PHO Economische Zaken 01 oktober 2014

01 Opening, welkom en vaststelling van de agenda

02 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

 • Mededelingen
 • Stand van zaken Holland Space Cluster

03 Conceptbesluitenlijst PHO EZ 14 mei 2014

04 De speerpunten voor de komende 4 jaar

In de voorliggende jaren is op basis van de gemeenschappelijke regeling van Holland Rijnland vooral gewerkt aan ruimtelijk economische taken op het gebied van bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren. Vanuit #Kracht 15 ligt het voorstel voor deze taken meer op subregionaal niveau een plek te geven. Holland Rijnland vervult daarbij een rol als centraal aanspreekpunt voor de provincie bijvoorbeeld met betrekking tot het Regionaal Economische Overleg (REO).
Voor het schaalniveau van Holland Rijnland komt het accent de komende 4 jaar meer te liggen op netwerk- en coalitievorming alsmede het positioneren van de regio. De voorzitter van het PHO EZ, Tseard Hoekstra, zal één en ander toelichten.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de toelichting en hierover een richtinggevende discussie te voeren.
  Discussiepunten:

  • Welke ambities zijn er die op regionaal (Holland Rijnland, sub regionaal, anders) schaalniveau moeten worden opgepakt op het beleidsveld van kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen? Hoe verhoudt zich dit tot de regionale taken uit de Visie Ruimte & Mobiliteit (VRM)? Wie gaat dat oppakken?
  • Op het schaalniveau van Holland Rijnland is het voorstel vanuit #Kracht15 dat het accent de komende 4 jaar meer komt liggen op netwerk- en coalitievorming en op het positioneren van de regio. Een rol waarin het primaat van de samenwerking meer ligt in de samenwerking binnen de triple helix van bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden en minder op de samenwerking tussen overheden onderling. De inzet van de regio op het gebied van de Biobased Economy en Space worden hier als goed voorbeeld genoemd. Wat zijn de verwachtingen van deze nieuwe rol van de regio? Waar liggen de kansen? En waar moet de regio juist niet op acteren? Wat is hierin de rol van de gemeenten en het PHO EZ?
 • Informatienota Wat speelt er op het gebied van economische zaken (update van de nota die in het PHO EZ d.d. 14 mei jl. was geagendeerd)
  (264 kb)
 • Informatienota Regionale taken op ruimtelijk economisch gebied die voortkomen uit de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de provincie Zuid-Holland
  (148 kb)

06 Rondvraag en afsluiting van dit deel

07 Economische stimuleringskansen

In het PHO EZ van 5 februari 2014 heeft de heer drs. W. te Beest, vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden een presentatie gehouden. Op verzoek van de heer te Beest is afgesproken dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen nogmaals in het PHO EZ komt om ook met de nieuwe portefeuillehouders EZ het gesprek aan te gaan wat de Universiteit Leiden en de gemeenten elkaar te bieden hebben.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de presentatie en hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

08 Recreatie en Toerisme

Op verzoek van de portefeuillehouders EZ wordt vanuit de drie subregio’s een kort overzicht gegeven van de speerpunten op toerisme en recreatie.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de korte toelichtingen door de betreffende wethouders en hierover van gedachten te wisselen.

09 Gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit

De “gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit” zijn een uitwerking van de Kwaliteitskaart uit de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland. Voor gebieden in onze regio zijn vijf gebiedsprofielen opgesteld: Duin- en Bollenstreek, Duin Horst Weide, Greenport Boskoop, Hollandse Plassen en Wijk en Wouden. Deze vijf gebiedsprofielen zijn samen met de betrokken gemeenten opgesteld en inmiddels vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
Voorstel:

10 Tuin van Holland
In de ‘Tuin van Holland’ hebben de gemeenten in Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland hun visie op het buitengebied beschreven. Streekproducten, bloemrijke bermen, fietsen en wandelen, het komt allemaal terug in dit document. De provincie en de gemeenten werken momenteel drie regionale uitvoeringsprogramma’s uit, waarin de wensen van de gebruikers van het buitengebied centraal staan: Leidse Ommelanden, Zoetermeer – Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn en omgeving.
Voorstel:

 • Het Dagelijks Bestuur te adviseren om de Tuin van Holland te gebruiken als gezamenlijk kader voor het uitvoeren van groenprojecten in de regio.
 • Tuin van Holland
  (865 kb)
Back To Top
Ga naar de inhoud