Algemeen Bestuur 29 maart 2017

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 29-03-2017
20.00u. Stadhuis gemeente Leiden

01 Opening en vaststelling agenda

02 Verslag Algemeen Bestuur 14-12-2016

Beslispunt:

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

Er zijn geen vooraf aangemelde mededelingen. De ingekomen en uitgegane stukken voor het Algemeen Bestuur betreffen de kadernota en zijn om die reden bij agendapunt 05 opgenomen.

04 Aanbesteding accountantsdiensten

Het contract met de vroegere accountant Deloitte is in 2015 afgelopen. Voor het jaar 2016 is in overleg met het Algemeen Bestuur ter overbrugging een contract afgesloten van 1 jaar met Publiek Belang Accountants. De accountantsdiensten voor de jaren 2017 en verder moeten worden aanbesteed. De afdeling inkoop van Servicepunt71 begeleidt de aanbesteding.
Het Algemeen Bestuur is gerechtigd het programma van eisen vast te stellen en de definitieve keuze voor de accountant te maken.
Het programma van eisen en de uitnodiging tot inschrijving liggen nu voor ter vaststelling. Daarnaast stellen wij u voor de definitieve keuze voor de accountant te mandateren aan het Dagelijks Bestuur na advies van een begeleidingscommissie bestaande uit bestuurders en ambtenaren.
Beslispunten:

05 Kadernota 2018

Jaarlijks worden door het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van het komende jaar vastgesteld. In de bijgaande “Kadernota 2018” zijn alle kaders, voor zover van toepassing voor Holland Rijnland, verwerkt.
Beslispunten:

06 Verkeersveiligheid

Joost de Groot, regionaal projectleider gedragsbeïnvloeding verkeersdeelnemers voor de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek, geeft een presentatie over de activiteiten van Holland Rijnland op het gebied van verkeersveiligheid. Er wordt ingegaan op hetgeen Holland Rijnland tot nu toe al bereikt heeft op het gebied van verkeersveiligheid en wat de plannen zijn voor de jaren 2017-2019. In de presentatie zal een accent worden gelegd op verkeersonveiligheid als gevolg van landbouwverkeer en activiteiten hieromtrent van Holland Rijnland.

07 Rondvraag en Sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud