PHO Maatschappij 07 juni 2017

09.30 – 12.00 uur
(Van 11.30 tot 12.00 uur besloten vergadering)
Gemeente Kaag en Braassem
Gemeentehuis Roelofarendsveen, raadzaal

01. Opening en vaststelling agenda
(09.30 – 09.35 uur)

02. Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 10 mei 2017
(09.35 – 09.40 uur)

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09.40 – 09.50 uur)

 • Mededelingen
  • Verzamelen agendapunten BJ42 16 juni
  • Aangepast voorstel Dress for Success
  • Afwikkeling restant budget RPA Rijn Gouwe
 • Ingekomen stukken en stukken ter kennisneming
 • Terugmelding externe bestuurlijke overleggen
  • OOGO Leidse regio

WMO

04. Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C
(09.50 – 10.05 uur)

In januari jl. heeft een regionaal ambtelijk overleg plaatsgevonden over de te nemen lokale maatregelen ter voorkoming van dakloosheid en bevordering van uitstroom uit de maatschappelijke opvang terug naar de gemeente van herkomst. Het doel hiervan is om de tijdelijke voorziening van gebouw C overbodig te maken, maar ook afspraken te maken over regionale bekostiging van deze collectieve voorziening als hij langer dan 1 juli 2017 nodig is. Op advies van dit overleg is op 28 februari jl. aan alle colleges in Holland Rijnland een brief gezonden, waarin aandacht wordt gevraagd voor de problematiek waarmee de centrumgemeente Leiden kampt in de opvang van dak- en thuislozen en waarin aan de regio gevraagd samen op te trekken in het realiseren van een vermindering van het aantal plekken in de maatschappelijke opvang.
In de afgelopen jaren werd hiervoor door Leiden veel eigen gemeentelijk geld ingezet. Omdat Leiden dit niet langer kan opbrengen, is voorkomen van instroom, bevorderen uitstroom en medefinanciering nodig. Hiervoor wordt u een voorstel voorgelegd.
Voorstel:

 • De colleges van B&W van de gemeenten in Holland Rijnland te adviseren om in te stemmen met:
  • Het maken van afspraken met o.a. corporaties over het bieden van (individuele Wmo) begeleiding aan huishoudens bij dreigende uitzetting en/of het tijdelijk overnemen van het huurcontract door zorgaanbieders, als preventief instrument, als gevolg van overlast of problematische betalingsachterstanden;
  • Het bieden van de mogelijkheid van een briefadres voor de eigen inwoners die (tijdelijk) niet over een vast woonadres beschikken maar wel in de eigen gemeente verblijven;
  • Het benoemen van (een) contactperso(o)n(en) binnen de gemeente voor De Binnenvest die aanspreekpunt is om op casusniveau vroegtijdig tot afspraken te komen over het traject dat tot snelle uitstroom uit de opvang terug naar de gemeente van herkomst kan leiden;
  • Het zorgen voor (alternatieve, sobere) vormen van wonen voor cliënten uit de eigen gemeente die niet een 24/7 intramurale opvangvoorziening met begeleiding nodig hebben als de maatschappelijke opvang door middel van:
   • Het aanspreken van corporaties op de mogelijkheid om meerdere mensen in één (contingent-) woning te huisvesten;
   • Het aanspreken van corporaties op de mogelijkheid om van één (contingent-) woning meerdere zelfstandige wooneenheden te maken;
   • Het in beeld brengen van locaties voor scheve huisjes;
   • Het realiseren van tijdelijke woonvoorzieningen;
   • Het gebruik maken van pensions/hotels.
  • Het gezamenlijk financieren ( m.u.v. Leiden) van de collectieve opvangvoorziening in Gebouw C in de tweede helft van 2017 zolang dit nodig is en in 2018 door alle gemeenten (incl. Leiden), zolang dit nodig is, op de volgende wijze:
   • In de tweede helft van 2017 financiering naar rato van het aantal inwoners en voor 2018 opnieuw bekijken of dit mogelijk en/of wenselijk is, of
   • In de tweede helft van 2017 door gebruik te maken van middelen op de lopende begroting Beschermd Wonen 2017en voor 2018 opnieuw te bekijken of dit mogelijk en/of wenselijk is.
 • Adviesnota
  (151 kb)
 • Brief ministerie van BZK inz. circulaire BRP en realiseren briefadres
  (37 kb)
 • Circulaire ministerie van BZK inz. BRP en briefadres
  (192 kb)
 • Verrekening kosten naar rato van inwoners
  (30 kb)
 • Factsheet omvangschatting daklozenpopulatie Leiden 2015
  (183 kb)
 • Begroting subsidieaanvraag Stichting de Binnenvest 2017
  (82 kb)
 • Begroting subsidieaanvraag Binnenvest gebouw C 2017
  (38 kb)
 • Begroting subsidieaanvraag Binnenvest gebouw C 2017
  (66 kb)

Jeugd

05. Nieuw bekostigingsmodel jeugdhulp inclusief conceptbrieven aan 3 aanbieders
(10.05 – 10.25 uur)

In het PHO van 10 mei jl. is afgesproken om de besluitvorming op dit punt uit te stellen. Eerst wordt in een themasessie (31 mei a.s.) van gedachten gewisseld over het nieuw in te voeren bekostigingsmodel. In het PHO van 7 juni vindt de besluitvorming plaats.

De stukken, inclusief antwoord op de brieven van aanbieders, worden na de themasessie van 31 mei aangepast en nagezonden.

06. Definitieve Kwartaalrapportage Q4 2016
(10.25– 10.35 uur)

De kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland Q4 geeft inzicht in de cijfermatige ontwikkeling van de Jeugdhulp in het vierde kwartaal en geeft daarmee een overzicht van de ontwikkeling  over 2016. De cijfers zijn in het document nader toegelicht. Een eerste concept is in de vergadering van 10 mei al aan de orde geweest. In de huidige versie zijn de financiële gegevens opgenomen. Daarnaast is er tekst opgenomen over een tweetal kwartaalgesprekken, wachttijden en wachtlijsten.
Voorstel:

07. Vervoer: Toelichting uit de werkagenda jeugd
(10.35 – 10.55 uur)

Elly Loos, trekker van de werkgroep vervoer jeugdhulp, vertelt over de voortgang. In bijgevoegde informatienota vindt u alvast achtergrondinformatie.
Voorstel:

08. VSV-cijfers regio Zuid-Holland Noord schooljaar 2015-2016
(10.55– 11.15 uur)

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2015-2016 bedraagt 498 jongeren. Dit waren er 614 in dezelfde periode in schooljaar 2014-2015. Dit is een daling van 19%. Het uitvalpercentage in onze regio is met 1,59% lager dan het landelijke uitvalpercentage van 1,7%.
Voorstel:

09. Rondvraag en sluiting regulier deel
( 11.15 – 11.30 uur)

BESLOTEN DEEL JEUGD

11.30 – 12.00 uur
De volgende agendapunten worden in beslotenheid en vertrouwelijk behandeld.

10. Vaststellen vertrouwelijke besluitenlijst
(11.30 – 11.35 uur)

11. Tijdelijk Fonds Jeugdhulp: hoe verder?
(11.35 – 12.00 uur)

Back To Top
Ga naar de inhoud