PHO Economische Zaken 23 september 2015

PHO Leefomgeving en PHO Economie gezamenlijk, Raadzaal

Presentatie Omgevingswet
12:00 -12:45 uur (incl. lunch)

De heer Arjan Nijenhuis, plaatsvervangend directeur programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van IenM, schetst proces en inhoud van de nieuwe Omgevingswet. En de mogelijke consequenties hiervan voor gemeenten. Waar kunnen gemeenten de komende periode zelf al op inspelen?

PHO Economie, Commissiekamer II

01 Opening en vaststelling agenda
12.50 – 12:55 uur

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Economische zaken van 20 mei 2015
12.55 – 13:00 uur
Voorstel:

03 Mededelingen, Ingekomen stukken en Uitgegane brieven
13.00 – 13:10 uur

04 Kennismaking met gedeputeerde Mw. A. Bom-Lemstra
( 13.10 – 13:50 uur)

Sinds eind mei is mevrouw Bom-Lemstra gedeputeerde voor provincie Zuid-Holland met de portefeuille Ruimtelijke ordening en wonen, Economie en innovatie, Luchtvaart, Grondzaken en 3e loco Cdk.
Voorstel:

05 Eerste lezing (concept) Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland
13:50 – 14:15 uur

Vorig jaar november heeft de provincie Zuid-Holland Holland Rijnland verzocht de kantorenstrategie Holland Rijnland aan te passen naar aanleiding van de nieuwe Visie Ruimte & Mobiliteit (VRM). In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland is besloten de (concept) Actualisatie vrij te geven voor een eerste lezing.
Voorstel:

06 Presentatie Retailvisie Leidse regio 2025
14:15 – 14:50 uur
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de presentatie door Huib Lubbers Retail Management Center  (RMC)
 • Achtergrondinformatie

07 Rondvraag en sluiting
14.50 – 15:00 uur 

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Economie vindt plaats op 11 november 2015 in het gemeentehuis van de gemeente Alphen a/d Rijn.

Pauze

08 Inhoudelijke Agenda 2016 en speerpunten Economie
15:15 – 16:15 uur

De Inhoudelijke Agenda 2016 vormt de start van een nieuwe periode van samenwerking. Een nieuwe rol voor Holland Rijnland; van ‘regionale organisatie’ naar ‘regionaal organiseren’, waarbij er een sterkere focus komt op de platformfunctie, lobby en belangenbehartiging en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en kansen. De Inhoudelijke Agenda 2016 is aan de hand van de drie domeinen Maatschappij, Economie en Leefomgeving uitgewerkt. Deze drie domeinen zijn in de Samenwerkingsagenda (maart 2014) al vastgesteld als de toekomstige aandachtsgebieden van de regio. De Inhoudelijke Agenda 2016 beschrijft deze domeinen en de speerpunten daarbinnen die in 2016 en verder door Holland Rijnland samen met de gemeenten in verschillende coalities en samenwerkingen worden opgepakt.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de concept Inhoudelijke Agenda 2016
 • De inzet in het domein Economie te bespreken, met daarbinnen de volgende speerpunten:
  • Speerpunt 4: De regio is nationaal centrum voor aardobservatie en navigatietoepassingen.
  • Speerpunt 5: De regio is koploper op het gebied van planteninhoudsstoffen.
  • Speerpunt 6: De regio speelt in op kansen vanuit het energievraagstuk.
  • Speerpunt 7: De regio is proeftuin voor aanpak leegstand kantoren en detailhandel.
 • Het Dagelijks Bestuur te adviseren om kennis te nemen van de gevoerde inhoudelijke discussie over het domein Economie en te adviseren om de Inhoudelijke Agenda 2016 hierop aan te passen en vervolgens vast te stellen.
 • Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016
  (368 kb)
Pauze en zaalwissel
Plenair, Raadzaal
16:30 – 17:30 uur
 • Gastspreker René ten Bos
  René ten Bos is filosoof en organisatiedeskundige. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Afsluiting en borrel
17:30 uur
Back To Top
Ga naar de inhoud