PHO Maatschappij 21 november 2018

09.30 – 12.00 uur
Bestuurscentrum Teylingen, Voorhout

Wmo en Participatie

01. Mededelingen en ingekomen stukken
(10:00 – 10:05 uur)

 • Mededelingen
  • Klantbijdragen regiotaxi 2019 en NEA-index 2019
 • Ingekomen stukken
  • Notitie OV-visie
  • Planning traject aanbesteding

02. Rapport oorzaken van dakloosheid
(10:05 – 10:25 uur)

De gemeente Leiden heeft de opdracht gegeven om op hoofdlijnen onderzoek te doen naar de oorzaken van dakloosheid. Doel van het onderzoek is om de gemeente Leiden, en de andere gemeenten in de regio Holland Rijnland, nog beter in staat te stellen om dakloosheid te voorkomen. Het aantal daklozen in Leiden laat de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. Dit komt overeen met de landelijke trends. Het Leidse onderzoek doet uitspraken over welke factoren instroom in de opvang bevorderen, uitstroom belemmeren en geeft aanknopingspunten voor gemeenten om hier mee aan de slag te gaan. Onderzoeksbureau DSP zal een presentatie geven.
Voorstel:

03. Ondertekening Convenant Maatschappelijke opvang
(10.25 – 10.40 uur)

In het convenant zijn taken en verantwoordelijkheden vastgelegd die de veranderingen met betrekking tot de maatschappelijke opvang mogelijk moeten maken. Dit betreft inspanningen die dakloosheid voorkomen, snelle uitstroom faciliteren en de realisatie van huisvesting voor cliënten van de Binnenvest die geen 24/7 toezicht en begeleiding nodig hebben. Het regionale investeringsfonds Maatschappelijke zorg biedt regiogemeenten de mogelijkheid om   bovengenoemde decentralisatie en transformatie van Maatschappelijke zorg, of te wel Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, op lokaal niveau vorm te geven. Dit doen we vooruitlopend op het landelijk verdeelmodel per 01-01-2021 en willen hiermee de beweging van regionaal naar lokaal versterken.
Voorstel:

04. Maatregelen ter verbetering kwaliteit uitvoering Regiotaxivervoer|
(10.40 – 10.55)

De afgelopen maanden zijn er steeds weer signalen gekomen over het onvoldoende functioneren van de Regiotaxi Holland Rijnland. Om de klantervaringen meer inzichtelijk te maken wordt voorgesteld om een klanttevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren door een daarin gespecialiseerd extern bureau. Bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek moet gerekend worden op een prijs van circa 25.000 euro.
Voorstel:

05. Regionale huisvestingsverordening
(10.55 – 11.00 uur)

Het actualiseren van de regionale huisvestingsverordening is een overgedragen taak aan Holland Rijnland. Per 1 juli 2019 dient de nieuwe regionale huisvestingsverordening te zijn vastgesteld. De conceptverordening is voor advies voorgelegd aan de beleidscommissie woonruimteverdeling d.d. 26 oktober en het portefeuillehoudersoverleg Wonen en Maatschappij d.d. 31 oktober jl. Op basis van deze advisering is de conceptverordening aangepast.
Voorstel:

Pauze
(11.00 – 11.05 uur)

Jeugd

06. Nadere kennismaking mw. Laura Werger
(11:05 – 11:25 uur)

Op 5 juli 2017 heeft het PHO Maatschappij mevrouw Werger voorgedragen voor de Raad van Advies van de Coöperatie JGT Holland Rijnland. Nu er, na de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe portefeuillehouders zijn, maakt mevrouw Werger graag (nader) kennis.

07. Mededelingen
(11:30 – 11:35 uur)

 • Mededelingen

08. Addendum verlenging en wijziging van de dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 en 2018
(11.35 – 12.00 uur)

Naar aanleiding van de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Jeugdhulp hebben de 13 colleges van de deelnemende gemeenten besloten om de huidige overeenkomst onder voorwaarden te verlengen. Met vaststelling van het addendum wordt zowel de verlenging als de wijziging van de overeenkomst geregeld.
Voorstel:

09. Houtskoolschets inkoop jeugdhulp 2020

De huidige regionale contracten Jeugdhulp hebben een looptijd tot 1 januari 2020. Op 30 mei 2018 heeft het PHO Maatschappij opdracht gegeven tot het uitvoeren van fase 1 (analyse) uit de notitie ‘Proces Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020’. In dit plan van aanpak staat de volgende vraag centraal: Wat wil welke   gemeente in Holland Rijnland door wie laten inkopen en hoe moet dat gebeuren?
Voorstel:

 • Gemeenten bepalen lokaal welk scenario voor de contractering van de lokale toeleiding voor hen passend is en geven hier vóór 1 maart 2019 terugkoppeling op.
 • De resultaatovereenkomsten Ambulante Jeugdhulp, Jeugdhulp met Verblijf en EED worden tot en met 31 december 2020 verlengd.
 • Het Regionaal Beleidsteam Jeugd en de TWO Jeugdhulp doen, afhankelijk van het thema en de onderliggende onderwerpen, voorstellen – of leveren inhoudelijke bijdragen aan – ten behoeve van de lokale en (sub)regionale besluitvorming.
 • Adviesnota Houtskoolschets inkoopproces Jeugdhulp 2020
  (361 kb)
 • Kennisdocument bij houtskoolschets inkoop jeugdhulp 2020
  (1,05 mb)

Vertrouwelijk

10. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst PHO Maatschappij 31 oktober 2018
(11:25 – 11:30 uur)

11. Rondvraag en sluiting
(12.25 – 12.30 uur)

Het volgende PHO Maatschappij zal plaatsvinden op 12 december in Alphen aan den Rijn.

Back To Top
Ga naar de inhoud