PHO Maatschappij 07 december 2016

7 december 2016
9.30 – 11.00 uur
Gemeentehuis Leiderdorp

01. Opening en vaststelling agenda
(09.30 – 09.35 uur)

02. Vaststelling besluitenlijst PHO Maatschappij 9 november 2016
(09.35 – 09.40 uur)

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09.40 – 09.50 uur)

 • Mededelingen
  • Bestuurlijk Afstemmingsoverleg
  • Werkconferentie en themacafé 25 januari 2017
 • Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
 • Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

Jeugd

04. Update resultaatovereenkomsten
(09.50 – 10.00 uur)
De TWO geeft een mondelinge toelichting op de stand van zaken van de resultaatovereenkomsten.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de stand van zaken van de resultaatovereenkomsten.

Regionaal Bureau Leerplicht

05. Jaarverslag RBL 2015-2016
(10.00 – 10.10 uur)
Het RBL jaarverslag geeft informatie over het gevoerde beleid in het schooljaar 2015-2016 ten aanzien van de leerplichtfunctie en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Holland Rijn-land. Deze informatie heeft tevens betrekking op de doelstellingen zoals beschreven in het beleidsplan Leerplicht en RMC 2015-2018, de aanpak van het (gemelde) schoolverzuim en de RMC-begeleiding van jongeren uit de regio.
Voorstel:

 • Naar aanleiding van het RBL-jaarverslag 2015-2016 meningsvormend te discussiëren over de signalen die de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie opleveren voor het lokale en regionale jeugd- en onderwijsbeleid en jeugdzorg, WMO en de participatiewet.
 • Adviesnota
  (179 kb)
 • Oplegnotitie
  (357 kb)
 • Jaarverslag 2015-2016
  (2,09 mb)

06. VSV-programma 2017-2020 en voorlopige VSV-cijfers 2015-2016
(10.10 – 10.20 uur)
Het Rijk stelt sinds 2008 middelen beschikbaar om op regionale schaal de aanpak van voortijdig schoolverlaten te organiseren. Het onderwijs werkt hierin nauw samen met de RMC-contactgemeente en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolver-laten, welke is belegd bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland. De regionale aanpak vindt plaats onder verantwoordelijk van de regiegroep VSV waar onderwijs en gemeenten bestuurlijk in zijn vertegenwoordigd. Voor de periode 2017-2020 heeft het Rijk opnieuw middelen beschikbaar gesteld. De werkgroep VSV heeft hiervoor een nieuw regionaal VSV-programma opgesteld: ‘Op naar de Finish!’. Deze is afgelopen september vastgesteld door de regiegroep VSV en alle scholen in de RMC-regio. Het programma geldt voor vier jaar, maar tussentijds kunnen aanpassingen gemaakt worden.
Hierbij wordt u geïnformeerd over het regionaal VSV-programma 2017-2020 ‘Op naar de Finish!’ (zie Bijlage 06c VSV-Programma 2017-2020 Op naar de Finish!). Tevens wordt u geïnformeerd over het aantal voortijdig schoolverlaters op peildatum 1 oktober 2016 (zie bijlage 06d Indicatieve VSV-cijfers 2015-2016 regio Zuid-Holland Noord)
Voorstel:

Volwasseneneducatie

07. Voortzetting bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland
(10.20 – 10.35 uur)
In 2013 hebben de gemeenten in Holland Rijnland samen met verschillende partijen in de regio voor een periode van drie jaar het convenant Bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland afgesloten. In de afgelopen periode zijn er door dit bondgenoot veel activiteiten ondernomen en mooie resultaten bereikt, maar de gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid is nog steeds van belang. Het voortzetten van het bondgenootschap en het aangaan van een nieuw convenant met concrete activiteiten zal de regionale strijd tegen laaggeletterdheid daarom in de komende tijd weer kunnen ondersteunen.
Het rijk stelt hiervoor subsidie beschikbaar.
Voorstel:

Huisvesting bijzondere doelgroepen

08. Werkconferentie huisvesting bijzondere doelgroepen
(10.35 – 10.50 uur)
In de presentatie wordt u geïnformeerd over de werkconferentie huisvesting bijzondere doelgroepen van woensdagmiddag 25 januari 2017.
Door onder andere de taakstelling huisvesting van statushouders, het toenemend aantal arbeidsmigranten, de decentralisatie van maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar de gemeente neemt de druk op de onderkant van de (sociale) woningvoorraad ver-der toe. In de werkconferentie bespreken we de opgave, benoemen we sturingsinstrumenten en verkennen we welke afspraken tussen gemeenten, corporaties en zorgpartijen kunnen leiden tot passende huisvesting van bijzondere doelgroepen in de regio. De resultaten van de werkconferentie vormen input voor de regionale woonvisie 2017 en het uitvoeringsprogramma van beleidskader maatschappelijke zorg 2017-2020.

09. Rondvraag en sluiting
(10.50 – 11.00 uur)

Back To Top
Ga naar de inhoud