PHO Bestuur en Middelen 25 mei 2016

01 Opening en vaststelling agenda
(15:30 – 15:35 uur)

02 Besluitenlijsten PHO Bestuur en Middelen
(15:35 – 15:40 uur)
Voorstel:

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
(15:40 – 15:50 uur)

Ingekomen stukken

04 Stand van zaken hosting Holland Rijnland
(15:50 – 16:10 uur)

Secretaris directeur Loes Bakker en controller Fred Hulst zullen een mondelinge toelichting geven over de stand van zaken met betrekking tot de hosting.

05 Jaarrekening 2015
(16:10 – 16:40 uur)

In de Financiële Verordening (artikel 212 Gemeentewet) is bepaald dat de jaarstukken van het voorgaande begrotingsjaar door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.
Voorstel:

  • Het Dagelijks Bestuur te adviseren om bijgevoegd voorstel met betrekking tot de jaarrekening 2015 voor te leggen aan het Algemeen Bestuur op 6 juli a.s.
  • Adviesnota Algemeen Bestuur
    (76 kb)
  • Jaarverslag 2015
    (3,95 mb)

06 Afronden overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener
(16:40 – 16:55 uur)

Op 12 oktober 2005 heeft het Algemeen Bestuur de overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) vastgesteld en ingestemd met de regionale bijdrage. Met deze overeenkomst besloten Rijk, provincie en regio om negen groene recreatiegebieden in (toenmalig) Holland Rijnland te ontwikkelen en hier middelen voor te reserveren. Van de totale storting van de gemeenten voor ZZG-projecten resteert nu definitief €156.060. De vraag ligt nu voor wat er met de resterende middelen gaat gebeuren. Voorgesteld wordt om het resterend budget te reserveren ten behoeve van het Landschapsfonds Holland Rijnland. Dit voorstel wordt tevens besproken in het PHO Leefomgeving.
Voorstel:

07 Rondvraag en Sluiting
(16:55 – 17:00 uur)

Back To Top
Ga naar de inhoud