Pho Maatschappij 13 juli 2016

09.30 – 11.30 uur
Locatie: Holland Rijnland,
Schuttersveld 9, Leiden
1e etage, Boardroom.
1. Opening en vaststelling agenda
(09.30-09.35 uur)
2. Vaststelling verslag PHO Maatschappij 22 juni 2016
(09.35-09.45 uur)

3. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09.45-10.00 uur)

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
 • Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggenJeugd/WMO

4. Zorginkoop LVB doelgroep najaar 2016
(10.00-10.20 uur)
Omdat de LVB-zorg per januari 2017 geleverd moet worden, wordt voorgesteld om de zorg voor in ieder geval één jaar in te kopen op Holland Rijnland niveau. Dit is het meest praktisch, omdat Leiden als centrumgemeente de zorg kan uitvoeren net als bij Beschermd Wonen. Er hoeft als het ware bij dit scenario het minst extra te worden ‘ingeregeld’.Na een half jaar volgt een evaluatie en kan er door gemeenten worden gekozen voor een andere manier van inkopen (lokaal, subregionaal).
Voorgesteld wordt om de toegang te laten verlopen via de Beschermd Wonen-consulenten.Zij kennen de problematiek van de LVB’ers. Daarnaast zijn zij al een centraal punt voor complexe problematiek voor de hele regio. De toegang is dan ook centraal belegd.Omdat de financiering vanuit het Rijk bovenop het huidige budget komt, zullen de Beschermd Wonen-plekken voor GGZ cliënten niet in gevaar komen. Dit vraagt wel om separateregistratie; dit is een aandachtspunt. In overleg met de betreffende zorgaanbieders willen we graag afspraken maken over onder andere de wachtlijsten en het vrijhouden van LVB-plekken. We willen na dit PHO snel starten met deze overleggen waarin wedeze beleidsmatige keuzes afstemmen.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van het onderzoek door bureau HHM en de aankondiging van de VNG dat er extra budget naar de Wmo gaat voor de doelgroep LVB;
 • In te stemmen met het ambtelijk advies om, gezien de strakke planning, in ieder geval het eerste jaar (tot januari 2018) te starten met de LVB-zorg op Holland Rijnland-niveau. Dat betekent dat Leiden als centrumgemeente fungeert en de uitvoering wordt toegevoegd aan de werkwijze van Beschermd Wonen.
 • Adviesnota
  (PDF, 60 kb)
 • Memo inkoop zorg LVB doelgroep
  (PDF, 108 kb)WMO

5. Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen
(10.20-10.40 uur)
Met de meicirculaire zijn wijzigingen bekend gemaakt voor de middelen Maatschappelijke opvang, en ook is het budget voor Beschermd wonen voor de jaren na 2016 bekend gemaakt.Voor de regio Holland Rijnland betekent dit zekerheid voor Beschermd wonen en een meevaller voor Maatschappelijke opvang.
Voorstel: Kennis te nemen van:

 • Uitstel van bezuiniging van 8 ton op de maatschappelijke opvang voor 2017;
 • De ruimte in het budget Beschermd wonen 2015.
 • De werkgroep OGGZ opdracht te geven om voor een deel van deze meevallers een bestedingsvoorstel uit te werken met daarin de volgende onderdelen:
  • inzet in de regio van de middelen voor Maatschappelijke opvang door meer ambulante ondersteuning ter voorkoming van intramurale ondersteuning;
  • extra uitvoeringsbudget met als doel meer kennis opbouwen bij consulenten in de regioen betere schakels te organiseren tussen consulenten BW in de centrumgemeente(bijvoorbeeld 1 dag per week inzet van een consulent in de subregio);
  • budget beschikbaar te stellen voor zorgaanbieders voor het ontwikkelen van kleinschaligewoonvarianten, gebaseerd op scheiden wonen en zorg. Hierbij wordt de ambulante ondersteuning vanuit de Wmo begeleiding gegarandeerd, maar wordt met zorgaanbieders gekeken welke aanloopkosten uit het centrumgemeentebudget kunnen worden bekostigd gedurende een afgebakende periode. De gemeenten worden dan dus verantwoordelijk voor de ambulante ondersteuning, de centrumgemeente financiert de eventuele extra kosten;
  • extra beleidsinzet ten behoeve van de uitwerking van het regionale plan van aanpak,dat eind 2017 vastgesteld moet zijn. Deze persoon is aanvullend op de regionale werkgroep.
  • voor de doelgroep LVB vanuit verblijfsplekken Jeugd daar waar noodzakelijk verlenging van de 24uurs-zorg tot eind 2016 te verlengen, gefinancierd uit het budget Beschermd wonen.
 • Vanaf januari 2016 bekostigen lokale gemeenten 4 van de 6 maanden individuele begeleiding van hun inwoners die uitstromen uit de maatschappelijke opvang. Omdat het een lokale Wmo-verantwoordelijkheid betreft stellen we het volgende voor:
  • dat gemeenten per 2017 alle individuele begeleiding na uitstroom uit de maatschappelijke opvang bekostigen van zijn inwoners;
  • na de zomer bieden we financieel inzicht in de decentralisatie-uitkering en de prestatieafspraken met de Binnenvest.
 • Adviesnota
  (PDF, 100 kb)
 • Memo financieel nieuws Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
  (PDF, 56 kb)

6. Stand van zaken verantwoording ihkv GR GGZ, inloopfunctie + subsidieaanvraag WMO (O)GGZ/CPGGZ 2017
(10.40-11.00 uur)
De samenwerking op preventie GGZ is geregeld via de Gemeenschappelijke Regeling. Aan verschillende partijen wordt subsidie verstrekt voor verrichten van taken op het gebied van collectieve preventie. Taken die soms in elkaars verlengde liggen of elkaar overlappen of waarin wordt samengewerkt. Nu ook de inloopfunctie GGZ vanuit de AWBZ is overgeheveld naar de gemeenten ligt het voor de hand om te komen tot een gezamenlijke visie en aanbod en indien mogelijk een gezamenlijke subsidieaanvraag.
Voorstel: 

 • In te stemmen met het voorstel om:
  • de komende periode met alle GGZ-partners (in ieder geval Rivierduinen, StichtingZon, Het inloophuis en informatiepunt) te komen tot een gemeenschappelijke visie en integrale aanpak collectieve preventie en mogelijk tot een gezamenlijke subsidieaanvraag per 2018;
  • de inloopfunctie GGZ inhoudelijk te betrekken in dit transformatieproces;
  • de Gemeenschappelijke regeling GGZ-subsidies in de huidige vorm voort te zetten tot 2018 en op basis van de gezamenlijke visie te besluiten om de Gemeenschappelijke regeling GGZ-subsidies voort te zetten, dan wel te herzien of te beëindigen.
 • Adviesnota
  (36 kb)
 • Memo stand van zaken Gemeenschappelijke Regeling GGZ-subsidies, i.h.k.v. de collectieve preventie en inloopfonds GGZ
  (27 kb)

7. Bezuinigingen groen onderwijs
(11.00-11.15 uur)
De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft de motie aangenomen om een oproep te doen aan de Tweede Kamer om niet te bezuinigen op groen onderwijs. In onderling overleg is besloten deze oproep te laten doen door Holland Rijnland.
Voorstel:

8. Rondvraag en sluiting
(11.15-11.30 uur)

De volgende vergadering is op 24 augustus 2016 van 09.30 tot 12.00 uur bij Holland Rijnland, Leiden.

Back To Top
Ga naar de inhoud