PHO Bestuur en Middelen 11 november 2015

01 Opening en vaststelling agenda
(12:30 – 12:35 uur)

02 Vaststellen besluitenlijst 23 september 2015
(12:35 – 12:40 uur)

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
(12:40 – 12:45 uur)
Voorstel:

 • Ter kennisname

04 Budgetten Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeversschap Jeugdhulp
(12:45 – 13:00 uur)
Voor de jeugdzorg hebben de 13 samenwerkende gemeenten (alle gemeenten met uitzondering van Voorschoten) en Holland Rijnland een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Daarin dragen deze gemeenten taken in de  uitvoering van de Jeugdzorg over aan Holland Rijnland. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2016. Hiervoor is de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg (TWO) in de organisatie van Holland Rijnland gevormd. Voor de kosten hiervan dient nog budget in de begroting 2015 van Holland Rijnland beschikbaar gesteld te worden.
Voorstel:

 • Het DB te adviseren het volgende aan het AB voor te leggen:
  • In de begroting 2015 een nieuw programma “Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg” opnemen.
  • De lasten en baten van dit programma verhogen met in totaal € 1.639.619, waarvan:
   • € 1.300.819 voor de regionale uitvoeringskosten;
   • € 242.000 voor onvoorziene regionale uitvoeringskosten;
   • € 96.800 voor de jeugdbeschermingstafel.
 • Adviesnota Dagelijks Bestuur
  (44 kb)
 • Adviesnota Algemeen Bestuur
  (98 kb)

05 Tussentijdse rapportage 2015
(13:00 – 13:25 uur)
De transitie van de organisatie leidt tot niet begrote frictie- en transitiekosten. Daarnaast worden aanpassingen gevraagd in de reguliere begroting. Het AB moet hier een besluit over nemen.
Voorstel:

06 Normenkader 2015
Het algemeen bestuur geeft de accountant opdracht tot het controleren van de jaarrekening (artikel 213 Gemeentewet). Met het normenkader heeft de accountant het wettelijk kader waarbinnen het samenwerkingsorgaan moet handelen inzichtelijk. Aan de hand hiervan toetst de accountant de rechtmatigheid.
Voorstel:

07 Later factureren gemeentelijke bijdragen in 2016
13:40 – 13:45 uur
Gemeenten betalen jaarlijks bijdragen aan Holland Rijnland (HR). Dit zowel algemeen als voor het Regionaal investeringsfonds (RIF). In de begroting 2016 is de algemene bijdrage geraamd op iets meer dan € 5,5 miljoen. De  jaarlijkse bijdrage in het RIF bedraagt € 9,5 miljoen. In totaal dus € 15 miljoen. De bijdragen voor de Jeugdzorg worden – gelet op het specifieke karakter – hier buiten beschouwing gelaten.
Het Regionaal investeringsfonds heeft het karakter van een spaarfonds. Het fonds beslaat de periode 2008 t/m 2022, waarbij het zwaartepunt van de uitgaven vooral vanaf 2016 ligt. Daardoor heeft Holland Rijnland tijdelijk een overschot aan liquide middelen. Gemeenten hebben – zeker in de eerste maanden van het jaar – vaak te maken met een tekort aan liquiditeiten. Daarvoor worden kortlopende middelen aangetrokken. Dit brengt (rente)kosten met zich. Onderzocht is of HR de mogelijkheid heeft hieraan bij te dragen.
Voorstel:

Back To Top
Ga naar de inhoud