PHO Maatschappij 11 juli 2018

09.30 – 12:30 uur
Gemeente Kaag en Braassem

01. Opening en vaststelling agenda
(09.30 – 09.35 uur)

02. Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 30 mei 2018
(09.35 – 09.40 uur)

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09.40 – 09.45 uur)

 • Mededelingen
  • Intentieovereenkomst Centrum Innovatief Vakmanschap MBO Rijnland
 • Ingekomen stukken en stukken ter kennisneming
 • Terugmelding externe bestuurlijke overleggen

Participatie

04. Samenwerkingsprogramma Techniekonderwijs Holland Rijnland (presentatie)
(09.45 – 10.00 uur)
In Holland Rijnland bestaat, net als in de rest van Nederland, een groot tekort aan technisch personeel. Een steeds groter deel van de groei van het aantal vacatures ligt op MBO niveau. Het Technolab werkt samen met MBO Rijnland aan oplossingen. Deze liggen in het aantrekkelijker maken van het onderwijs, doorlopende leerlijnen van VMBO naar MBO en een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.. Vanaf september start een samenwerkingsprogramma Techniekonderwijs in Holland Rijnland. Ben Schippers van Technolab en Claudia Chi van MBO Rijnland zullen een presentatie verzorgen.

Wmo

05. Stand van zaken decentralisatie maatschappelijke zorg (presentatie)
(10.00 – 10.15 uur)
Eind vorig jaar is in het PHO Maatschappij het regionale uitvoeringsprogramma “De maatschappelijke zorg dichterbij” vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma wordt beschreven welke stappen moeten worden gezet om invulling te geven aan de toekomstvisie voor de Maatschappelijke zorg, zoals vastgelegd in het Beleidskader Maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2017-2025. De opgave voor gemeenten is om de centrumgemeentetaken op het gebied van Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en verslavingszorg over te nemen en daarbij ook te komen tot meer  ambulante zorg en ondersteuning zodat ook de kwetsbaarste inwoners in de wijk kunnen blijven wonen en participeren.
De regionale programmaleider, Mieke Hogervorst, zal in een presentatie nader inzicht geven in deze opgave en de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma op dit moment.

06. Cofinanciering Grenzeloos Actief “sporten voor mensen met een beperking”
(10.15 – 10.25 uur)
Grenzeloos Actief is een project vanuit het ministerie van VWS. Dit project heeft als doel regionale samenwerking op het gebied van aangepast sporten te organiseren en het sportaanbod voor mensen met een beperking te verbeteren. VWS heeft de gemeente Noordwijk, als hoofdaanvrager, hiervoor subsidie toegekend. Om in de uitvoering drempels weg te kunnen nemen wordt tevens gevraagd om cofinanciering uit het cofinancieringsfonds van Holland Rijnland.
Voorstel:

Leerplicht

07. Analyse voortijdig schoolverlaters 2016 – 2017
(10.25 – 10.40 uur)
In april 2018 heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW de voorlopige cijfers rondom voortijdig schoolverlaten gepubliceerd. Op basis van deze cijfers heeft het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) een analyse gemaakt. De definitieve cijfers volgen in oktober 2018.
Voorstel:

08. Regionale aanpak thuiszitters en risicoleerlingen
(10.40 – 10.55 uur)
De afgelopen maanden is in de regio door de zes samenwerkingsverbanden passend en primair- en voortgezet onderwijs in samenwerking met RBL, JGT en JGZ een analyse gemaakt van de  thuiszitters en risicoleerlingen. Hieruit kwam naar voren dat door de samenwerking te versterken op de punten regie en doorbraakoverleg de duur van het thuiszitten kan worden verkort.

Pauze

(10.55 – 11.00 uur)

Jeugd (Vertrouwelijk deel)

(11.00 – 11.40 uur)

Jeugd (Regulier deel)

09. Monitoring jeugdhulp Holland Rijnland
(11.40 – 11.50 uur)
De monitoring van de jeugdhulp is de afgelopen jaren in ontwikkeling. De actuele cijfers Jeugdhulp zijn door het digitale dashboard TWO voor gemeenten, colleges en raadsleden voortdurend beschikbaar. De data die voor de analyse zorglandschap worden verzameld zullen hieraan worden gekoppeld. Door rapportages over de jeugdhulp vanuit de TWO twee per jaar aan te bieden, kan meer tijd besteed worden aan duiding van de gegevens.
Voorstel:

 • De kwaliteit van duiden en analyseren van trends en ontwikkelingen in de jeugdhulp te verhogen;
 • Het aantal rapportages over jeugdhulp vanuit TWO terug te brengen van vier naar twee per jaar (april en oktober).
 • Adviesnota monitoring jeugdhulp Holland Rijnland
  (85 kb)

10. Stand van zaken analyse zorglandschap regionaal beleidsteam jeugd
(11.50 – 12.00 uur)
Om in te kunnen spelen op de kern van problemen is het van belang om onderzoek te doen naar de dieperliggende oorzaken van de problematiek en zorgvraag, zoals in het Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 staat. Deze analyse kan gebruikt worden voor het aanpassen/herschrijven van het regionaal beleidsplan “Hart voor de jeugd”, inkoop van de jeugdhulp en kan aanknopingspunten opleveren voor het opstellen van maatschappelijke Business Cases.

11. Bovenregionale samenwerking jeugdbescherming en jeugdreclassering
(12.00 – 12.25 uur)
In het PHO van 30 mei 2018 is gesproken over de inkoopstrategie 2020. In de  inkoopstrategie staat de kernvraag “Wat wil welke gemeente in HR door wie laten inkopen” centraal. Dit voorstel betreft de inkoop van de gecertificeerde instellingen (GI’s). Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de continuïteit van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De GI is bij wet de enige partij die dit mag doen. De GI mag geen jeugdhulp bieden waardoor een afname van het aantal maatregelen direct tot krimp leidt. Vanuit de VNG wordt aangedrongen op bovenregionale samenwerking bij de contractering van de GI’s. Het is wenselijk gezamenlijk afspraken te maken met de GI’s opdat de zorgplicht van gemeenten niet in gevaar komt. In 2016 zijn gemeenten in de regio’s Holland Rijnland, Haaglanden, Midden Holland en Zuid-Holland Zuid ambtelijk gaan samenwerken met als doel de sturing op de GI’s vorm te geven, hier gezamenlijk inhoud aan te geven en zo veel mogelijk eenduidigheid te realiseren. De verdergaande ambtelijke samenwerking wordt nu ter besluitvorming voorgelegd.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de continuering van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de jeugd in de vier regio’s.
 • Kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen op dit gebied.
 • In te stemmen met het advies een gezamenlijk programma van eisen voor de wettelijke taken op te stellen voor de vier regio’s Midden Holland, Holland Rijnland, Zuid-Holland Zuid en Haaglanden en deze ter vaststelling aan de vier regio’s aan te bieden.
 • In te stemmen met het advies uiterlijk eind 2018 te besluiten over de wenselijkheid van bovenregionaal samen te werken aan één programma van eisen en identieke gunningscriteria voor de niet wettelijke taken van de GI.
 • In te stemmen met het feit dat besluitvorming over de inkoopprocedure in afstemming met elkaar gemaakt wordt, apart aan de regio’s ter besluitvorming wordt voorgelegd en volgt uit het gezamenlijke programma van eisen.
 • In te stemmen met de voorgestelde planning, projectstructuur en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor deze projectstructuur.
 • Adviesnota bovenregionale samenwerking jeugdbescherming en jeugdreclassering
  (150 kb)
 • Notitie bovenregionale samenwerking jeugdbescherming en jeugdreclassering
  (578 kb)

12. Rondvraag en sluiting
(12.25 – 12.30 uur)

Het volgende PHO Maatschappij zal plaatsvinden op 5 september 2018 in Katwijk.

Back To Top
Ga naar de inhoud