PHO Maatschappij 12 oktober 2016

9.30 – 12.00 uur
Raadzaal, Gemeentehuis Leiderdorp

01 Opening en vaststelling agenda
9.30 – 9.35 uur

02 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
9.35 – 09.45 uur

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
 • Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen
Onderwijs

03 REA-topklas
09.45 – 10.10 uur

In navolging op de memo over de afschaffing van REA-topklas, dat als ingekomen stuk is meegestuurd voor het PHO van 28 september, geeft Klaske Apperloo (Adjunct Directeur Domein Oriëntatie & Toeleiding ID College) een toelichting op de begeleiding van jongeren in het MBO.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de toelichting over de begeleiding van jongeren in het MBO.
Participatie

04 Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe
10.10 – 10.30 uur

Het bestuur van het RPA Rijn Gouwe is voornemens tot opheffing van dit platform over te gaan. Op basis van een inventarisatie van het RPA zijn afspraken gemaakt over de overdracht van activiteiten. Bijzondere aandacht vraagt de afstemming met het onderwijs. Op bestuurlijk niveau zal vanuit werkbedrijf Holland Rijnland verbinding worden gelegd met onderwijspartijen.
Voorstel:

05 Jobcoaching
10.30 – 10.50 uur

Jobcoaching is een belangrijk instrument voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking om bij een reguliere werkgever te kunnen of te blijven werken. Het UWV en gemeenten verstrekken deze voorziening. Op basis van het advies van een regionale werkgroep is de keus gemaakt voor een scenario, dat aansluit op het UWV regime. Het Bestuurlijk Overleg Werk heeft besloten, dat dit scenario aan uw pho ter besluitvorming voor kan worden gelegd.
Voorstel:

 • de colleges te adviseren akkoord te gaan:
  • met het instrument jobcoaching en de jobcoachregeling voor de 3 subregio’s in Holland Rijnland te harmoniseren;
  • voor de begeleiding te kiezen voor de methodiek van het UWV volgens het begeleidingsregime ’licht’ voor een periode van een jaar;
  • het hanteren van een percentage van 6% voor een externe- of gemeentelijke coach tegen het geldende uurtarief van het UWV van € 75,68. Indien de werkgever kiest voor een eigen interne coach, dan geldt een vast bedrag van € 2.700 voor een jaar.
  • dat bij een werkweek van 24 uren of meer het aantal begeleidingsuren van 24uren of meer van toepassing is. De begeleidings-uren en subsidiebedrag worden naar rato naar beneden bijgesteld als de werknemer minder uren werkt;
  • met een jaarlijks indexering gelijk aan die van het UWV;
  • het opnemen van een hardheidsclausule waardoor op individuele basis een verlenging of aanpassing van de begeleiding kan plaatsvinden; het harmoniseren van het instrument jobcoaching zo spoedig mogelijk in te voeren, doch uiterlijk voor 1 juli 2017 en eind 2018 de uitvoering te evalueren.
 • Adviesnota
  (123 kb)
WMO

06 Concept Beleidskader Maatschappelijke Zorg (na inspraak)
10.50 – 11.10 uur

In het PHO Maatschappij van 25 mei 2016 heeft het PHO kennis genomen van het concept beleidskader “Maatschappelijke zorg 2017-2025” en de colleges van de gemeenten van Holland Rijnland positief geadviseerd over het vrijgeven voor inspraak van het concept beleidskader. Na de inspraakperiode in het zomerreces zijn alle inspraakreacties verwerkt in bijgaande inspraaknota en is het beleidskader tekstueel aangepast. Het aangepaste beleidskader zal nu aan alle colleges en raden in de gemeenten van Holland Rijnland worden voorgelegd. De ambitie is dat alle gemeenten de visie en uitgangspunten onderschrijven. Het is daarom wenselijk aan alle colleges dezelfde conceptversie van het beleidskader en de inspraaknota voor te leggen.
Voorstel:

Jeugd

07 Update resultaatovereenkomsten
11.10 – 11.25 uur

De TWO geeft een mondelinge toelichting op de stand van zaken van de resultaatovereenkomsten.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de stand van zaken van de resultaatovereenkomsten.

08 Rapportage Q2 2016 en besteding extra budget macrobudget jeugdhulp ten behoeve van jeugdhulp
11.25 – 11.50 uur

Dit agendapunt wordt in beslotenheid behandeld.

09 Rondvraag en sluiting
11.50 – 12.00 uur

Back To Top
Ga naar de inhoud