PHO Bestuur en Middelen 22 mei 2019

15:40 -16:40
Gemeentehuis Kaag en Braassem

01 Opening en vaststelling agenda
15:40 – 15:45 uur

02 Besluitenlijst PHO Bestuur en Middelen
15:45 – 15:50 uur
Voorstel:

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
15:50 – 16:00 uur
Geen ingekomen stukken, geen vooraf aangemelde mededelingen.

Hamerstukken

Bij hamerstukken verwachten we dat er geen bespreek-/discussiepunten zijn. Indien bespreken van
deze stukken gewenst is, graag voorafgaand aan de vergadering (uiterlijk dinsdag 21 mei 2019,
16:00 uur) kenbaar maken aan de secretaris van het PHO via jdehaan@hollandrijnland.nl.

04 Wijzigingsbesluit legesverordening
16:00 – 16:05 uur
Beslispunten:

05 Wijzigingsbesluit treasurystatuut
16:05 – 16:10 uur
Beslispunten:

Bespreekstukken

06 Jaarrekening 2018
16:10 – 16:35 uur
Beslispunten:

 • Het Dagelijks Bestuur te adviseren om de concept jaarrekening 2018 ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur en daarbij het volgende resultaat, bestedingen en dekkingen voor te stellen:
  • Het resultaat van de jaarrekening vóór bestemming vast te stellen op € 264.144,- (voordelig) voor het onderdeel Holland Rijnland reguliere taken;
  • Het resultaat van het onderdeel TWO Jeugdhulp vast te stellen op -€ 7.078 (nadelig);
  • Het gezamenlijk resultaat vast te stellen op € 257.066,- (voordelig);
  • In te stemmen met het onttrekken van € 78.934,- aan de reserve cofinanciering;
  • In te stemmen met het onttrekken van € 9.949,- aan de reserve RBL en € 17.878,- toe te voegen aan de reserve onderwijsarbeidsmarkt;
  • In te stemmen met het onttrekken van € 156.060,- aan de reserve Natuurlijke elementen op particulier terrein en deze reserve op te heffen;
  • In te stemmen met het instellen van een reserve Energieakkoord en daar € 180.589,- in te storten;
  • Een keuze te maken en te AB adviseren om:
   • Óf een reserve Regionale Agenda 2019-2023 in te stellen en daar € 155.000,- in te storten;
   • Óf te besluiten geen reserve Regionale Agenda 2019-2023 in te stellen en € 155.000,- terug te betalen aan de deelnemende gemeenten;
  • In te stemmen met de toevoeging van € 148.542,- aan de algemene reserve.
 • PHO Adviesnota concept jaarrekening 2018 Holland Rijnland
  163 kb
 • Conceptjaarstukken 2018 Holland Rijnland
  807 kb

07 Rondvraag en sluiting
16:35 – 16:40

Back To Top
Ga naar de inhoud