Algemeen Bestuur 21 juni 2017

Bijgewerkt agendapunten 4 en 5: 19 juni 2017

20.00u.
Gemeentehuis Katwijk, burgerzaal

01 Opening en vaststelling agenda

02 Verslag Algemeen Bestuur 29-03-2017

Beslispunt:

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

De ingekomen stukken zijn zienswijzen op de begroting en zijn om die reden bij agendapunt 05 gevoegd.

 • Mededelingen:
  • Mededeling auditcommissie

04 Jaarstukken 2016 Holland Rijnland

Het Algemeen Bestuur is het gremium dat de jaarstukken van het voorgaande begrotingsjaar vaststelt (artikel 34 lid 3, Wet gemeenschappelijke regelingen). De wet stelt ook dat de jaarstukken van een gemeenschappelijke regeling binnen veertien dagen na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarvoor de jaarstukken gelden, bij de provincie moet zijn aangeboden. In bijlage I treft u de jaarstukken 2016 van Holland Rijnland. Deze jaarstukken betreffen de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.
Beslispunten:

 • De jaarstukken van 2016 van Holland Rijnland vast te stellen;
 • Kennis te nemen van de verklaring en het verslag van de accountant (wordt nagezonden);
 • Het resultaat van de jaarrekening vóór bestemming vast te stellen op €112.476 voor het onderdeel Holland Rijnland reguliere taken;
 • Het resultaat van het onderdeel TWO vast te stellen op -€123.015;
 • Het gezamenlijk resultaat vast te stellen op -€10.539;
 • In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve van € 150.000 voor de projecten LIS en Taalhuis vanuit het Cofinancieringsfonds;
 • In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve van € 67.000 voor de werkagenda Jeugdhulp;
 • In te stemmen met de inzet van het na de Turap resterende positieve resultaat van Holland Rijnland over het jaar 2015 van € 41.319 als dekking voor het negatieve saldo over het jaar 2016 dat ontstaat na de instelling van de bestemmingsreserves;
 • Daarmee het uiteindelijke rekeningresultaat na bestemming vast te stellen op -€63.205;
 • In te stemmen met de inzet van het positieve resultaat van de TWO van € 76.088 over het jaar 2015 als dekking voor het negatieve resultaat van het onderdeel TWO;
 • In te stemmen met de verrekening van het resterende tekort van de TWO van € 46.927 met de aan de TWO deelnemende gemeenten;
 • In te stemmen met de verrekenstaat bijdragen deelnemende gemeenten.
 • Adviesnota
  (210 kb)
 • Jaarstukken 2016 Holland Rijnland
  (723 kb)
 • Gewaarmerkte jaarrekening
  (866 kb)
 • Controleverklaring
  (54 kb)
 • Verslag van bevindingen
  (138 kb)
 • Reactie op verslag bevindingen Jaarstukken 2016
  (120 kb)
 • Errata Jaarstukken 2016
  (83 kb)
 • Brief verrekenstaat
  (247 kb)

05 Begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021

Bijgaand treft u aan de begroting van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor het jaar 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021. Voor de opbouw van deze begroting en de toelichting hierop wordt verwezen naar de in het begrotingsboekwerk opgenomen Algemene Beschouwingen. Deze ontwerpbegroting is voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met het verzoek hun gevoelens met betrekking tot de ontwerpbegroting bij voorkeur vóór 6 juni 2017 schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
De tijdig binnengekomen reacties van de gemeenteraden worden aan de leden van het Algemeen Bestuur nagezonden.
Beslispunt:

06 Voordracht accountant

In de Controleverordening Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is onder artikel 2 opgenomen, dat de accountantscontrole aan een door het Algemeen Bestuur te benoemen accountant wordt opgedragen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 maart 2017 is een tijdelijke auditcommissie samengesteld bestaande uit leden van het Algemeen Bestuur, te weten dhr. R. Vrugt (Alphen aan den Rijn), dhr. E. Krijgsman (Leiden) en dhr. T.P. Adamse (Hillegom), om een voordracht te doen aan het Algemeen Bestuur.
Beslispunten:

 • Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken voor de interimcontrole, de natuurlijke adviesfunctie en de controle op de jaarrekening van Holland Rijnland;
 • Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken voor de interimcontrole, de natuurlijke adviesfunctie en de controle op de eindverantwoording van de TWO;
 • De opdracht te verstrekken voor de verslagjaren 2017 en 2018 met de optie tot verlenging voor één jaar.
 • Adviesnota
  (78 kb)

07 Rapport ‘Trends en knelpunten’ en regionale agenda mobiliteit inclusief uitvoeringslijnen

In 2016 is in het kader van de uitwerking van de speerpunten door bureau Royal Haskoning DHV gestart met de knelpuntenanalyse mobiliteit Holland Rijnland. Doel van dit traject is om meer  zicht te krijgen in de regionale knelpunten en op de dossiers die de komende jaren gezamenlijk aangepakt moeten worden. Aan de hand daarvan wordt een mobiliteitsagenda gemaakt. Deze levert weer input voor de regionale lobbyagenda. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving van 10 mei 2017. In dit laatste overleg zijn tevens de geconstateerde lijnen per modaliteit verder uitgewerkt en voorgelegd. In bijlage 2 treft u de uitwerking hiervan aan.
Beslispunt:

08 Actualisatie en verantwoording Regionaal Groenprogramma

In het Algemeen Bestuur (AB) Holland Rijnland van14 december 2016 is de evaluatie van het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 aan de orde geweest. In het AB is besloten om:

 • Tot een harmonisatie van voorwaarden voor de verantwoording van groenprojecten te komen;
 • Een accountantsprotocol op te stellen, waar voorwaarden voor verantwoording volledig in verwoord zijn;
 • In de doelstellingen expliciet aandacht te besteden aan het bevorderen van biodiversiteit.

In het PHO Leefomgeving van 11 november 2016 is afgesproken om een memo op te stellen voor particuliere initiatiefnemers van groenprojecten, onder welke voorwaarden zij een bijdrage kunnen krijgen uit het Regionaal Groenprogramma. De afspraken in het AB en PHO zijn in dit voorstel met bijbehorende bijlagen vorm gegeven.

 • Kennis te nemen van de wens van het Algemeen Bestuur om tot verdere harmonisatie van de verantwoording van groenprojecten te komen en het DB gevraagd heeft hier uitwerking aan te geven;
 • Te constateren dat de harmonisatie verantwoording groen projecten vorm moet worden gegeven met de betrokken landschapstafels en de landschapstafels een systematiek hanteren die aansluit op voorwaarden van het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 van Holland Rijnland;
 • Te constateren dat nadere afspraken over verantwoording in overleg met de landschapstafels opgenomen kunnen worden in de toekomstig af te sluiten.
  Uitvoeringsovereenkomsten tussen de landschapstafels en Holland Rijnland;
 • In te stemmen met de handleiding Verantwoording- en accountantscontrole behorend bij het Regionaal Groenprogramma 2010-2020;
 • Kennis te nemen van het memo voorwaarden voor particuliere initiatiefnemers van projecten;
 • In te stemmen met de eerste partiele herziening Regionaal Groenprogramma 2010-2020, zoals geformuleerd in het addendum met als oogmerk de doelstelling biodiversiteit toe te voegen.
 • Adviesnota
  (88 kb)
 • Uitwerking harmonisatie verantwoording Groenprogramma
  (66 kb)
 • Verantwoordings- en accountantsprotocol projecten Regionaal Groenprogramma 2010-2020
  (241 kb)
 • Memo voorwaarden voor particuliere initiatiefnemers van projecten
  (104 kb)
 • Eerste partiele herziening Regionaal Groenprogramma 2010-2020
  (8 kb)

09 Stand van zaken Inhoudelijke Agenda

Erik Kiers, hoofd van de strategische eenheid, zal op hoofdlijnen een presentatie geven over de speerpunten zoals benoemd in de Inhoudelijke Agenda.

10 Rondvraag en Sluiting

Volgende vergadering van het Algemeen Bestuur: 11 oktober 2017, in Leiderdorp.

Back To Top
Ga naar de inhoud