PHO Economie, Energie en Leefomgeving 22 mei 2019

12.30 – 17.00 uur
Gemeentehuis Kaag en Braassem

Algemeen

12:30 – 12:45
Voorzitter: Arno van Kempen

01. Opening en vaststellen agenda

02. Vaststelling besluitenlijst PHO Economie & Leefomgeving 30 januari 2019
Voorstel:

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
 • Terugmelding externe overleggen

04. Voorbereiding raadsconferentie
Op de collegeconferentie over de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023 op 9 april jl., is afgesproken om ook een raadsconferentie te organiseren. Deze zal plaatsvinden op woensdagavond 12 juni in Noordwijk. We willen dan graag samen met u een eerste gedachtewisseling hebben met onze raden over de belangrijkste producten en diensten die we op regionaal niveau willen gaan leveren en de wijze waarop we die tot stand brengen.

Verkeer en Vervoer

12:45 – 13:10
Voorzitter: Arno van Kempen

05. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
 • Terugkoppeling externe bestuurlijke overleggen

Hamerstuk

Bij hamerstukken verwachten we op basis van ambtelijk en/of bestuurlijk vooroverleg dat er geen relevante bespreek/discussiepunten  meer zijn. Indien dit naar uw oordeel wel zo is, willen wij u vragen dit uiterlijk 21 mei 2019 16.00 uur kenbaar te maken aan de secretaris van het PHO Economie, Energie en Leefomgeving (via v.monkhorst@hollandrijnland.nl). (De tijd die hiervoor nodig is zal ten koste gaan van de tijd voor bespreekstukken).

06. Gebiedsagenda 2020-2023 i.k.v. Subsidieregeling Mobiliteit
De provincie biedt subsidiemogelijkheden voor diverse infrastructurele voorzieningen in de regiogemeenten. Daarmee wordt  bijgedragen aan het creëren van veiligere verkeerssituaties en maakt het uitvoeren van projecten in het kader van de Uitvoeringsprogramma’s Regionaal Verkeers- en VervoersPlan (RVVP) mogelijk.
Voorstel:

Bespreekstukken

07. Verkeersveiligheid: Campagne Maak van de Nul een Punt
In september 2018 is de campagne ‘Maak van 0 een punt’ aan de orde geweest in het PHO. Alle aanwezige wethouders zijn toen geïnstalleerd als lokale ambassadeurs. In dit PHO zullen nog een aantal wethouders die toen afwezig waren tot lokaal ambassadeur worden benoemd. Yvonne Peters (gemeente Kaag en Braassem), regionaal ambassadeur verkeersveiligheid zal een toelichting geven samen met Ada Aalbrecht, projectleider Maak van de Nul een Punt. Alle lokale ambassadeurs ontvangen een toolkit. Dit is een doos met  campagnemiddelen die men als wethouder zelf kan gebruiken om uitvoering te geven aan de campagne. Ook is er aandacht voor de Schoolbrengweek bij de start van het nieuwe schooljaar na de zomer.

Natuur, Landschap en Recreatie

13:10 – 13:25
Voorzitter: Nanning Mol

08. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
 • Terugmelding externe overleggen

Hamerstuk

Bij hamerstukken verwachten we op basis van ambtelijk en/of bestuurlijk vooroverleg dat er geen relevante bespreek/discussiepunten meer zijn. Indien dit naar uw oordeel wel zo is, willen wij u vragen dit uiterlijk 21 mei 2019 16.00 uur kenbaar te maken aan de secretaris van het PHO Economie, Energie en Leefomgeving (via v.monkhorst@hollandrijnland.nl). (De tijd die hiervoor nodig is zal ten koste gaan van de tijd voor bespreekstukken).

09. Verlenging Groenprogramma Holland Rijnland
Het Algemeen bestuur van Holland Rijnland (oud Holland Rijnland) heeft op 17 februari 2010 het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 2010-2020 (GP) vastgesteld. Het GP maakt deel uit van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland Rijnland (HR). Het Groenprogramma loopt in 2020 af. Op basis van realisatie tot nu toe en de afgesloten overeenkomsten met financiële verplichtingen wordt geschat dat ongeveer 7 miljoen overblijft na het verstrijken van de termijn in 2020. Voorgesteld wordt het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland te verlengen tot en met 2024.
Voorstel:

Ruimte en Wonen

13:25 – 14:35
Voorzitter: Emile Jaensch

10. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Terugmelding externe overleggen

Ter informatie

Onderstaande stukken zijn ter informatie, besluitvorming is voor deze stukken (nog) niet van toepassing. Indien bespreken van deze stukken gewenst is, graag voorafgaand aan de vergadering kenbaar maken aan de secretaris van het PHO Economie, Energie en Leefomgeving (via v.monkhorst@hollandrijnland.nl)

11. Jaarverslag 2018 Regionale Urgentiecommissie
Het jaarverslag 2018 Regionale Urgentiecommissie wordt ter kennisname aan het PHO toegezonden.

Hamerstuk

Bij hamerstukken verwachten we op basis van ambtelijk en/of bestuurlijk vooroverleg dat er geen relevante bespreek/discussiepunten meer zijn. Indien dit naar uw oordeel wel zo is, willen wij u vragen dit uiterlijk 21 mei 2019 16.00 uur kenbaar te maken aan de secretaris van het PHO Economie, Energie en Leefomgeving (via v.monkhorst@hollandrijnland.nl). (De tijd die hiervoor nodig is zal ten koste gaan van de tijd voor bespreekstukken).

12. Nota van beantwoording Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
Op basis van de inspraakprocedure is door het Dagelijks Bestuur een Nota van beantwoording opgesteld en de concepthuisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 aangepast. Het PHO wordt gevraagd het Dagelijks Bestuur te adviseren over de Nota van beantwoording.
Voorstel:

Bespreekstukken

13. Jaarverslag 2018 Holland Rijnland Wonen
NB: stukken zijn vertrouwelijk verzonden omdat het jaarverslag en persbericht op 22 mei formeel worden gepubliceerd. Dit om eerdere berichtgeving in de krant te voorkomen.

Holland Rijnland Wonen (samenwerkingsverband van woningcorporaties) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de woonruimteverdeling en doet hiervan verslag.
Het jaarverslag over 2018 geeft aanleiding voor discussie. Het aantal verhuringen neemt af, het aantal ingeschreven woningzoekenden neemt toe. De vraag dringt zich op of het huidige woonruimteverdeelsysteem de beste methode is om de schaarse woonruimte te verdelen. Ook kan de vraag gesteld worden of de woningbouwopgave zoals opgenomen in de regionale woonagenda de komende jaren voldoende gerealiseerd kan worden door woningbouwcorporaties. Bouwen we de juiste woningen voor de juiste mensen en in de juiste aantallen?
Voorstel:

 • Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 Holland Rijnland Wonen;
 • Meningsvormend te discussiëren over het jaarverslag;
 • Het Dagelijks Bestuur te adviseren in het najaar van 2019 een conferentie te beleggen om met woningcorporaties, particuliere investeerders/verhuurders en gemeenten scherp te krijgen wat nodig is om de (sociale) woningmarkt Holland Rijnland vlot te trekken.

14. Huisvesting arbeidsmigranten
Het convenant huisvesting arbeidsmigranten 2014-2018 is afgelopen. Het resultaat blijft achter bij de ambities. De vraag is of en zo ja welke gezamenlijke gemeentelijke samenwerking gewenst is om de vraag naar (locaties voor) huisvesting van arbeidsmigranten te adresseren. Hiertoe is een bespreeknotitie opgesteld.
Voorstel:

15. Verkennen vervolgopdracht regionaal ruimtelijk afwegingskader
Een sectorale aanpak is niet meer houdbaar met de grote opgaven die in Holland Rijnland op ons af komen, zoals 30.000 woningen en de energietransitie. Beide zijn opgaven met ingrijpende gevolgen voor mobiliteit, werkgelegenheid en natuur en landschap. Ook in de collegeconferentie over de regionale agenda Holland Rijnland werd breed de wens gedeeld om dit soort opgaven integraal te benaderen.
Daar komt bij dat werken in de geest van de Omgevingswet vraagt om een andere manier van organiseren:

 • het omschakelen van taakgericht naar integraal denken en werken;
 • meer samenwerken en eerder in het (beleids-)proces; en
 • gebiedsgericht werken met verantwoordelijkheden op meerdere niveaus.

Binnen Hart van Holland wordt hier nu al ervaring mee opgedaan.
Voorstel:

 • Graag willen we met elkaar van gedachten wisselen over wat we met elkaar moeten regelen om integraal en dynamisch keuzes te maken over de inrichting van onze regio.

Economie

14:35 – 15:00
Voorzitter: Liesbeth Spies

16. Mededelingen, ingekomen stukken en terugmelding externe overleggen

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Terugmelding externe overleggen

Ter informatie

Onderstaande stukken zijn ter informatie, besluitvorming is voor deze stukken (nog) niet van toepassing. Indien bespreken van deze stukken gewenst is, graag voorafgaand aan de vergadering kenbaar maken aan de secretaris van het PHO Economie, Energie en Leefomgeving (via v.monkhorst@hollandrijnland.nl)

17. Regionale bedrijventerreinenstrategie
De ambitie is uitgesproken om een regionale bedrijventerreinenstrategie op te stellen en aan te bieden aan provincie Zuid-Holland. Deze kan momenteel nog niet worden opgesteld. Eerst dient scherp te worden of de drie subregio’s de vraag naar verschillende typen bedrijfslocaties binnen de eigen subregio kunnen en willen faciliteren of niet. In de bespreeknotitie worden de uitgangspunten zoals geformuleerd in het extra PHO van 20 maart weergegeven. Het meest spannend is of Economie071 de vraag binnen de eigen subregio kan en wil faciliteren. Het proces om daartoe duidelijkheid te krijgen wordt beschreven in de raadsbrief van Economie071.
Voorstel:

Bespreekstukken

18. Aanvraag Cofinancieringsfonds 5G Fieldlab Zuid-Holland
Beslispunten:

Energie

15:00 – 17:00
Voorzitter: Liesbeth Spies

19. Mededelingen, verslag en terugmelding externe overleggen

20. Van Energieakkoord naar RES
Nadat het Klimaatakkoord vast wordt gesteld hebben we 6 maanden de tijd als regio om een concept RES (Regionale Energiestrategie) op te leveren. Wat moeten we daar nog voor doen? Welke aanvullende bouwstenen hebben we nodig, naast ons Energieakkoord? En hoe zit het komende proces er globaal uit en welke partijen willen we betrekken? Graag gaan we op basis van bijgaande discussienotitie met  u in gesprek over de noodzakelijke bouwstenen en het proces. Welke aandachtspunten wilt u meegeven voor de uitwerking in het Plan van Aanpak RES? Vervolgens zal er in de Stuurgroep van juni een uitgewerkt PvA liggen.

21. Serious game warmte in de regio
APPM en CE Delft hebben een ‘serious game’ ontwikkeld waarin de belangrijkste vraagstukken aan bod komen ten aanzien van de toekomstige warmtevoorziening voor de regio: wat zijn de alternatieve warmtebronnen in onze regio voor aardgas? Hoe realistisch zijn deze en wat is een juiste onderlinge verhouding? Hoe gaan overheden, partners en inwoners dit samen voor elkaar krijgen? Welke afspraken zijn daarvoor nodig? De game is een middel om met elkaar het gesprek te voeren over wat u belangrijk vindt bij de aanpak van deze opgave.
Door het spel te spelen met bestuurders, raadsleden, experts en andere betrokkenen ontstaat een breed inzicht in belangen die een rol spelen en afwegingen die mensen maken. In combinatie met de uitkomsten van eerder onderzoek levert dit waardevolle informatie voor de nog op te stellen regionale warmtevisie.
Na de zomer zullen ook stakeholders en raden worden betrokken en zal de visie daadwerkelijk handen en voeten krijgen.

22. Rondvraag en sluiting
De volgende vergadering van het portefeuillehouderoverleg Economie & Leefomgeving vindt plaats op de regiodag Holland Rijnland van 25 september 2019.

Back To Top
Ga naar de inhoud