Algemeen Bestuur 16 december 2015

01 Opening en vaststelling agenda

02 Verslag Regulier Algemeen Bestuur d.d. 24-06-2015
Beslispunt:

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

04 Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016-2020
Instemmen met de Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 waarin de inhoudelijke thema’s staan beschreven waar Holland Rijnland als netwerkorganisatie zich in 2016 en verder op gaat richten. Dit als uitwerking van  de Samenwerkingsagenda, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 5 maart 2014.
Beslispunt:

05 Budget 2015 Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg
Beslispunten:

 • Voor de “Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp” de volgende begrotingswijziging vast te stellen:
  • In de begroting 2015 een nieuw programma “Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp” op te nemen.
  • De lasten en baten van dit programma te wijzigen als volgt:
   • € 1.300.819 voor de regionale uitvoeringskosten;
   • € 242.000 voor onvoorziene regionale uitvoeringskosten;
   • € 96.800 voor de jeugdbeschermingstafel.
 • Adviesnota
  (102 kb)

06 Tussentijdse Rapportage 2015
Vaststellen van de Turap 2015 en de bijbehorende begrotingswijziging
Beslispunten:

07 Later factureren gemeentelijke bijdragen in 2016
Instemmen met het betalen van de gemeentelijke bijdragen in 2016 per 1 december 2016.
Beslispunten:

 • Instemmen met het:
  • In afwijking van artikel 30, lid 4 van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland per 1 december 2016 betalen van de algemene bijdrage en daarbij de rentevergoeding als bedoeld in lid 5 in te   laten gaan per 1 december 2016.
  • In afwijking van artikel 6, lid 3 van de Beheersverordening Regionaal investeringsfonds per 1 december 2016 betalen van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het fonds en daarbij rentevergoeding lid 4 in te laten gaan per 1 december 2016.
 • Adviesnota
  (78 kb)

08 Normenkader 2015
Vaststellen van het Normenkader 2015. De accountant hanteert dit normenkader bij het toetsen van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2015
Beslispunt:

09 Jaarverslag RBL 2014-2015
Beslispunt:

10 Verlenen ontslag secretaris-directeur
In januari van dit jaar lag er voor de heer van Ardenne een uitdagende doch heldere opdracht: een kostenbesparing van 25% doorvoeren en de reorganisatie realiseren. Die opdracht is volbracht. De tijdelijke  aanstelling zou duren tot halverwege 2016. Volgens artikel 25 lid 1 onder b van de gemeenschappelijke regeling beslist het Algemeen Bestuur over de benoeming, de schorsing en het ontslag van de secretaris.
Beslispunt:

 • De heer F.W. van Ardenne ontslag te verlenen uit de functie van secretaris-directeur van Holland Rijnland met ingang van 1 januari 2016.
 • Adviesnota
  (67 kb)

11 Rondvraag en Sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud