Algemeen Bestuur 25 juni 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Aanwijzen van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en aanwijzing van de leden van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

De voorzitter zal opnieuw in overleg met de colleges van burgemeester en wethouders de voordracht opstellen.

03 Verslag regulier Algemeen Bestuur d.d. 27 mei 2014
Voorstel:

04 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

05 Presentatie Rekenkameronderzoek

Door de heer Yermo Wever

06 Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

Beslispunten:

07 Begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018

Beslispunten:

  • Vast te stellen de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.
  • Adviesnota
    (237 kb)
  • Programmabegroting 2015
    (2,45 mb)

08 Beschikbaar stellen van de reserve mobiliteitskosten en de reserve frictie- en transitiekosten

Beslispunten:

09 Gebiedsfonds groenblauwe diensten Holland Rijnland

Beslispunten:

10 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud