Algemeen Bestuur 26 oktober 2016

Bijgewerkt: maandag 10 oktober; agendapunten 4, 5 en 6.

Algemeen Bestuur, 26 oktober 2016
20.00u. Gemeentehuis Alphen aan den Rijn

01 Opening en vaststelling agenda

02 Besluitenlijst Algemeen Bestuur 06 juli 2016
Beslispunt:

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen
Kennisnemen van:

04 Tussentijdse rapportage 2016
Overeenkomstig de Financiële verordening ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage 2016. Holland Rijnland heeft in het AB van 6 juli 2016 al eerder een vooruitblik gepresenteerd. De algemene lijn die daar is geschetst, dat Holland Rijnland het jaar 2016 zal afsluiten met een tekort, is niet veranderd. Het tekort over 2016 wordt op dit moment geprognotiseerd op € 148.632. Het positieve resultaat over het jaar 2015 als gevolg van de vrijval van de reserve RMC, ter grootte van € 189.951, is hiertoe gereserveerd conform besluitvorming in het AB van 6 juli 2016 De reserve is toereikend om het verwachte tekort te dekken.
Beslispunten:

05 Beheersverordening Cofinanciering Holland Rijnland
In het besluit van het Algemeen Bestuur van maart 2014 is afgesproken om een besparing te realiseren van minimaal 25% en een substantieel bedrag voor
cofinanciering. Het Dagelijks Bestuur vindt het belangrijk om financiële middelen beschikbaar te hebben voor cofinanciering. De ervaring is dat bij een aanvraag voor cofinanciering het als gevolg van besluitvormingstrajecten en begrotingswijzigingen lang duurt om deze beschikbaar te krijgen. Dit vraagt van het Dagelijks Bestuur vaak creatieve oplossingen om toch snel financiële middelen beschikbaar te hebben, of het risico te lopen kansen te missen. Indien de regio een budget beschikbaar heeft kan zij snel op kansen inspringen, zonder daarvoor een extra bijdrage aan gemeenten te hoeven vragen in de vorm van begrotingswijzigingen.
In haar vergadering van maart 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het ‘spelregelkader cofinanciering’. Verder is in de herziene begroting 2016  €268.500,- opgenomen ten behoeve van cofinanciering in 2016, waarop eerder genoemd spelregelkader van toepassing is verklaard. Het Algemeen Bestuur heeft voor de periode na 2016 de opdracht gegeven aan het Dagelijks Bestuur om een concept-beheersverordening Cofinanciering op basis van het ‘spelregelkader cofinanciering’ op te stellen en deze ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.
Beslispunten:

  • In te stemmen met de beheersverordening cofinancieringsfonds;
  • Het Dagelijks Bestuur op te dragen een evaluatie op te stellen, die uiterlijk in juni 2019 in het AB behandeld wordt. Hierbij wordt ingegaan op de werking van het Fonds, en de effecten van de initiatieven waarvoor een bijdrage is toegekend.
  • Adviesnota
    (70 kb)
  • Concept-beheersverordening Cofinancieringsfonds
    (49 kb)

06 Cafetariamodel
In het PHO Bestuur en Middelen van 28 september j.l. is gesproken over de haalbaarheid van een cafetariamodel. Het Dagelijks Bestuur heeft naar aanleiding  hiervan er voor gekozen het advies in briefvorm naar het Algemeen Bestuur te sturen met de uitwerking van de presentatie als bijlage bij de brief.
Beslispunten:

 

07 Actualisatie Kantorenstrategie
Na de inspraakperiode, de behandeling van de zienswijzen in 2015, een apart overleg tussen de W4 gemeenten (Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden), de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM) en de Provincie Zuid Holland (provincie) en het Ambtelijk Overleg Economie (AO) op 1 september 2016 is de strategie op een aantal punten beperkt aangepast. De concept strategie is besproken in het Portefeuillehouders overleg Economie (PHO) van 28 september 2016 en de daaruit komende opmerkingen zijn verwerkt in het voorliggende concept. Na besluitvorming in het AB zal de kantorenstrategie worden verzonden aan het college van Gedeputeerde Staten.
Beslispunt:

08 Jaarverslag 2015-2016 Regionaal Bureau Leerplicht
Het RBL jaarverslag geeft informatie over het gevoerde beleid in het schooljaar 2015-2016 ten aanzien van de leerplichtfunctie en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Holland Rijnland. Deze informatie heeft tevens betrekking op de doelstellingen zoals beschreven in het beleidsplan Leerplicht en RMC 2015-2018, de aanpak van het (gemelde) schoolverzuim en de RMC-begeleiding van jongeren uit de regio.
Kennisnemen van:

Annemarije van Overschot, hoofd Regionaal Bureau Leerplicht, zal een presentatie geven over het jaarverslag.

09 Rondvraag en Sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud