PHO Maatschappij 12 november 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 31 oktober 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming

04 Nadere Regels Jeugdhulp

In regionaal verband hebben gemeenten een verordening Jeugdhulp 2015 opgesteld. Iedere gemeente in Holland Rijnland heeft zich (middels het  Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Holland Rijnland) gecommitteerd aan de verordening jeugdhulp. De nadere regels zijn een uitwerking van deze verordening. Van belang is dat deze nadere regels zo veel als mogelijk gelijk zijn in de gemeenten van de regio Holland Rijnland.
Voorstel:

05 Regionaal Opdrachtgeverschap Jeugdhulp

De gemeenten in Holland Rijnland (met uitzondering van Voorschoten) hebben besloten gezamenlijk het opdrachtgeverschap voor de jeugdhulp vorm te geven. Dit leidt tot efficiencyvoordelen bij de gemeenten, een eenduidiger positie als opdrachtgever naar instellingen en één aanspreekpunt voor instellingen bij de regio Holland Rijnland.
Nu ligt voor een beschrijving van de taken en rollen van dit regionale opdrachtgeverschap met een begroting. Voor de uitvoering van dit regionale  opdrachtgeverschap wordt een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten tussen de gemeenten en Holland Rijnland.
Voorstel:

06 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud