PHO Sociale Agenda 29 augustus 2014

01 Opening, vaststelling agenda

02 Verslag Portefeuillehoudersoverleg 15 augustus 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
Gevraagd wordt om al deze stukken ter besluitvorming voor te leggen aan de colleges en raden middels bijgevoegd voorstel.

04 Verordening Jeugdhulp
Deze zomer is de verordening jeugdhulp voor inspraak vrij gegeven. Daarnaast heeft de werkgroep de opmerkingen van het PHO Sociale Agenda van 2 juli in overweging genomen. De verordening van Rotterdam is bestudeerd en er is een juridische controle uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau. Alle overwegingen samen hebben geleid tot een aantal aanpassingen van de verordening. Het PHO wordt gevraagd de colleges te adviseren de voorliggende verordening voor vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

05 Memo Juridische entiteit Jeugd- en Gezinsteams

Entiteit Jeugd- en gezinsteams

Tijdens het PHO Sociale Agenda van 18 juli jl. hebben de leden uitgesproken in te kunnen stemmen met het voorstel van de aanbieders tot het oprichten van een coöperatie. De leden van het portefeuillehoudersoverleg hebben hierbij de kanttekening geplaatst dat zij willen kijken hoe ze aan de voorkant invloed kunnen uitoefenen. Zoals afgesproken heeft wethouder De Jager het initiatief genomen tot een vervolgbijeenkomst op het overleg van 13 juli jl. om met aanbieders en bestuurders over dit onderwerp te spreken. Dit overleg heeft op 25 augustus jl. plaatsgevonden. Middels een korte notitie wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van dit overleg.

06 Rondvraag

Back To Top
Ga naar de inhoud