Concept RES Holland Rijnland

9 april 2020

Binnen Holland Rijnland wordt gewerkt aan een Regionale Energiestrategie. Er ligt momenteel een Concept Regionale Energiestrategie als eerste stap naar een definitieve RES. U kunt de Concept RES en bijlagen onderaan dit bericht inzien.

Voor de RES bouwt Holland Rijnland, als ambitieuze regio verder op de lijn die ze al in 2017 inzette toen achttien lokale overheden het Regionale Energieakkoord ondertekenden. Het doel van dit akkoord was: energieneutraal in 2050. Die ambitie is ongewijzigd. De Concept RES is de eerste stap naar een definitieve RES. In de RES staat hoe wij gezamenlijk invulling kunnen geven aan de energiedoelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord. Holland Rijnland is één van de dertig RES-regio’s binnen Nederland.

De overheidspartners binnen Holland Rijnland stelden gezamenlijk de Concept RES vast. Volksvertegenwoordigers werden al vroeg over dat proces geïnformeerd en erbij betrokken. Via de Programmaraad zijn partijen als woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, het bedrijfsleven en het onderwijs vertegenwoordigd. Deze Programmaraad brengt advies uit aan de stuurgroep.

De Concept RES verkent onder andere de mogelijkheden voor grootschalige duurzame opwek. Dat gebeurt aan de hand van twee denkrichtingen. Dit zijn globale verkenningen, maar zeker nog geen concrete locaties voor windmolens of zonnevelden. Daarnaast geeft de Concept RES ambities aan op het terrein van energiebesparing, warmtetransitie en duurzame mobiliteit. De nu opgeleverde Concept RES wordt straks, samen met de RES’en van alle andere regio’s in Nederland, doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Voor het vervolg, de uitwerking naar de definitieve RES (RES 1.0), werken wij samen toe naar een zo breed mogelijk draagvlak. Onder regie van de gemeenten wordt ingezet op lokale participatie, maatwerk en brede maatschappelijke betrokkenheid. Dit is belangrijk gezien de ruimtelijke impact van de energietransitie en dit maakt onderdeel uit van proces om te komen tot de integrale ruimtelijke afweging en verankering in het omgevingsbeleid. Belangrijke input voor de RES 1.0 zijn de wensen en bedenkingen die gemeenteraden en Provinciale Staten meegeven op basis van de Concept RES.

Voor 2030 zijn tussentijdse doelstellingen bepaald. Om te beginnen zetten wij in op een aanzienlijke energiebesparing; 1,11 TWh* minder ten opzichte van 2014. Daarnaast zoeken wij de komende periode naar manieren voor de opwek van duurzame elektriciteit (1,03 TWh opwek door zon en wind). Voor niet-fossiele warmte rekent de regio nadrukkelijk op levering van restwarmte uit de Rotterdamse regio via een warmtenet. Dit is een belangrijke voorwaarde om regiobreed in 2050 van het gas af te zijn. Verder kijken wij naar mogelijkheden voor duurzame mobiliteit door dit schoner, slimmer en anders te organiseren.

Dit alles kan alleen onder strikte voorwaarden. Het Rijk speelt hierin een belangrijk rol, bijvoorbeeld rondom de keuze voor warmtelevering vanuit de Rotterdamse regio. Maar ook door te voorzien in instrumenten, zoals wet- en regelgeving, stimuleringsmaatregelen, subsidies en voldoende financiële middelen in algemene zin. Ook moeten de regiopartijen (provincie en gemeenten) ruimte krijgen voor beleidskeuzes om de energieopgave evenredig binnen de regio te verspreiden. Dit vraagt om een heroverweging van geldend beleid en bijbehorende restricties.

*1 TWh (Terawattuur) = of 3,6 Petajoule PJ (energie voor 54.000 huishoudens)

Back To Top
Ga naar de inhoud