22 mei 2015 (Verkeer en Vervoer)

01 Opening en vaststelling agenda

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 13 februari 2015

Voorstel: de besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg van 13 februari 2015 vast te stellen.

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

 • Monitor HOV Holland Rijnland
  Tijdens het vorige overleg legt heeft de volgende rapportages ontvangen: het rapport Concessie-overgang openbaar vervoer Holland Rijnland, analyse HOV-corridors 2011-2013 en het rapport Monitor HOV-corridors Holland Rijnland, 2013-2014. Deze zijn inmiddels in het DB ook vastgesteld. Met de provincie Zuid-Holland wordt in overleg gegaan om te bespreken of zij het vervolg van de monitor overnemen.
 • Nieuwsbrief Regiotaxi Holland Rijnland 1e kwartaal 2015
  (355 kb)
  De management-rapportage Regiotaxi Holland Rijnland over het eerste kwartaal 2015 is verschenen, dit ter kennisname.
 • Voortgang spitsuursluiting Lammebrug (Leiden)
  Verzoek vanuit de gemeente Leiden om het proces rond de brugopeningen Rijn- Schiekanaal/Oude Rijn (voor de ochtendspits) te versnellen.

 • Thema-Pho
  Op 5 juni vindt in samenwerking met Arriva het thema-Pho plaats in Leiden, nabij het Centraal Station. Hierover ontvangt u apart nog een uitnodiging.

04 #Kracht15, nieuwe rol Holland Rijnland op het gebied van Verkeer en Vervoer

In het kader van #Kracht 15 vindt er een heroriëntatie plaats van de regionale rol en organisatie op een aantal thema’s. Bij dit agendapunt staat de notitie centraal, die specifiek gaat over verkeer en vervoer. Belangrijk punt zijn de toekomstige operationele taken van Holland Rijnland.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de notitie;
 • Het bespreken van de operationele taken.
 • Adviesnota
  (127 kb)

05 Regionale Verkeer- en MilieuKaart 3.0

Het DB heeft 19 februari het RVMK 3.0 vastgesteld als vigerend regionaal verkeers- en milieumodel ter vervanging van het RVMK 2.2. Het DB is tevreden over het resultaat, maar geeft mee dat het beheer van het RVMK wellicht beter op clusterniveau kan worden opgepakt. Manus Barten van Studio Bereikbaar geeft een korte presentatie waarin de toepasbaarheid van de RVMK inzichtelijk wordt gemaakt. Daarbij gaat hij ook in op het beheervraagstuk.

Onderdeel van de besluitvorming is een evaluatie van het proces van de afgelopen jaren. Deze rapportage gaat voor het RVMK in op alle mogelijke verbeterpunten in het proces, de inhoud en de verantwoordelijkheid. Op basis van de evaluatie is verkend met gemeenten en provincie op welke wijze het beheer van het RVMK het beste regionaal georganiseerd kan worden. Ook het DB onderkent dat de RVMK onderhouden moet worden en dat het beter is om het structurele beheer collectief te regelen, hier is op dit moment een beperkt budget voor beschikbaar. Op basis van de eerder genoemde verkenning naar het beheer van het RVMK zijn enkele oplossingsrichtingen geschetst.
Voorstel:

06 Actualisatie Uitvoeringprogramma’s

Het Uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer en Vervoer Plan is geactualiseerd. Dit geldt ook voor de bijlagen bij het UP RVVP: het UP POG, UP OV-visie en UP fiets.
Voorstel:

07 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud