Ga naar hoofdinhoud

PHO Leefomgeving en Economie 30 augustus 2017

13:30-15:30
Gemeentehuis Lisse, Raadzaal

Algemeen

01 Opening en vaststelling agenda

 • Het dagelijks bestuur heeft besloten het PHO Economie en Leefomgeving samen te voegen, en op basis van de agenda per regiomiddag één voorzitter voor dit PHO aan te stellen, afhankelijk van het  zwaartepunt van de agenda en de beschikbaarheid van de betreffende DB-leden.

02 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

03 Besluitenlijst van het portefeuillehouderoverleg Economie en Leefomgeving van 10 mei 2017
Voorstel:

04 Stand van zaken ontwikkeling locatie Valkenburg

Wethouder Van der Bent van de gemeente Katwijk geeft een toelichting op de stand van zaken project Locatie Valkenburg.

05 Gebiedsopgave stationsgebied Leiden (presentatie)

In het voorjaar hebben provincie Zuid-Holland, de gemeente Leiden en de regio Holland Rijnland bestuurlijk overleg gevoerd. De drie partijen zien dat er gedeelde ambities en opgaven zijn rond de  verstedelijking van het stationsgebied Leiden Centraal met een uitstraling naar de hele regio. Om de kansen te benutten en de dilemma’s op te lossen werken de provincie, de regio en de gemeente aan een  brede gezamenlijke verbindende gebiedsgerichte aanpak voor de Leidse regio. Leendert de Lange is gevraagd als onafhankelijk projectleider om dit proces te begeleiden. Hij geeft een korte toelichting.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de toelichting

Economie

06 Mededelingen en ingekomen stukken

07 Bedrijfsterreinenstrategie: aangepast voorstel

Op het PHO van 16 maart 2017 is besloten de regionale bedrijventerreinenstrategie te herzien. In het PHO van 15 mei is een eerste versie van het plan van aanpak besproken. Afgesproken is om in het PHO van  30 augustus 2017 te komen met een aangepast plan van aanpak, waarbij in elk geval aandacht is voor ontwikkelingen in andere regio’s, onderlinge afstemming, en betrokkenheid van de regio. Aangezien  dit niet is opgenomen in de begroting van Holland Rijnland, zal ook een voorstel opgenomen worden voor financiering.
NB: het aangepaste plan van aanpak wordt pas na verzending van de stukken voor het PHO van 30/8, op 22 augustus besproken in het ao economie.
Voorstel:

Onderdeel Natuur, Landschap en Recreatie

08 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

 • Groenprogramma: vastgesteld UO Leidse Ommelanden 2017-2021
  (76 kb)
 • Stand van zaken Waterrecreatienetwerken
 • Proces herbesteding middelen Zuidvleugel zichtbaar groener
 • Stand van zaken Overdracht beheer fietsknooppunten- en sloepennetwerk
 • Stand van zaken financiële bijdrage Nationaal Park Hollandse Duinen
 • Stand van zaken Gereserveerde regionale bijdrage Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn en Veenstreek
 • Projecten Leader

Onderdeel Verkeer en Vervoer

09 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

10 Onderzoek doelgroepenvervoer concessie Zuid-Holland Noord

Tijdens de regiomiddag van 10 mei is mw. Laura Werger bij een gezamenlijk deel met portefeuillehouders Verkeer en Maatschappij om van gedachten te wisselen over het onderzoek naar   migratiemogelijkheden binnen het doelgroepenvervoer en het OV binnen de concessie Zuid-Holland Noord. Naar aanleiding hiervan heeft zij een conceptrapportage opgesteld met aanbevelingen die zijn  besproken in het bestuurlijk overleg doelgroepenvervoer van 7 juli en medio augustus. De rapportage zal na de bespreking in het bestuurlijk overleg worden nagezonden. Bespreking vindt plaats mede in  relatie tot het plan van aanpak OV-Visie Holland Rijnland – Midden-Holland. Tijdens dit agendapunt worden de aanbevelingen zoals opgenomen in de rapportage van mw. Werger meningsvormend  besproken.

11 Stand van zaken OV-concessie Zuid-Holland Noord

Wout Terra van Arriva geeft een toelichting op het vervoerplan 2018 en de halfjaarcijfers eerste helft 2017.
Voorstel:

12 Verdeling van subsidie voor regionale infrastructurele projecten en voor projecten Duurzaam Veilig voor het subsidiejaar 2018
Voorstel:

13 Rondvraag

De volgende vergadering van het portefeuillehouderoverleg Economie en Leefomgeving vindt plaats op de regiomiddag Holland Rijnland van 15 november 2017.

Back To Top
Ga naar de inhoud