skip to Main Content

PHO Bestuur en Middelen 22 mei 2015

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststellen besluitenlijst van 13 februari 2015

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

04 #Kracht15
Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016

05 Begroting 2016

06 Jaarrekening 2014

07 Richtlijnen samenstelling Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

08 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

09 Eindevaluatie Uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek

10 Rondvraag en sluiting

Back To Top