Algemeen Bestuur 17 december 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Verslag Algemeen Bestuur d.d. 25 juni 2014 
Voorstel:

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

04 Nieuwe bestuurlijke organisatie Holland Rijnland (Kracht15)

Beslispunten:

 • Her te bevestigen de richtinggevende uitspraken voor verdere regionale samenwerking die gedaan zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 5 maart 2014, zijnde:
  • De bestuurlijke ambitie om in het ruimtelijke, economische en sociaal domein samen te werken;
  • Het vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, met voor wat betreft het fysiek domein een lichter takenpakket en voor wat betreft het sociaal domein een aangepast takenpakket;
  • Het inzetten van Holland Rijnland voor gezamenlijke lobby en belangenbehartiging (zoals gesprekken met andere overheden) waarbij ruimte moet zijn om kansen voor de regio gezamenlijk op te pakken;
  • Het uitvoeren en afronden van Programma van Afspraken / RIF-projecten;
  • De ambitie om meer op het niveau van de clusters of individuele gemeenten samenwerking te organiseren.
 • De voorkeur uit te spreken voor een nieuwe bestuurlijke organisatie met daarbij de volgende voorstellen;
  • Een kleinere omvang van het AB, door vermindering van het aantal leden tot 2 per gemeente;
  • Een eenduidige samenstelling van het AB, te kiezen voor raadsleden, collegeleden of een combinatie hiervan en aan te geven dat er commitment bestaat voor een meerderheidsbesluit over de samenstelling van het AB, ook al heeft dat niet de eigen voorkeur;
  • Een extra lid in het Algemeen Bestuur voor delegaties met een lid in het Dagelijks bestuur;
  • De frequentie van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur terugbrengen naar minimaal 2 keer per jaar;
  • De frequentie van het aantal regionale congressen verhogen tot minimaal 2 keer per jaar.

05 Begrotingswijziging 2015 en 2016 voor Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 3D

Beslispunten:

De begroting van Holland Rijnland te verhogen voor een bedrag van € 1.300.819,- zijnde 1% van de “Integratie uitkering sociaal domein” volgens de Meicirculaire 2014 € 1.075.057,- en de BTW € 225.762,- .

06 Financiën Jeugdhulp

Beslispunten:

 • Het AB Holland Rijnland te adviseren in te stemmen met de begrotingswijziging [nummer, 2014] voor de aanloopkosten inrichten opdrachtgeverschap jeugdhulp ad € 424.681 te weten € 350.976 directe bijdrage en € 73.705 voor de gemeenten compensabele BTW.
 • Gemeenten te adviseren in te stemmen met vergoeding van BTW-kosten bovenop genoemde budget voor de aanloopkosten. Deze kosten zijn voor de gemeenten, via het BTW compensatiefonds (BCF), compensabel.
 • Adviesnota
  (81 kb)
 • Begrotingswijziging Holland Rijnland 2014
  (8 kb)

07 Managementrapportage 2014

Beslispunten:

 • In te stemmen met de managementrapportage (Marap) van Holland Rijnland per1 augustus 2014.
 • In te stemmen met aanpassingen binnen de begroting 2014 met betrekking tot:
  • Aanwending van de reserve Gebiedsfonds in 2014 met -/- € 99.454;
  • Beëindiging Samenwerking Jongerenloket -/- € 197.500;
  • Gebiedsfonds Groen blauwe diensten +/+ € 20.000, met dekking door de subsidie van PZH;
  • Bijdrage Simulatie HOV corridor +/+ € 16.557, gedekt door extra bijdrage betreffende gemeenten;
  • Transitiebudget +/+ € 129.073, zijnde het saldo het opgenomen RAS budget met het Transitiebudget, gedekt vanuit provinciale middelen;
  • Talentcoaching voor een bedrag van +/+ € 345.000, met dekking door de subsidie PZH;
  • Zorg 16+ +/+ € 16.000, met dekking door de subsidie PZH;
  • Aanpassen werkelijk beschikbaar gestelde bedrag voor Volwasseneneducatie -/- € 32.235;
  • Positioneren naar Profileren +/+ 20.000, met dekking door de subsidie van PZH>
 • Onder voorbehoud van positief advies van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 29 oktober 2014 voor te stellen de Marap en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen.
 • Adviesnota
  (81 kb)
 • Managementrapportage per 1 augustus 2014
  (84 kb)
 • Begrotingswijziging managementrapportage 2014
  (8 kb)

08 Treasury Statuut 2014

Beslispunten:

09 Financiële Verordening 2014

Beslispunten:

10 Regionale woonagenda Holland Rijnland

Deze woonagenda is de basis voor het regionale woonbeleid voor de komende jaren. Een nieuwe woonagenda was noodzakelijk. Dat was niet alleen vanwege veranderingen in de markt, maar ook omdat nieuw provinciaal beleid (de Visie Ruimte en Mobiliteit) een actuele woonvisie vereiste. Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties hebben gereageerd op het concept. Het Dagelijks Bestuur heeft dankbaar gebruik gemaakt van deze reacties ter verbetering van de concept woonagenda, zoals u kunt lezen in de Nota van beantwoording en wijzigingen. Het Algemeen Bestuur wordt nu gevraagd de regionale woonagenda vast te stellen.
Beslispunten:

 • Nota van Beantwoording en wijzigingen met betrekking tot de (concept) Regionale woonagenda Holland Rijnland vast te stellen;
 • De Regionale woonagenda Holland Rijnland vast te stellen met inbegrip van de in de Nota van beantwoording voorgestelde wijzigingen;
 • De Regionale woonagenda Holland Rijnland ter instemming voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;
 • Het besluit over de vaststelling van de Regionale woonagenda te publiceren.
 • Adviesnota
  (49 kb)
 • Conceptnota van beantwoording en wijzigingen woonagenda
  (178 kb)
 • Concept-regionale woonagenda Holland Rijnland
  (914 kb)

11 Uitvoering aanbevelingen Rapport Gezamenlijke Rekenkamercommissies inzake het RIF

Beslispunten:

12 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2013-2014

Beslispunt:

Naar aanleiding van het jaarverslag RBL 2013-2014 meningsvormend te discussiëren over de signalen die de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie opleveren voor het lokale en regionale jeugd- en onderwijsbeleid , WMO en de participatiewet.

13 Voorstel tot benoeming en het terugtreden van de secretaris-directeur van Holland Rijnland

14 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud