PHO Maatschappij 12 april 2017

09:00-12:00 uur
(Vanaf 11:00 uur besloten vergadering)
Gemeentehuis Teylingen
Raadhuisplein 1, Voorhout
Raadzaal

01 Opening en vaststelling agenda
09.00 – 09.05 uur

02 Vaststelling besluitenlijsten PHO Maatschappij 15 februari en 15 maart 2017
09.05 – 09.15 uur

03 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
09.15 – 09.40uur

 • Mededelingen
  • Bondgenotenontbijt Laaggeletterdheid donderdag 11 mei 2017;
  • Presentatie Taalakkoord voor werkgevers in de regio 18 april 2017.
 • Ingekomen stukken en stukken ter kennisneming
 • Terugmelding externe bestuurlijke overleggen
  • BJ42
  • Terugkoppeling Brainstorm aanpak laaggeletterdheid gemeente Leiden

Participatie

04 Volwasseneneducatie Rapportage besteding WEB middelen 2016
09.40– 09.55 uur

Sinds 2015 is Leiden, de contactgemeente van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland, verantwoordelijk voor de regionale inkoop van educatie.
In het PHO Maatschappij van 25 mei 2016 is het Uitvoeringsplan educatie 2016 vastgesteld. Tijdens dit PHO is toegezegd dat over 2016 de resultaten gerapporteerd worden.
De resultaten zijn verwerkt in de bijgevoegde notitie en worden ter vergadering toegelicht.
Voorstel:

05 Overgang VSO – MBO
09.55 – 10.10 uur

Op 28 september 2016 is de informatienota over de implicaties van het stoppen van de REA Topklas besproken. ROC Leiden en ID-College hebben hier op 12 oktober een toelichting over gegeven. Mw. Bloemen heeft op 9 december de vraag gesteld hoe het gaat met de gemaakte afspraken omdat zij een signaal heeft ontvangen dat een aantal leerlingen thuis zit. Het RBL heeft dit samen met haar partners uitgezocht. Het RBL adviseert de gemeenten de overgang VSO – MBO op de ontwikkelagenda’s van het  OOGO te zetten.
Voorstel:

WMO

06 Inhoudelijk kader en subsidievoorwaarden Innovatiebudget Beschermd wonen 2017-2019
10.10– 10.30 uur

In september 2016 is door het PHO Maatschappij besloten uit het overschot budget Beschermd wonen 2015 één miljoen euro beschikbaar te stellen voor innovatie Beschermd wonen. Met de inzet van dit budget kan geoefend worden met de transformatieopgave uit het beleidskader maatschappelijke zorg 2017-2025. De innovatie is er op gericht dat inwoners die momenteel zijn aangewezen op Beschermd wonen in staat worden gesteld met ondersteuning zelfstandig te wonen. Cliënten/ervaringsdeskundigen uit de doelgroep zelf en zorgverleners die de Resultaatovereenkomst Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen regio Leiden hebben ondertekend kunnen een subsidieaanvraag indienen. De werkgroep innovatiebudget Beschermd Wonen heeft een korte notitie opgesteld met bijbehorende subsidievoorwaarden  waar pilotaanvragen aan dienen te voldoen.
Voorstel:

Jeugd

07 Stand van zaken bekostiging
10.30– 10.45 uur

Paul Grob geeft mondeling de stand van zaken weer over het bekostigingsmodel dat samen met jeugdhulpaanbieders wordt ontwikkeld.

08 Rondvraag en sluiting regulier deel
10.45 – 11.00 uur

 

BESLOTEN DEEL JEUGD

De volgende agendapunten worden in beslotenheid en vertrouwelijk behandeld.

09 Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijsten PHO 15 februari en 15 maart 2017
11.00 – 11.10 uur

10 Prognose uitgave jeugdhulp 2017 en verder
11.10 – 12.00 uur

Back To Top
Ga naar de inhoud