PHO Maatschappij 16 maart 2016

01 Opening en vaststelling agenda
(09:30-09:35 uur)

02 Vaststelling verslag PHO Maatschappij 17 februari 2016
(09:35-09:45 uur)

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
(09:45-10:00 uur)

04 Jaarverslag 2015 Expertteam Jeugdhulp Holland Rijnland
(10:00-10:20 uur)

De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO) heeft eind 2014 een groot aantal contracten voor de jeugdhulp afgesloten. Reeds in het begin van 2015 werd de TWO geconfronteerd met vragen over casuïstiek. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden is het Expertteam Jeugdhulp opgericht als advies- en ontwikkelteam voor de TWO. Een voorlopig verslag van de werkzaamheden van het Expertteam tot en met september 2015 is begin 2016 ter kennisname aangeboden aan het portefeuillehoudersoverleg. Inmiddels is dit stuk uitgebreid tot een jaarverslag. Ellen Bellaart van Jeugdbescherming West geeft een korte presentatie over het jaarverslag.

Voorstel:

05 Inkoopplan Jeugdhulp 2017
(10:20-11:05 uur)

Eind 2016 heeft het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij de Inkoopstrategie vanaf 2017 behandeld en hierover positief geadviseerd aan de colleges. Op basis hiervan is  bijgevoegd inkoopplan voor het organiseren van de inkoop van de jeugdhulp in 2017 opgesteld. In het inkoopplan worden voorstellen gedaan voor de wijze van contracteren van de verschillende onderdelen (JGT’s, Ambulante jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf en Veiligheid). Tevens is in het inkoopplan in een apart hoofdstuk de aansluiting van de lokale inkoop van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem bij de regionale inkoop beschreven.

Voorstel:

 • De colleges te adviseren om in te stemmen met het Inkoopplan Jeugdhulp 2017, waarin wordt voorgesteld:
  • Om voor 11 gemeenten in de regio de ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf volgens het model van bestuurlijk aanbesteden in te kopen voor een contractperiode van drie jaar;
  • Om voor 13 gemeenten in de regio de jeugdhulp in het domein veiligheid via een onderhandse aanbestedingsprocedure met de huidig gecontracteerde gecertificeerde instellingen in te kopen voor een contractperiode van drie jaar;
  • De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem de mogelijkheid te bieden om op een later tijdstip aan te sluiten bij de regionale aanbesteding, mits dat haalbaar is binnen de lopende procedure.
 • Adviesnota
  (95 kb)
 • Inkoopplan Jeugdhulp 2017
  (321 kb)

06 Doelgroepenvervoer
(11:05-11.50 uur)

In 2014 is de eerste fase van het onderzoek naar het optimaliseren van de inrichting van het doelgroepenvervoer en het mogelijk behalen van efficiencywinst binnen het doelgroepenvervoer afgerond. De scenario’s die in dat stadium zijn opgesteld zijn in deze fase verder uitgewerkt. Op basis hiervan heeft het begeleidende bureau Panteia een pakket van aanbevelingen opgesteld. De zijn opgenomen in de notitie Aanbevelingen en verder onderbouwd in de rapportage concretisering maatregelen: effecten en haalbaarheid. Beide rapporten zijn bijgevoegd.

Voorstel:

 • Het Dagelijks Bestuur te adviseren:
  • De eindrapportage tweede fase onderzoek doelgroepenvervoer (concretisering maatregelen: effecten en haalbaarheid) vast te stellen.
  • Per omgaande te starten met de aanbesteding van de Regiotaxi Holland Rijnland (regionaal).
  • De aanbevelingen voortvloeiende uit het onderzoek over te nemen en deze verder op subregionaal niveau uit te werken.
 • De belangrijkste aanbevelingen zijn:
  • start een lobby bij de provincie over subsidiëring van OV zones en beheersorganisatie;
  • start een meningsvormende discussie i.o.m. de portefeuillehouders Verkeer over de rol van de regio m.b.t. de onderste laag OV;
  • start in bijvoorbeeld de Leidse Regio en/of de Duin- en Bollenstreek een pilot waarbij leerlingenvervoer en vervoer naar dagbesteding worden gecombineerd;
  • wissel onderling kennis over de ontwikkelingen uit via een ambtelijk overleg en portefeuillehoudersoverleg (regiotaxi én subregionale initiatieven);
  • richt een beheersorganisatie in op regionaal of subregionale schaal;
  • start op korte termijn met de (verdere) uitvoering van de aanbevelingen t.a.v. sturing van vraag naar vervoer.
 • Adviesnota
  (98 kb)
 • 2e fase onderzoek doelgroepenvervoer – Concretisering maatregelen: effecten en haalbaarheid
  (434 kb)
 • 2e fase onderzoek doelgroepenvervoer – Aanbevelingen
  (176 kb)

07 Rondvraag en Sluiting
(11:50-12:00 uur)

 

Back To Top
Ga naar de inhoud