PHO Maatschappij 20 januari 2016

01 Opening en vaststelling agenda
(09.30-09.35)

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Maatschappij 16 december 2015
(09.35-09.45)

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
(09.45-10.05)

Collectief vervoer

04 Discussienotitie Doelgroepenvervoer
(10.05-10.40)

Bij de bespreking van dit punt wordt u aan de hand van een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek naar de inrichting van het doelgroepenvervoer. Verder staan in bijgaande vertrouwelijke notitie enkele discussiepunten opgenomen die van belang zijn voor het opstellen van de definitieve rapportage en voorstellen. De portefeuillehouders wordt verzocht in de vergadering te reageren op deze discussiepunten.

Voorstel:

  • Presentatie en richtinggevende discussie.

Jeugd

05 Kwartaalrapportage Inkoop Jeugdhulp Holland Rijnland Q3 2015
(10.40-11.00)

Met kwartaalrapportages geeft de regio inzicht in het verloop van de uitvoering van de Jeugdwet in de regio van Holland Rijnland. Deze rapportages bevatten gegevens over het aantal cliënten dat in zorg is en de kosten die hiervoor (naar schatting) zijn gemaakt.

Voorstel:

  • Kennis te nemen van de kwartaalrapportage Q3 2015.
  • Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de financiën, met inbegrip van de PGB’s.
  • Kennis te nemen van de cijfers per gemeente via deze link.
  • .De definitieve kwartaalrapportage voor te leggen aan de colleges, ter bespreking op lokaal niveau.
  • Adviesnota
    (85 kb)
  • Kwartaalraportage jeugdhulp, 3e kwartaal 2015

06 Rapportage Jeugd- en Gezinsteams mei tot en met oktober 2015
(11.00-11.20)

De Jeugd- en Gezinsteams zijn in alle gemeenten in januari 2015 gestart. Zij zijn de basis voor de transformatie van de jeugdhulp in Holland Rijnland. Deze rapportage van de Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams i.o. geeft de stand van zaken van de periode mei tot en met oktober 2015. In aanvulling op de gegevens uit de voorjaarsrapportage zijn in deze rapportage gegevens over de tevredenheid van cliënten en samenwerkingspartners toegevoegd.

Voorstel:

07 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud