Algemeen Bestuur 23 maart 2016

01 Opening en vaststelling agenda

02 Verslag Algemeen Bestuur d.d. 16-12-2015
Beslispunten:

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

04 Voorstel tot benoeming Loes Bakker als interim Secretaris Directeur

Met het vertrek van de heer Van Ardenne als kwartiermaker werd het noodzakelijk om de post van secretaris-directeur tijdelijk te laten waarnemen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december jongstleden werd het Dagelijks Bestuur gemandateerd om een interim-functionaris aan te stellen. Dit zou aansluitend bij de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur worden bekrachtigd.
Beslispunt:

 • Mevrouw drs. L.A.M. Bakker te benoemen als secretaris-directeur a.i. van Holland Rijnland.
 • Adviesnota
  (73 kb)

05 Voorstel tot benoeming Arno van Kempen als lid van het Dagelijks Bestuur

De heer Ten Hagen is niet langer lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Binnen het Dagelijks Bestuur is hierdoor een vacature ontstaan. Gezien de lopende zaken is een goede vervanging belangrijk.
Beslispunt:

 • De heer A.L. van Kempen (wethouder gemeente Teylingen) aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur.
 • Adviesnota
  (71 kb)

06 Herziene begroting 2016

De veertien samenwerkende gemeenten hebben in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december 2015 de gezamenlijke ambitie vastgesteld in de Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020. Bij de behandeling van de begroting 2015 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015 is afgesproken dat de voorliggende begroting een werkbegroting was en inhoudelijk nog aangepast diende te worden op de consequenties van de Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020.
Beslispunten:

07 Cofinanciering

In het besluit van het Algemeen Bestuur van maart 2014 is afgesproken om een besparing te realiseren van minimaal 25% en een substantieel bedrag voor cofinanciering. Het Dagelijks Bestuur vindt het belangrijk om financiële middelen beschikbaar te hebben voor cofinanciering. De ervaring is dat bij een aanvraag voor cofinanciering het als gevolg van besluitvormingstrajecten en begrotingswijzigingen lang duurt om deze beschikbaar te krijgen. Dit vraagt van het Dagelijks Bestuur vaak creatieve oplossingen om toch snel financiële middelen beschikbaar te hebben, of het risico te lopen kansen te missen. Als de regio een cofinancieringsbudget beschikbaar heeft kan zij snel op kansen inspringen, zonder daarvoor een extra bijdrage aan gemeenten te hoeven vragen in de vorm van begrotingswijzigingen.
Beslispunten:

 • In te stemmen met het ‘afsprakenkader cofinancieringfonds’;
 • Kennis te nemen van het budget dat in de herziene begroting 2016 is opgenomen ten behoeve van cofinanciering in 2016;
 • Hierop het ‘afsprakenkader cofinancieringfonds’ van toepassing te verklaren;
 • Voor de periode na 2016 het Dagelijks Bestuur opdracht te geven tot het opstellen van een concept-beheerverordening Cofinanciering op basis van het ‘afsprakenkader cofinancieringfonds’ en dit weer ter besluitvorming voor te laten leggen aan het Algemeen Bestuur.
 • Adviesnota
  (79 kb)
 • Amendement co-financiering
  (13 kb)

08 Uitgangspunten opstellen begroting 2017

Jaarlijks worden door het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van het komende jaar vastgesteld. In de bijgaande “Kadernota 2017” zijn alle kaders, voor zover van toepassing, voor Holland Rijnland verwerkt. Daarnaast is er een taakstelling van minimaal 25 % in het kader van #Kracht15.
Beslispunten:

 • Uitgangspunt voor de begroting 2017: voor het jaar 2017 een nominale ontwikkeling van plus 0,75% door te voeren.
 • De bezuiniging ten opzichte van 2013 vast te stellen op 25%, waarin de taakstellende bezuiniging een onderdeel is.
 • Adviesnota
  (76 kb)
 • Kadernota 2017
  (324 kb)
 • Memo rentederving
  (65 kb)

09 1e Wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland

Op 1 juli 2015 is de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 in werking getreden. Een 1e wijziging wordt nu in procedure gebracht. Het gaat bij de wijziging om het mogelijk te maken passendheidseisen te stellen aan de huishoudengrootte bij woningen met een huurprijs boven 576 euro (volgend uit de Woningwet), en om het vaststellen van de rechten van studerende vergunninghouders op vervolghuisvesting na een campuscontract. Ten slotte wordt een aantal onvolkomenheden in de tekst gecorrigeerd.
Het vaststellen en periodiek actualiseren van een (model) huisvestingsverordening is een basistaak van Holland Rijnland.

10 Rondvraag en Sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud