ga naar de inhoud