PHO Maatschappij 15 november 2017

09.30 – 12.30 uur
Gemeentehuis Kaag en Braassem

01. Opening en vaststelling agenda
(09.30 – 09.35 uur)

02. Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 25 oktober 2017
(09.35 – 09.40)

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09.40 – 09.50 uur)

Wmo

04. 1e versie uitvoeringsprogramma Maatschappelijke zorg
(09.50 – 10.10 uur)
Bij vaststelling beleidskader Maatschappelijke zorg is afgesproken voor eind 2017 een uitvoeringsprogramma op te stellen voor de realisatie van de doelen uit het beleidskader. Bijgevoegd treft u  een conceptversie van het uitvoeringsprogramma aan. In dit concept zijn nog niet alle onderdelen uitgewerkt, maar het geeft wel een goed beeld van de inhoudelijke opgaven die op regionaal  niveau moeten worden opgepakt. In het PHO van 13 december volgt de definitieve versie.
Voorstel:

Jeugd

05. Inleiding en dialoog LVB-aanbieders (presentatie)
(10.10 – 10.40 uur)
Op 27 september 2017 stond deze inleiding reeds gepland. Omwille van de tijd is deze presentatie verplaatst. Op 13 oktober 2017 heeft mw. R. van Gelderen een gesprek gehad met een  vertegenwoordiging van de sector. Naar aanleiding hiervan zijn de LVB−aanbieders alsnog in de gelegenheid gesteld de inleiding te houden en de stand van zaken toe te lichten.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de inleiding en dialoog

06. Stand van zaken sturingsprioriteit: wachttijden en wachtlijsten jeugdhulp
(10.40 – 10.55 uur)
Door het PHO zijn 3 sturingsprioriteiten benoemd die moeten zorgen voor een betere sturing op de jeugdhulp. Het thema wachtlijsten en wachttijden raakt aan 2 van die prioriteiten: de JGT’s en  afschalen/normaliseren. Voor beide onderwerpen geldt dat wachtlijsten en wachttijden een rol spelen in het functioneren daarvan. Met de invoering van de Jeugdwet zijn geen afspraken gemaakt  over wachtlijsten en -tijden. Het is aan gemeenten en jeugdhulpaanbieders om hier afspraken over te maken. Als we willen sturen op wachtlijsten en wachttijden is het nodig om eerst een andere  stap te zetten: namelijk inzicht en overzicht. Hiervoor dient bijgaand actieplan.
Voorstel:

07. Hernieuwde ambtelijke inrichting en werkwijze regionale samenwerking jeugd
(10.55 – 11.10 uur)
Binnen de Werkagenda Jeugd bleek ambtelijke capaciteit de afgelopen periode een grote uitdaging. Daarnaast werd het belang van betere sturing op de jeugdhulp steeds groter. Het  capaciteitsknelpunt en de sturingsurgentie hebben geleid tot de uitwerking van een hernieuwde ambtelijke inrichting en werkwijze van de regionale samenwerking jeugd in 2018-2019.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de hernieuwde ambtelijke inrichting en werkwijze van de regionale samenwerking jeugd.
 • De gemeenten te adviseren om:
  • In te stemmen met het leveren van ambtelijke capaciteit of een financiële bijdrage ten behoeve van het regionale beleidsteam jeugd, conform bijlage 1 van bijgevoegde notitie;
  • De ambtelijke capaciteit vrij te maken voor of de financiële bijdrage beschikbaar te stellen aan Holland Rijnland ten behoeve van het regionaal beleidsteam jeugd, conform de  voorgestelde verdeling (bijlage 1 van bijgevoegde notitie);
 • In te stemmen met de conceptbegroting voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda jeugd 2018, te weten € 105.000,-, conform bijlage 4 van  bijgevoegde notitie.
 • Dit bedrag beschikbaar te stellen aan Holland Rijnland voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda jeugd 2018, conform de voorgestelde verdeling (bijlage 4 van bijgevoegde  notitie).
 • Adviesnota hernieuwde ambtelijke inrichting en werkwijze regionale samenwerking jeugd
  (181 kb)
 • Notitie hernieuwde ambtelijke inrichting en werkwijze regionale samenwerking jeugd
  (241 kb)

Pauze

(11.10 – 11.20)

Leerplicht

08. Beleidsplan Regionaal Bureau Leerplicht
(11.20 – 11.30 uur)
Het huidige beleidsplan van het RBL loopt tot en met 2018. Het RBL heeft vervroegd het initiatief genomen voor het maken van een nieuw beleidsplan. De omgeving van het RBL is sinds de  invoering van het passend onderwijs en de decentralisaties in het sociaal domein sterk veranderd. Het RBL wil met het nieuwe beleidsplan inspelen op haar veranderende rol en  verantwoordelijkheden en daarmee zorgen dat, waar mogelijk, elke jongere naar school gaat.
Voorstel:

09. Schakelklas Voortgezet Speciaal Onderwijs – Middelbaar Beroepsonderwijs
(11.30 – 11.50 uur)
Met het opheffen van de REA-Topklas is het aantal uitvallers van de jongeren afkomstig van het Leo Kannercollege op het mbo toegenomen. Met een schakeljaar willen de betrokken partijen deze  jongeren met autisme de kans geven op het mbo. De additionele kosten voor een kleine klas en extra begeleiding worden gedeeld door mbo Rijnland, de Samenwerkingsverbanden Passend  Onderwijs en Holland Rijnland
Voorstel:

 • Kennis te nemen van het gegeven dat schooluitval na overgang van het VSO naar het MBO hoog is.
 • Uit te spreken dat het wegvallen van de REA-topklas oplossingen vereist.
 • Het DB te adviseren:
  • in te stemmen met het vormgeven van een schakeljaar om de overgang VSOMBO te faciliteren;
  • het vormgeven van een schakeljaar ter besluitvorming aan het AB voor te leggen;
 • Het DB te adviseren het instellen van een schakeljaar mede te financieren, onder de voorwaarden:
  • Reguliere kosten worden gedragen vanuit de reguliere bekostiging van mbo//mboRijnland;
  • De additionele kosten worden gelijkelijk verdeeld tussen de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Holland Rijnland en mbo Rijnland.;
  • De genoemde voorwaarden ter besluitvorming aan het AB voor te leggen;
 • Het DB te adviseren om het aanwenden van de reserve RBL ad €45.882 voor de financiering van een deel van de additionele kosten voor 5 schooljaren (2018-2019 tot en met 2022-2023),  ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur Holland Rijnland d.d. 13 december 2017.
 • Het DB te adviseren de overige additionele kosten ad €63.951 (€109.833-€45.882) voor 5 schooljaren (2018-2019 tot en met 2022-2023) te financieren uit:
  • de teruggave Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe 2016, ad € 55.427;
  • het budget inclusieve arbeidsmarkt, ad € 8.524 wat neerkomt op € 1.705 per jaar.
 • Adviesnota schakelklas voortgezet speciaal onderwijs – middelbaar beroepsonderwijs
  (211 kb)

10. Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi
(11.50 – 12.00 uur)
Het klanttevredenheidsonderzoek geeft inzicht in de waardering van de reizigers voor de diensten van de Regiotaxi over de gehele linie. Aandachts- en verbeterpunten die hieruit voortkomen  worden besproken met de vervoerder en, waar nodig, actie op ondernemen.
Voorstel:

11. Concept kadernota Holland Rijnland 2019 (presentatie en discussie)
(12.00 – 12.20)
In het kader van de Planning en Control-cyclus van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland treft u hierbij de concept-kadernota 2019 aan. De concept-kadernota bevat in deze fase een doorzicht  op de inhoudelijke ontwikkeling op de verschillende domeinen. Aan de hand van een korte presentatie zullen de hoofdpunten van de kadernota worden gepresenteerd.
Voorstel:

12. Rondvraag en sluiting
(12.20 – 12.30 uur)

Back To Top
Ga naar de inhoud