11 februari 2015 (Ruimte)

01 Opening en vaststelling agenda

02 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

Voorstel: Kennis te nemen van mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven.

03 Besluitenlijst PHO Ruimte 12 november 2014

Voorstel: de besluitenlijst van het PHO Ruimte d.d. 12 november 2014 vast te stellen

04 Van procesconvenant Ruimte naar samenwerkingsafspraken Ruimte

Vertegenwoordigers van provincie, VZHG en regio’s hebben 8 april 2011 het procesconvenant Ruimtelijke Ordening Zuid-Holland vastgesteld. Evaluatie van de procesconvenant, vaststelling van de VRM en veranderingen in de regionale samenwerking leiden tot herijking. In de Bestuurlijke Tafel van 17 oktober 2014 is besloten het procesconvenant te beëindigen en te vervangen door een GS-brief en een Memo Bestuurlijke Samenwerkingsafspraken Ruimte die elk half jaar per regio op de Bestuurlijke Tafels Ruimte besproken en waar nodig herzien wordt.
Op 7 januari 2015 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de gedeputeerde, de portefeuillehouders Ruimte van de regio’s en de vertegenwoordiger van het VZHG, waarin afspraken zijn gemaakt over de beëindiging van het procesconvenant, waarin de inhoud van GS-brief en memo zijn vastgesteld. Bijgaand treft u de stukken zoals die nu voorliggen voor de provinciale commissie Ruimte en Leefomgeving van 4 februari 2015.
Voorstel:

05 Plan van Aanpak Evaluatie Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek

Het Dagelijks Bestuur heeft op 18 december 2014 dit plan van aanpak vastgesteld.
In dit portefeuillehoudersoverleg wordt dit ter kennisname aangeboden.

De evaluatie maakt inzichtelijk welke projecten er zijn uitgevoerd in de regio in het kader van het Landschapsbeleidsplan. Eveneens geeft de evaluatie een financieel overzicht van de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan voor de projecten waarover Holland Rijnland financieel verantwoordelijk is. Deze evaluatie zet een punt achter de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek en vormt tevens de afsluiting van dit programma. Naar verwachting gaat de rapportage ter vaststelling naar het AB van 24 juni 2015.
Voorstel:

06a   Kracht 15: Nieuwe regionale rol op het gebied van Ruimte

In het kader van #Kracht 15 vindt er een heroriëntatie plaats van de regionale rol en organisatie op een aantal thema’s. Voor de regio Holland Rijnland is de Regionale Structuurvisie (RSV) het regionale kader. Eén van de uitgangspunten voor het nieuwe Holland Rijnland is dat de regio de RSV niet meer actualiseert, de uitwerking ligt bij de clusters. De regio zorgt voor de belangenbehartiging en lobby bij provincie en Rijk.
Binnen de Leidse regio gewerkt aan een nieuwe subregionale omgevingsvisie. Hoe krijgt deze vorm? Welke partijen werken hier aan mee? Hoe ziet de planning er uit? Vervolgens wordt er ingezoomd op de volgende vragen. Wat zijn de ambities en wensen binnen de andere twee subregio’s? Wat is de gewenste, toekomstige rol hierbij van de regio en provincie?
Voorstel:

  • Kennis te nemen van de notitie en hier met elkaar de discussie over aan te gaan.

06b   Kracht 15: Nieuwe regionale rol op het gebied van Natuur en Landschap

Op 29 januari bespreekt het bestuurlijk overleg Natuur en Landschap de nieuwe rol die de regio zou moeten nemen op dit gebied.
Voorstel:

  • Kennis te nemen van de terugkoppeling van dit bestuurlijk overleg

07 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud