PHO Maatschappij 11 april 2018

09.30 – 11:30 uur
Gemeente Nieuwkoop
Teylersplein 1 Nieuwveen (Raadszaal)

01. Opening en vaststelling agenda
(09.30 – 09.35 uur)

02. Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 14 maart 2018
(09.35 – 09.40 uur)

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09.40 – 09.50 uur)

WMO

04. Voortzetting VTV Holland Rijnland en subsidie tweede helft 2018
(09.50 – 10.10 uur)
VTV verzorgt activiteiten voor inwoners met een beperking. De activiteiten die door VTV worden aangeboden hebben veel waarde voor een deel van de inwoners uit de HR-gemeenten. Voor de eerste helft van 2018 is door de meeste gemeenten een subsidie verstrekt, onder voorwaarde dat VTV met een voorstel diende te komen hoe voor voortzetting van de activiteiten op lokaal of subregionaal niveau aansluiting gezocht wordt bij lokale (welzijns)partijen. Een periode van zes maanden blijkt hiervoor te kort te zijn. Om continuïteit van de activiteiten te waarborgen en onrust onder deelnemers, vrijwilligers en medewerkers van VTV zoveel mogelijk te beperken wordt aan VTV ook een subsidie voor de tweede helft van 2018 verstrekt.
Voorstel:

 • In te stemmen met:
  • het nieuwe voorstel van VTV voor tweede helft van 2018;
  • een subsidiebedrag per Holland Rijnland-gemeente op basis van het aantal deelnemers van diezelfde gemeente dat deelneemt aan VTV-activiteiten;
  • het voorstel dat, indien een of meerdere gemeente(n) besluit(en) geen subsidie te verstrekken na 1 juli 2018, dit niet leidt tot een verhoging van de bijdrage van de gemeenten die wel tot verstrekking van een subsidie overgaan;
  • het voorstel dat het door VTV genoemde bijdrage per gemeente een maximale bijdrage betreft;
  • de voorwaarde voor subsidieverstrekking voor de tweede helft van 2018 dat VTV invulling geeft aan het subregionaal of lokaal bij (welzijns)partijen onderbrengen van de VTV-activiteiten.
 • Discussienota Voortzetting VTV Holland Rijnland en subsidie tweede helft 2018
  (129 kb)
 • Financiële onderbouwing inzet VTV
  (251 kb)
 • Informatie VTV nieuwe stijl
  (1,41 mb)
 • Gespreksverslag VTV 28 maart 2018 (zal worden nagezonden op 6 april 2018)

05. Bestuurlijke regionale afspraken ten behoeve van verkleinen maatschappelijke opvang, rekenmodel bekostiging en sluiting gebouw C
(10.10 – 10.25 uur)
Bestuurlijke afspraken maken over lokaal voorkomen van dakloosheid en faciliteren van snelle uitstroom uit de maatschappelijke opvang terug naar gemeente van herkomst. Dit draagt bij aan een duurzaam herstel van eigen inwoners en verlaagt zowel de lokale maatschappelijke kosten als de regionale kosten voor maatschappelijke opvang. Door de centrale maatschappelijke opvang te verkleinen komen er middelen vrij die subregionaal ingezet kunnen worden ter voorbereiding op de decentralisatie vanaf 2022.
Voorstel:

JEUGD

05. Evaluatie DVO
(10.25 – 11.00 uur)
De 13 gemeenten in Holland Rijnland voeren gezamenlijk het opdrachtgeverschap voor jeugdhulp uit in twee varianten. Hiervoor is een DVO met Holland Rijnland afgesloten. Het gezamenlijk opdrachtgeverschap en de DVO zijn geëvalueerd (conform artikel 12 van de DVO). Uiterlijk het tweede kwartaal 2018 moeten gemeenten een besluit nemen over een verlenging van de DVO.
De evaluatie van de DVO omvat drie fasen: oriëntatie, verdieping en rapportage. Met de notitie ‘bevindingen oriënterende fase (PHO 13 december 2017), uitvoering van verdiepende fase (PHO 17 januari 2018) en het rapport ‘Evaluatie dienstverleningsovereenkomst Holland Rijnland’ is de evaluatie afgerond.
In het PHO d.d. 11 juli 2018 wordt een besluit gevraagd over verlenging van de DVO. Hierop blikken we alvast vooruit.
Voorstel:

VERTROUWELIJK

06. Herziene begroting jeugdhulp 2018 / Meerjarenbegroting 2019 – 2022
(11.00 – 11.25 uur)

07. Rondvraag en sluiting
(11.25 – 11.30 uur)

Het volgende PHO Maatschappij zal (als onderdeel van de regiodag) plaatsvinden op 30 mei 2018 in de gemeente Alphen aan den Rijn

Back To Top
Ga naar de inhoud